HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Caremore Frejagatan

Tfn: 031-361 69 11
Fax: 0317111108

Besöksadress: Frejagatan 18A, 431 44 Mölndal
Postadress: Frejagatan 18A, 431 44 Mölndal
Föreståndare: Sofie Starander, 076-6773538
Placeringsansv: Caremore (även jour efter kontorstid), 031-361 69 11 (Dagtid) 0722-282214 (Jourtid)
Platsantal: 6
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Verksamheten riktar sig mot flickor i åldern 13-18 år med psykosocial problematik och/eller neuropsykiatriska funktionsvariationer eller ett socialt nedbrytande beteende. Det socialt nedbrytande beteendet kan yttra sig genom att ungdomen har svårigheter i skolan, utvecklat ett självskadebeteende, ångest, nedstämdhet, isolering, svårigheter med ilska eller impulskontroll, konfliktfyllda relationer och andra former av riskbeteenden.

Behandlingsinnehåll: Frejagatan har en miljöteuapeutisk ansats med ett hälsofrämjande och salutogent förhållningssätt. Stor vikt läggs vid rutiner och vardaglig struktur för att vägleda den unge att etablera en fungerande skolgång, en meningsfull fritid, en god fysisk och psykisk hälsa samt positiva relationer till vuxna och jämnåriga. Ungdomen får stöd och vägledning att bryta destruktiva mönster och beteenden och att ersätta dem med funktionella strategier. Genom personalens rollmodellering får ungdomarna vägledning i att hantera och reglera känslor, impulser och konflikter på ett konstruktivt sätt.

Vid samtliga placeringar upprättas en individuell genomförandeplan utifrån socialtjänstens vårdplan som är grunden i behandlingsarbetet för att kunna konkretisera såväl långsiktiga som kortsiktiga mål. För att den unge ska känna delaktighet i sin placering sker insatsernas utformning i en nära dialog mellan den unge, vårdnadshavare, socialtjänst och Frejagatans personal.

Frejagatan arbetar med ett lågaffektivt bemötande och genom individuella samtal utifrån MI (motiverande samtal), social färdighetsträning, ADL, rePULSE för att hjälpa ungdomen till en fungerande och självständig vardag.

Skola/sysselsättning
Frejagatan har som mål att alla placerade ungdomar ska ha en fungerande skolgång eller en sysselsättning utifrån ungdomens förutsättningar. Det finns ett etablerat samarbete med grundskola som ligger 200 m från enheten och flertalet gymnasieskolor finns i närheten.

Kompetens
Personalen har lång erfarenhet av att arbeta med målgruppen. Inom personalgruppen finns behandlingspedagoger, socialpedagog, MI-utbildad personal samt personal med kompetens inom återfallsprevention, RePulse och KBT. Personalgruppen handleds av leg. Psykolog.

Specialistkompetens
Vi har ett nära samarbete med leg. Läkare. leg. Psykolog och leg. Sjuksköterska.

Geografi: I en familjär villa, nära Mölndals Centrum ligger vårt HVB-boende för flickor med psykosocial problematik.
Enheten har sammanlagt 6 platser. Alla flickor har eget rum och delar på kök och gemensamhetsytor.
Freja är bemannat dygnet runt

Huvudman: Caremore Vård och Behandling AB

Org nr: 556499-7319

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Placeringsförfrågan via 031-3616911 eller till föreståndare. Studiebesök om möjligt men vi kan även ta emot på kort varsel. Föreståndaren eller annan delegerad ansvarig chef gör en lämplighetsbedömning.

Språk: Kurdiska, arabiska, syrianska mfl.

Övriga upplysningar: Placeringar enligt LVU eller SoL. Tillgång till utslussningslägenhet/stödboende.

Personalen har högskoleutbildning, KY-utbildning eller folkhögskoleutbildning inom beteendevetenskap, socialt arbete, psykologi eller pedagogik. Det finns även spetskompetens inom nätverksarbete, familjearbete, ART, RePuls och MI. Personalen handleds av leg. Psykolog.

Caremore har ramavtal med mer än 220 kommuner bland annat Göteborg med kranskommuner, Ale, Karlstad, SKLs 118 kommuner samt Skåne, Kronoberg och Halland.

"Caremore Frejagatan" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsmetod
DBT
HAP, Haschavvänjningsprogrammet
KBT
MI, motiverande samtal
Inriktning
Abstinensbehandling/Avgiftning
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast flickor
Endast kvinnor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Autismspektrum
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Ätstörning
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Akuthem
Tillståndsbevis utfärdat av IVO