HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Caremore Hemmet Berg

Tfn: 031-361 69 11
Fax: 0317111108

Besöksadress: Hemmet Berg 430, 444 95 Ödsmål
Postadress: Hemmet Berg 430, 444 95 Ödsmål
Föreståndare: Sylvia Lundberg, 0720-502336
Placeringsansv: Caremore (även jour efter kontorstid), 031-361 69 11, 0722-282214 (Jourtid)
Platsantal: 7
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Antal platser: På enheten tar vi emot 7 pojkar och flickor i åldern 14-20 år med omfattande psykosocial problematik, beteendeproblematik, svårigheter i skolgång eller en vagabonderande livsstil.

Ungdomar mellan 14 till 20 år med psykosocial problematik som vårdas enligt SoL samt LVU. Detta innebär att ungdomarna har så stora bekymmer att öppna insatser inte längre ger adekvat resultat. Ungdomarna kan ha bekymmer med sin sociala interaktion, relationsproblem med föräldrar och kamrater. Detta kan visa sig genom utåtagerande beteende, aggressioner och bristande impulskontroll. Skolgången kan vara bristfällig eller havererad. Det är ungdomar som utsätter sin hälsa och utveckling för påtagliga risker genom eget beteende, såsom skolk och rymningar hemifrån. Ett beteende som inte kan brytas i hemmiljön trots insatser. Ungdomarna kan vidare ha ett destruktivt umgänge, utagerande eller vagabondage, som inte går att bryta i den ordinarie miljön.

Mot bakgrund av detta kan ungdomarna vara i riskzonen för att hamna i missbruk, kriminalitet eller fördjupning av de destruktiva beteenden som beskrivits tidigare. Att bryta en negativ eskalering, att förhindra ett omhändertagande enl LVU eller att efter en SiS placering flytta till öppnare boendeform, ses som socialtjänstens argument till att placera ungdomarna.

Behandlingsinnehåll: Om enheten
I Stenungsunds kommun ligger vår enhet Caremore Hemmet Berg. Enheten ligger naturskönt i ett hus från tidigt 1900-tal. Huset är nyrenoverat och ungdomarna erbjuds ljusa, rymliga rum med trivsamma gemensamhetsutrymmen.

Verksamhetens innehåll & mål
Grunden för verksamhetens innehåll är en miljöterapeutisk ansats med en tydlig vardagsstruktur. Personalen kommer att arbeta strukturerat och med individuellt schema för varje placerad ungdom. Varje ungdom får utifrån sina unika förutsättningar och behov, en individuell planering som har ett salutogent tankesätt. Målet är att minimera skadeverkningarna av ungdomarnas beteenden och maximera vinsterna av deras styrkor och prosociala intressen. Personalen arbetar även med att lära dem nya, socialt acceptabla sätt att agera och hantera sina känslor. Om ungdomarna ännu inte har fungerande skolgång eller praktik, kommer de att följa personalen i de dagliga sysslorna som utförs i och utanför boendet. Träning kommer att ske kontinuerligt i konkreta situationer och i takt som anpassas individuellt till varje ungdom. Genom detta kommer ungdomarna att successivt förbättra sin sociala kompetens. Personalen kommer att finnas med och träna den unge, så att olika situationer känns igen, innan ungdomen ska hanterar dem på egen hand. De vuxna utgör trygga förebilder, som visar ungdomen att det finns andra förhållningssätt än de som ungdomen tidigare använt och som ger tillträde till den offentliga arenan på ett positivt sätt.

All personal har ett humanistiskt och kognitivt förhållningssätt i relation till de inskrivna. En gemensam bas och värdegrund lägger grunden för ett gemensamt förhållningssätt i personalgruppen.

Geografi: I Stenungsunds kommun, Ödsmål ca 40 min från Göteborg.

Huvudman: Caremore Vård och Behandling AB

Org nr: 556499-7319

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Placeringsförfrågan ställs till föreståndare eller på jourtid till delegerad chef på Caremores jourtelefon 0722-282214. Inskrivning efter studiebesök, placering kan dock också ske på kort varsel i akuta fall.

Språk: Arabiska, albanska, franska, engelska, kurdiska mfl.

Övriga upplysningar: Caremore har ramavtal med fler än 220 kommuner bla Göteborg med kranskommuner, Ale, Karlstad, SKLs 118 kommuner samt Skåne, Kronoberg och Halland.

Vi har ett nära samarbete med leg. Läkare med neuropsykiatrisk och rättspsykiatrisk specialistkompetens, leg. Psykolog och leg. Sjuksköterska.

"Caremore Hemmet Berg" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
BBIC
Kognitiv Psykoterapi
Behandlingsmetod
ART
HAP, Haschavvänjningsprogrammet
KBT
MI, motiverande samtal
Inriktning
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast män
Endast pojkar
Pojkar 12-18 år
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Missbruk
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Utåtagerande beteende
Ätstörning
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Akuthem
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO