HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Halnagårdens HVB

Mobil: 0706979490
Tfn: 0760246290

Besöksadress: Halna 23, 54593 Töreboda
Postadress: Awita AB, Rådhusgatan 13, Hertig Johans Gata 10, 54130 Skövde
Föreståndare: Viveca Nordberg, 0760246290
Placeringsansv: Viveca Nordberg, 0760246290
Platsantal: 6
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Halnagården är ett litet HVB med plats för 6 killar. Vi har god framgång i vårt arbeta med killar som har en kriminell livsstil eller är på väg att skaffa sig en kriminell livsstil. Referenser finns.
I kvalitetsindex får vi 8,4 av 10 från våra uppdragsgivare.
I IVOs senaste granskning konstateras att Halnagården bedrivs enligt gällande tillstånd, att verksamhetens arbetssätt, bemanning och personalens kompetens ger förutsättningar för trygg och säker vård och ungdomars delaktighet samt att IVO inte funnit några brister i verksamhetens sätt att hantera och utreda synpunkter, klagomål och avvikelser.
Halnagården har ramavtal med SKL, Ale kommun och Stockholms stad.

På Halnagården tycker vi att det är viktigt för både våra uppdragsgivare och för våra ungdomar och deras familjer att placeringen hos oss ska göra skillnad. Det är därför obligatoriskt att delta i Gunnar Bergströms kriminalitetsprogram ”Ett nytt vägval” där ungdomen bland annat får arbeta med sina kriminella tankemönster, kriminella drivkrafter, att identifiera risksituationer, påverkan av andra och vikten av att förändra sin situation. Utöver kriminalitetsprogrammet har alla killa kontaktmannasamtal varje vecka. Vi anser även att det är viktigt att varje kille får egen tid med en vuxen varje vecka, därför har han inplanerad tid med någon av sina kontaktpersoner. All tid som våra ungdomar INTE tillbringar med en vuxen förebild anser vi är förlorad tid i deras behandling.

Halnagården har hög personaltäthet och vår personal har hög kompetens inom området, 60 % av behandlingspersonalen har minst 2 år eftergymnasiala studier inom området, så som socialpedagog, behandlingspedagog, fritidspedagog, samt olika utbildningar i samtalsmetodik och behandlingsmetoder. Handledning är obligatoriskt för personalen.

Vi har ett salutogent förhållningssätt, och har en systemteoretisk grundsyn. Det innebär att vi utgår från varje ungdoms goda och sunda förmågor och bygger vidare på dem. För oss är det viktigt att ungdomarna får vara delaktiga i sin egen plan och de har möjlighet att ha inflytande över sin egen utveckling. Arbetet med ungdomens nätverk är också en viktig del i behandlingen. Vi arbetar aktivt med att identifiera goda relationer i det befintliga nätverket men även med att skapa nya nätverk som är bärande när ungdomen ska lämna Halnagården. Detta gör vi bland annat genom att aktivt arbeta för att varje kille ska ha delta i det lokala föreningslivet.

Vi arbetar utifrån en miljöterapeutisk struktur där vardagen ska vara så förutsägbar som möjligt. Varje ungdom har ett individuellt veckoschema, detta upprättar ungdomen tillsammans med någon av sina kontaktpersoner.
De flesta i personalen är utbildade i MI, motivationsarbetet pågår all tid som ungdomarna tillbringar med personalen. Vi arbetar för att ungdomarna ska ta eget ansvar för sin utveckling och i sitt förändringsarbete.

Vi kan erbjuda neuropsykiatrisk utredning via vår samarbetspartner Vadsbo specialistvård i Mariestad och vi har ett mycket gott samarbete med den kommunala skolan i Töreboda.

Besök gärna vår hemsida www.awita.se

Behandlingsinnehåll: BEHANDLINGSINNEHÅLL:

Miljöterapeutisk struktur
All verksamhet på Halnagården har en mening och ett syfte med en tydlig struktur och förutsägbarhet. Varje vecka har ungdomarna samtal med någon av sina kontaktpersoner där kommande aktiviteter, möten och samtal planeras, allt utifrån varje ungdoms genomförandeplan.
Vårt mål är att varje ungdom ska ha en strukturerad och meningsfull vardag som ska vara fullt möjlig att fortsätta med när man lämnar Halnagården.

Lösningsfokuserat arbetssätt
Ett lösningsfokuserat arbetssätt innebär att vi på Halnagården har en uttalad tilltro till att varje människa har förmåga att äga sin egen lösning. Det är ett inlyssnande förhållningssätt där varje fråga i samtalet bygger på föregående svar. Fokus ligger både på framtid och på dåtid, hur kan man använda sig av de insikter och kunskaper som man har eller behöver skaffa sig för att nå det mål man vill?
Målen bestäms av ungdomen själv.

Nätverksarbete
För att ungdomarna ska vara rustade för ett liv när HVB-placeringen upphört är det viktigt med ett så fungerande nätverk som möjligt. Nätverksarbetet på Halnagården syftar till att ta vara på fungerande relationer som kan användas i behandlingen och även vara en kontakt/stöd efter placeringen. Det är viktigt att identifiera och hantera destruktiva relationer och motivera ungdomen att bryta med dessa. Vi ser det även som viktigt att underhålla och utveckla sina sociala relationer under placeringen och detta görs genom bland annat strukturerade nätverksmöten.

Påverkansprogram
För att starta upp en förändringsprocess är det nödvändigt att man aktivt arbetar med att utmana ungdomens olika tankemönster och livsstil. På Halnagården är det obligatoriskt för alla ungdomar att genomgå Gunnar Bergströms kognitiva påverkansprogram, Ett nytt vägval.

Den som utvecklat teorin om kriminalitet som livsstil är kriminologen Glenn Walters och programmet är skapat av Gunnar Bergström. Kriminell livsstil är ett utryck för ett sätt att se på världen där den kriminelle gör tolkningar utifrån en självbild och världsbild som grundläggs i barndom och tonår.

Programmen finns i olika omfattning beroende på ungdomens egna förutsättningar. Inledningsvis görs en test, psykologisk inventering av kriminella tankemönster, PIKT, där en bedömning görs av den unges kriminella tankemönster, vilket ligger till grund för varje ungdoms individuellt anpassade program. Vid behov kan även anhöriga delta i vissa delar av programmet.

Motiverande intervju (MI)
Motivation är en grundläggande förutsättning för en förändring hos ungdomen. Som ett av verktygen för att skapa denna motivation används MI, vilket är ett väl beprövat utforskande och icke konfrontativt förhållningssätt. MI möjliggör ett aktivt inflytande för ungdomen över sitt eget förändringsarbete, vilket är mycket viktigt för både motivation och resultat. Genom att jobba med att få ungdomen själv att uttrycka behovet av förändring och hur de vill åstadkomma detta åstadkoms en motivation och en känsla av att kunna påverka.

När det finns behov erbjuder Halnagården neuropsykiatriska utredningar. Dessa utförs av Vadsbo specialistvård i Mariestad.

Geografi: Halnagårdens HVB är beläget mitt i byn Halna ca 1 mil utanför Töreboda. Det tar cirka 1,5 timma från Göteborg respektive Stockholm med tåg och vi hämtar gärna vid järnvägsstationen.

Halna ligger i utkanten av natursköna Tivedens nationalpark med gångavstånd till sjön Viken. Tiveden erbjuder tillgång till vandringsleder, skidåkning, fiske och andra naturupplevelser. I Töreboda finns det möjlighet för ungdomarna att gå i skolan, ha praktik och att delta i det lokala föreningslivet.

Huvudman: Awita AB

Org nr: 556972-7612

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Förfrågan inkommer till Halnagården och följs upp av placeringsansvarig.

Språk: Engelska, Arabiska, Albanska

Övriga upplysningar: Halnagården HVB kan erbjuda neuropsykiatrisk utredning.

"Halnagårdens HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
Kriminalitetsprogram
MI, motiverande samtal
Inriktning
Hedersrelaterat
Kriminalitet
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast män
Endast pojkar
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Särskilda upplysningar
Akuthem
Tillståndsbevis utfärdat av IVO