HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Vintergatan HVB

Mobil: 0707293304

Besöksadress: Noltorpsgatan 14 A, Alingsås
Postadress: Noltorpsgatan 14 A, 441 55 Alingsås
Föreståndare: Mona Tulokas Carlsson, 070-729 33 04
Placeringsansv: Centrala placeringsenheten, 0771-11 33 11
Platsantal: 11 + 2
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Vintergatan vänder sig till unga vuxna, 17-25 år, som vill göra en förändring och träna på att bli självständiga. Problematiken kan yttra sig i form av missbruk, självdestruktivt beteende, koncentrationssvårigheter, relations och kommunikationssvårigheter, heders problematik, sexuella övergrepp, psykosocial problematik. En del är ensamkommande ungdomar från andra länder och kulturer. 

Behandlingsinnehåll: De unga som kommer till Vintergatan har ofta varit med om saker som har gett dem en bristande tillit till vuxna och sin egen förmåga. Det är därför viktigt att stärka självkänslan hos ungdomarna. Inte minst genom att lyfta deras styrkor. 

Målet för boendetiden på Vintergatan är:
- Ge ungdomen verktyg att klara ett självständigt boende
- Skapa en känsla av sammanhang, vilket skapar trygghet
- Ge ungdomen goda förutsättningar för att stärka självkänslan

Arbetet på Vintergatan har sin bas i Daniel Sterns teorier och utvecklingspsykologi. Arbetet med ungdomarna vilar på en gemensam värdegrund och ett lösningsfokuserat arbetssätt utifrån följande antaganden:
- Förändring är möjlig
- Vi blir till i möten med andra
- Vi är inga offer utan vi har grundförutsättningar för egna val
- Vi är sociala varelser och har alltså ett behov av att relatera till andra
- Förtroende och tillit är basen för samarbete
- Det egna ansvaret är en central del i vårt arbete

På Vintergatan arbetar vi både i grupp och individuellt. Vi har ett demokratiskt synsätt där allas röst är lika viktig. Vi vill att den som bor hos oss skall känna att den har en chans att påverka och på så sätt ta makten över sina val och sitt liv och inte fostras till ett ”offer”.

En stor del av arbetet sker hemma hos den unge i dennes lägenhet. Vi arbetar med lärande och växande utifrån praktisk verklighet. Vi lär oss av både med och motgångar och förstärker på så vis det individuella växandet.
Verksamheten erbjuder möjlighet att gå i strukturerade samtal hos egen terapeut. Terapeuten är alkohol och drogterapeut, har KBT, ACT och MET kompetens.
Ungdomarnas egna sociala nätverk ser vi som en viktig resurs runt varje individ. Där det finns ett fungerande nätverk uppmuntrar och stöttar vi. Om det saknas, till exempel om ungdomen flyttat hit från annan ort, hjälper vi till att etablera nya sociala kontakter.
Vintergatans arbete utgår ifrån det uppdrag, den genomförandeplan, vi gemensamt med socialtjänsten och tillsammans med den unge har utformat. Vi utvärderar arbetet var sjätte vecka tillsammans med den unge och socialtjänsten.

Personal
Personalen på Vintergatan har en gedigen erfarenhet av förändringsarbete och har ett stort engagemang. I personalgruppen finns formell kompetens för de metoder, program och insatser som vi arbetar med. Vidareutbildning och handledning sker kontinuerligt. En majoritet av personalen är utbildad behandlingspedagog, socionom eller socialpedagog.
Vintergatans samtalsterapeut är utbildad alkohol och drogterapeut (3 årig utbildning) samt steg 1 KBT.
Verksamheten är bemannad dygnet runt.

Sysselsättning och aktiviteter
Verksamheten har goda samarbeten med både gymnasium, folkhögskola och Komvux.
För den som inte har grundskolekompetens så finns det möjlighet att via gymnasiet gå introduktionsprogrammet IM. Vintergatan finns med för stöttning och motiverar i skolarbetet både på enheten och vid utvecklingssamtal i skolan.
Vi ser att regelbunden meningsfull fritid stärker både den fysiska och psykiska hälsan. Det bidrar till känslan av gemenskap och att skapa nya nätverk som kan bidra till den unges förändringsprocess.
I Alingsås finns många ideella föreningar både inom sport och kultur samt flera träningsanläggningar. En träningsanläggning ligger i nära anslutning till boendet där den unge kan teckna träningskort. Vid önskemål/behov följer personal gärna med och tränar tillsammans.

Geografi: Verksamheten är integrerad i ett bostadsområde i centrala Alingsås nära gymnasieskola, vårdcentral, mataffärer och ett större shoppingcenter, gym och grönområden.

Huvudman: Humana

Org nr: 556635-7603

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Förfrågningar sker via Humanas placeringsrådgivare, 0771-11 33 11 eller placering@humana.se
Enhetschef: Mona Tulokas Carlsson 070-729 33 04
Studiebesök med ömsesidigt informationsutbyte. Betänketid för båda parter föregås det definitiva beslutet. Efter inflytt möts man i form av ett nätverksmöte där samtliga berörda deltar.

Övriga upplysningar: Vi kan även erbjuda två stödboendeplatser för män och kvinnor, 17-25 år.

"Vintergatan HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
12-stegsprogram / Minnesota
ACT
KBT
MI, motiverande samtal
Inriktning
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Kvinnor och män
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Ätstörning
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO