HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Legolas

Tfn: 0705-87 72 50

Föreståndare: Cathrin Björck, 070-326 10 90
Placeringsansv: Placeringsenheten, 0771-11 33 11
Platsantal: 6 + 2, Pojkar 14-18 år i kollektivt boende, unga män 18-21 år i HVB-lägenhet
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Legolas HVB är beläget i ett äldre villaområde, i centrala Mölndal med goda kollektiva förbindelser. HVB-hemmet består av två byggnader. I den ena fastigheten har vi en renodlad HVB-verksamhet med 6 möjliga platser för ungdomar 14-18 år och i den andra fastigheten har vi 2 lägenheter för ungdomar 18-21 år som har ett fortsatt stort vård och behandlingsbehov men som på grund av ålder eller problematik behöver bo mer avskilt.

Legolas HVB vänder sig till pojkar och unga män med psykosocial problematik såsom anknytningssvårigheter och trauma, psykisk ohälsa, funktionsvariationer och som vistats i olämpliga miljöer.
Vi tar emot placeringar enligt SoL och LVU.

Behandlingsinnehåll: De ungdomar som placeras hos oss har många gånger olika former av diagnoser inom psykisk ohälsa, såsom PTSD eller depression, alternativt neuropsykiatriska funktionshinder. Ungdomarna har utifrån sina svårigheter/problematik ofta hamnat i olika former av destruktiva beteenden och olämpliga miljöer. Vårt övergripande mål är att ungdomen efter en placering hos oss ska ha fått stöd och behandling utifrån sina specifika behov utifrån upprättad vårdplan. Genom en längre placering hos oss har en insats från psykiatrin och/eller psykolog varit möjligt att genomföra och blivit verksamt för ungdomen.

Ungdomen ska vidare ha fått en fungerande vardag och dygnsrytm med skola eller praktik, sunda fritidssysselsättningar, ökad tillit till vuxenvärlden och en tryggare anknytning, en högre grad av ansvarstagande, självständighet och en insikt i sina styrkor och sin problematik. Kort sagt, ett mer stabilt psykiskt mående, en struktur i vardagen samt bättre förutsättningar att klara mer öppna former av stödinsatser.

Legolas är certifierad i Connect, vilket är ett anknytningsbaserat förhållningssätt där vi arbetar relationsskapande med trygga, stabila vuxna som rollmodeller och utgår från att allt beteende betyder något.

Genom ett lågaffektivt bemötande samt ett lösningsfokuserat förhållningsätt skapar vi goda relationer till ungdomarna och anpassar beandlingen individuellt efter vårdplan och funktionsnivå.

Vi arbetar med kontaktmannaskap och veckoscheman för att öka den unges delaktighet och skapa förutsägbarhet i vardagen och en känsla av sammanhang. Strukturerade kartläggningar sker vid behov utifrån SDQ (Strenghts and Difficulties Questionnaire) genom att personal tillsammans med ungdomen kartlägger funktionella och dysfunktionella beteenden. Utifrån kartläggningsresultatet skapas sedan ett behandlingsupplägg som tillsammans med genomförandeplan ligger till grund för behandlingsarbetet. Vi tror på en god samverkan och täta uppföljningar tillsammans med ungdomens professionella nätverk och vårdnadshavare för att skapa de bästa förutsättningarna till vården och behandlingsarbetet.

På Legolas ska ungdomen vara aktiv i skola eller praktik. Vi erbjuder daglig läxhjälp.Vi motiverar till en aktiv fritid i form av gymträning samt ytterligare en individuell fritidsaktivitet utifrån den unges intresseområde. Enskilda aktiviteter erbjuds regelbundet tillsammans med personal och vid behov/önskemål gruppaktivitet.

I personalgruppen finns socionom, sociolog, beteendevetare samt YH-utbildad personal och vi har gedigen erfarenhet av att arbeta med ungdomar med svåra livssituationer. Personalen har vidareutbildningar inom bl.a. trauma, suicidprevention och lågaffektivt bemötande, NPF och MI. Leg. Psykolog och sjuksköterska finns knuten till verksamheten. Vi har personal dygnet runt. På natten har vi två sovande personal. Personalgruppen talar tillsammans flertalet språk, utöver svenska.

Inskrivning;
Inför placering genomför föreståndaren en utförlig matchningsbedömning utifrån ungdomens behov och problematik utifrån tidigare historik, dagsläge och framtidsmål. När föreståndare fått ta del av information och dokumentation från uppdragsgivare görs en första lämplighetsbedömning utifrån verksamhetens kompetens, behandlingsinsatser, personaltäthet samt utifrån redan inskriven ungdomsgrupp.

Därefter bokas studiebesök på Legolas tillsammans med ungdomen, socialsekreteraren och vårdnadshavare. I vissa fall har föreståndare möjlighet att göra ”studiebesök på plats” där ungdomen befinner sig. Efter matchningsbedömning och studiebesök tar föreståndare beslut om inskrivning. Planering kring inskrivning och placeringslängd görs i samråd mellan uppdragsgivaren och Legolas.

Geografi: Legolas HVB är beläget i ett lugnt villaområde i centrala Mölndal med goda kollektiva förbindelser och verksamheten bedrivs i två stora äldre villor.

Huvudman: Baggium, Humana

Org nr: 556747-5230

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Förfrågningar sker via Humanas placeringsrådgivare, placering@humana.se, 0771-11 33 11 eller direkt till föreståndare.
Du som vill ansöka om plats, kan göra det via länken http://www.humana.se/individ-och-familj/placering/Webbforfragan-Barn-och-unga/
Beslut om inskrivning fattar föreståndare Cathrin Björck 070-326 10 90.

Språk: Vi talar tillsammans många språk utöver svenska, såsom arabiska, kurdiska, engelska, bosniska, dari,italienska, tyska, franska, italienska och somaliska.

"Legolas" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
KBT
Lösningsfokuserat arbetssätt
MI, motiverande samtal
Trauma
ÅP
Inriktning
Inlärningsvårigheter
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast pojkar
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Autismspektrum
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO