Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Legolas

Tfn: 031-87 72 90
Fax: 031-87 72 99

Föreståndare: Cathrin Björck, 070-326 10 90
Placeringsansv: Humana Placering, 0771-11 33 11
Platsantal: 8 + 3, Pojkar 14-17 år samt pojkar 18-20 år
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Pojkar i åldrarna 14 - 17 år i behov av extra stödinsatser och som har ett vårdbehov.
Vi erbjuder ett individuellt anpassat behandlingsinnehåll utifrån BBIC, där det grundläggande för behandlingen är relationsskapande med trygga stabila vuxna rollmodeller.

Till verksamheten finns Humanas psykologenhet som erbjuder bedömningssamtal samt behandlingsinsatser.

NPF-säkring: innebär att enheten har god kunskap om neuropsykiatriska diagnoser samt gjort anpassningar i boende-miljön, ex ifråga om belysning, intryck etc.

Behandlingsinnehåll: Legolas HVB utgår från ett miljöterapeutiskt grundsynsätt med vardagsstruktur och förutsägbarhet i vardagen som ramen för ett gott hållande. Genom ett lösningsfokuserat förhållningsätt och ett lågaffektivt bemötande skapar vi goda relationer till ungdomarna och anpassar behandlingen individuellt efter den unges funktionsnivå.
På Legolas HVB arbetar vi med kontaktmannaskap där varje ungdom tilldelas 1-2 kontaktpersoner.

Vidare metodik utgår från socialfärdighets träning, ADL, modellinlärning, spegling och strukturerade samtal. Enheten är certifierad i Connect och vi har utbildningar i trauma, suicidprevention, NPF och MI.

Innan placering kartlägger vi grundligt ungdomens behov utifrån tidigare historik, dagsläge och framtidsmål och arbetar vid placering utifrån BBIC, där vårdplanen ligger till grund för upprättandet av genomförandeplanen.

Samtliga ungdomar på Legolas HVB skall under dagarna vara aktiva i skola eller annan strukturerad verksamhet. Vi tror på att en fungerande dygnsrytm och fungerande vardagsstruktur är en viktig utvecklingsdel som också möjliggör förmågan att tillgodogöra sig vidare behandling/insatser. På fritiden uppmuntrar och möjliggör vi till en aktiv fritid i form av gymträning samt ytterligare en individuell fritidsaktivitet efter den unges intresseområde.
Legolas HVB erbjuder vidare regelbundna aktiviteter tillsammans med personal såväl individuella som i grupp.

I intilliggande fastighet finns tre lägenheter för den äldre målgruppen. Placering där passar de ungdomar som, efter 18-års dagen, har fortsatt behov av stöd och insatser för att i individuellt anpassad takt utveckla sin självständighet.

På Legolas HVB finns personal dygnet runt och vi anpassar personaltillsättningen efter ungdomsgruppens behov. På natten har vi två sovande personal samt en personal med beredskap i hemmet. Personalgruppen har olika utbildningsbakgrund/erfarenhet och kulturell kompetens.

Geografi: Legolas HVB är beläget i centrala Mölndal med goda kollektiva förbindelser.

Huvudman: Baggium, Humana

Org nr: 556747-5230

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Förfrågningar sker via Humanas placeringsrådgivare, 0771-11 33 11.
Du som vill ansöka om plats, kan göra det via länken http://www.humana.se/individ-och-familj/placering/Webbforfragan-Barn-och-unga/
Beslut om inskrivning fattar föreståndare Cathrin Björck 070-326 10 90.

Språk: Vi talar tillsammans många språk utöver svenska, såsom arabiska, kurdiska, engelska, bosniska, dari, tigrinja och somaliska.

Övriga upplysningar: HVB-hemmet består av två byggnader. I den ena fastigheten har vi en renodlad HVB-verksamhet med 8 möjliga platser och i den andra fastigheten har vi 3 stycken lägenheter för ungdomar mellan 18-21 år. På så sätt erbjuder vi en ”intern” vårdkedja där ungdomarna ges möjlighet att inom ramen för HVB-tillståndet öva på ett mer självständigt boende men med fortsatt hög personaltäthet och bibehållna relationer till personal.

Genom Humanas psykologenhet erbjuds stödinsatser i form av kris-och/eller traumabehandling, stödsamtal, kartläggning samt vid behov även en psykosocial/pedagogisk psykologutredning.
Alla ungdomar som skrivs in på Legolas HVB erbjuds och motiveras till tre stycken bedömningssamtal hos Leg. Psykolog i syfte att öka förståelsen för individens behov/funktionsnivå och möjlighet att ”rikta” insatserna/behandlingsarbetet runt den unge.

Ungdomarnas utveckling och vårt behandlingsarbete följs sedan upp löpande i behandlingskonferenser med leg. Psykolog under hela placeringsperioden.
På Legolas HVB har vi även ett tätt samarbete vår sjuksköterska som är kopplad till enheten och som besöker oss varje vecka.
Personalen på boendet har regelbunden extern handledning.

"Legolas" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
KBT
Diagnosgrupp
ADHD
Fobier/Depressioner
Inlärningsvårigheter
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast pojkar
Särskilda upplysningar
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO