HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Bergtallen HVB

Tfn: 073-079 95 36

Besöksadress: Bergtallstigen 4, Blidsberg
Postadress: Bergtallstigen 4, 523 76 Blidsberg
Föreståndare: Kristina Andersson, 070-320 12 54
Placeringsansv: Placeringsenheten, 077-111 33 11
Platsantal: 5


Målgrupp: Målgruppen är barn i åldrarna 8 – 11 år. Barnen har ofta en svår och komplex psykosocial och emotionell problematik som kan ta sig uttryck i utåtagerande beteende, självskadebeteende, isolering, brister i sociala färdigheter och problematisk skolfrånvaro. Det är även vanligt att våra barn upplevt trauman och tidig omsorgssvikt.

Behandlingsinnehåll: Vi strävar efter att ge barnen struktur, trygghet, skydd och glädje under sin vistelse hos oss. Vårt bemötande vilar på engagemang, respekt och en tilltro till barnens egna förmågor samt en vilja att förmedla hopp om framtiden. Vårt arbete utgår ifrån en evidensbaserad praktik (EBP). Vi strävar efter att i möjligaste mån göra barnen delaktiga i sin behandling genom att varje vecka skriva i en loggbok som utgår från genomförandeplanen. Detta gör barnen tillsammans med behandlingspersonal och loggboken utvärderas varje vecka. Här får ungdomen en bra möjlighet att påverka sin vecka vad gäller till exempel skola, fritidsaktiviteter, helgaktiviteter, möten och umgänge med nätverk. Vi erbjuder även individuella aktiviteter utifrån barnets egna intressen.

Bergtallen HVB har en välstrukturerad planering för varje enskilt barn med fasta rutiner och inplanerade aktiviteter både enskilt och i grupp. Självklart finns det även ett stort utrymme för spontanitet. Vi anser att helheten är mycket viktig och därför hamnar barnen, deras föräldrar samt närmaste nätverk i fokus. Tillsammans försöker vi finna gemensamma mål och referenser. Vårt arbetssätt bygger på en vardag med styrning, stöd och en tydliggörande pedagogik som skapar förutsägbarhet för barnen. Vi bemöter barnen med ett lågaffektivt förhållningssätt.

Vår ambition är att barnen ska få möjlighet att lära sig nya funktionella beteenden genom att träna på åldersadekvata sociala färdigheter, få delta i sociala aktiviteter utanför boendet (till exempel idrott), få tillgång till stöd i form av hälso- och sjukvård efter behov eller få möjlighet till fungerande kontakter med sina föräldrar/anhöriga. Fungerande skolgång bedöms vara av stor vikt och vi kan knyta specialpedagog till vår närliggande skola.

Geografi: Bergtallen HVB är ett mindre HVB beläget några mil norr om Ulricehamn.

Huvudman: Humana

Org nr: 556586-2371

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Förfrågningar sker via Humanas placeringsrådgivare, 0771-11 33 11.
Föreståndare: Kristina Andersson, 070-619 16 38

Språk: Svenska, engelska, arabiska, ungerska och ryska.

Övriga upplysningar: Vi arbetar utifrån ett normkritiskt perspektiv som tillerkänner varje individs lika värde oavsett könsidentitet och/eller etnisk bakgrund.

"Bergtallen HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se