Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Mellanvårdsgruppen HVB

Tfn: 031-23 94 06

Besöksadress: Grindstugegränd 8 och Svalörtsgatan 1C, Göteborg, Hisings Backa och Grimmered
Postadress: Grindstugegränd 8, SE-422 44 HISINGS BACKA
Föreståndare: Anette Wennesjö och Patrik Kärn, 0704 22 94 06
Placeringsansv: Carina Lindersson, 0708 46 03 69
Platsantal: 6+8 pl hvb, 3 pl konsulentstödd familjehemsvård/förstärkt, 10 pl stödboende, öppenvård
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 4.1, SoL 6.1


Målgrupp: Pojkar och flickor 12-21 år med psykosocial ungdomsproblematik. MVG erbjuder både HVB-placeringar (från 15 år) och ÖV- insatser dygnet-runt-stöd i hemmet. MVG arbetar med omfattande familjeinsatser i alla placeringar. MVG arbetar också med ensamkommande ungdomar med behandlingsbehov. MVG har tillstånd fr IVO för 14 HVB-platser, 23 Öppenvårdsplatser, 13 stödboende, konsulentstödd familjehem/förstärkt familjehem/jourplaceringar.

Behandlingsinnehåll: Mellanvårdsgruppen (MVG) arbetar med ungdomar placerade i HVB (på Hisingen och i Grimmered i Göteborg), i förstärkt konsulentstödd familjehem, i förstärkta träningslägenheter eller hemma i familjer. Behandlingsarbetet är mycket omfattande (10 tim kliniskt arbete/vecka) och sker på individ-, familj- och nätverksnivå.
Ett team av behandlare arbetar med ungdomen i dess naturliga och professionella nätverk. Insatsen är tillgänglig för ungdomen och dess familj dygnet runt. MVG hjälper till att ordna sysselsättning och stöttar i allt det dagliga och arbetar kontinuerligt med ungdomens psykiska och fysiska hälsa. Boendeplaceringarna syftar till att träna sig för självständighet eller för att flytta hem till familjen. MVGs personal har en bred kompetens och erfarenhet av att arbeta med resurskrävande ungdomsproblematik.
MVG dokumenterar enligt BBIC genom Journal Digital och följer upp och utvärderar insatsen .

Geografi: HVB ligger i Brunnsbo, centralt på Hisingen och Grimmered i Göteborg. Familjeboende i Brunnsbo, träningslägenheterna ligger på olika platser i centrala Göteborg. Vi kan jobba med hemmaboende ungdomar/familjer som bor i och nära Göteborg.

Huvudman: Västsvenska Mellanvårdsgruppen AB

Upptagningsområde: Främst Göteborgs Stad med kranskommuner. Ramavtal SKL HVB barn och unga och stödboende samt med Göteborg stad HVB barn och unga, stödboende och öppenvård.

Inskrivningsförfarande: Ansökan till MVG via socialsekreteraren. Beräknad behandlingstid 1-2 år.

Övriga upplysningar: MVG är tillgängligt dygnet runt för ungdomar och deras familjer. Kan vårda enligt LVU. Personalhandledning varannan vecka med extern handledare. Flera av personalen har steg 1- kompetens. Har ramavtal med Göteborg stad öppenvård, stödboende, HVB. Ramavtal SKL för HVB, stödboende och öppenvård. Extern handledning varannan vecka.

"Mellanvårdsgruppen HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
DBT
KBT
MI, motiverande samtal
Psykodynamisk Psykoterapi
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Hedersrelaterat
Incest
Läkemedelsberoende
Missbruk
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Ångestsyndrom
Lagrum
SoL 4.1 - Bistånd för boende
SoL 6.1 - Familjehem
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Ensamkommande
Flickor 12-18 år
Föräldrar och barn
Pojkar 12-18 år
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem
LVU
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO