HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Alpklyftan AB

Tfn: 031-50 81 00

Besöksadress: Varhomlsgatan 2E, Göteborg
Postadress: Varholmsgatan 2E, 414 74 Göteborg
Föreståndare: Douglas Åkholm, 0735-190339
Platsantal: 45
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Alpklyftan arbetar med personer i social utsatthet sedan 1995. Vi erbjuder en vårdkedja med anpassade behandlings- och boendelösningar efter varje individs unika behov. Vi arbetar med barn, ungdomar, familjer och vuxna primärt med psykosocial, neuropsykiatrisk samt skydd-, hedersproblematik. Vi arbetar även med ungdomar som vill bryta från tidigare missbruk eller begynnande kriminalitet. Vår verksamhet utgår från Göteborg.

Alpklyftan HVB tar emot pojkar och flickor 14-20 år med psykosocial, relations- och skolproblematik.
Alpklyftan öppenvård erbjuder förstärkta träningsboende, träningsboende/referenslägenheter samt insatser med stöd i hemmet.
Alpklyftan familjehemsvård arbetar med familjehemsplaceringar 0-23 år och förälder/barnplaceringar i bredvidboende.
Alpklyftan skyddade boende/mobila skyddsteam vänder sig till personer som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat och/eller patriarkalt våld och förtyck. Insatsen kopplas till den placeringsform som matchar klientens behov internt eller externt, alternativ skyddslägenhet.

Behandlingsinnehåll: HVB Villa Parkudden utgör hjärtat i vår verksamhet med plats för upp till sju ungdomar. Här bor såväl killar som tjejer mellan 14-20 år och alla har ett eget rum. Organisationen vilar på miljöterapeutiska principer och erbjuder en väl strukturerad vardag med fokus på skola, aktiv fritid och gemensamma aktiviteter. Arbetet grundar sig också i ett systemiskt tankesätt där involvering av familj och nätverk utgör centrala delar. I praktiken innebär detta exempelvis familjesamtal, nätverksmöten, direktkontakt med lärare i skolor och stöd till fritidsverksamheter. Utöver detta erbjuds även individuella samtal av utredande, kartläggande, stödjande och terapeutisk karaktär.

HVB Hallegatans riktar sig till killar och tjejer 16 - 20 år med psykosocial problematik och som av olika anledningar behöver förberedas för ett eget boende. HVB Hallegatan är en förlängning av HVB Villa Parkudden genom den geografiska närheten (300 m) och gemensam enhetschef. Boendet har 4 platser i det kollektiva och 2 tillhörande träningslägenheter i samma byggnad. Ungdomarna i såväl HVB som träningslägenhet har personal på plats dygnet runt utifrån behandling, omsorg och tillsyn. Genom HVB Hallegatan finns det stora möjligheter för ungdomar att utvecklas genom att vi här kan erbjuda en tydligare gång mot ett självständigt boende.

Alpklyftans öppenvård arbetar med ungdomar som behöver stöd med boendet i form av förstärkta träningslägenheter och träningslägenheter/referenslägenheter. I anslutning till våra förstärkta träningslägenheter har vi personal nattetid för omsorg och tillsyn. Vi kan även ta emot ungdomar som är i behov av stöd på hemmaplan. Öppenvården har bred erfarenhet och har tillstånd att arbeta med barn och ungdomar mellan 12-23 år. Öppenvårdsuppdrag i hemmet eller träningslägenhet utformas och skräddarsys i samarbete med socialtjänst och ungdomen/nätverket.

Alpklyftans familjehem- arbetar med barn och ungdomar mellan 0-23 år. Vi erbjuder engagerade familjehem i Göteborg med omnejd. Vi strävar efter att kunna erbjuda en vård och en boendeform som är individuellt anpassad utifrån den unges behov. Vi har lång erfarenhet av socialt arbete och hög kompetens. Vi utreder våra familjehem enligt Kälvestens intervjumetod.

Alpklyftans skyddsteam riktar sig till personer som är utsatta för eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat och/eller patriarkalt våld och förtyck. Vi vänder oss till alla personer oavsett ålder, kön, sexuell läggning, religionstillhörighet eller ursprung. Vi erbjuder mobila skyddsinsatser som komplement till den boendeform som matchar individens behov (så som geografisk plats, boendeform, antal personer, ålder och eventuell övrig problematik) internt inom Alpklyftans vårdkedja samt externt genom andra samverkanspartner. Vi har en strukturerad arbetsmetod för samverkan med andra insatser.
Skyddslägenhet - Lägenheterna lämpar sig för familjer, vuxna par och ensamstående med eller utan barn som bedöms vara självständiga men i behov av insatser av Skyddsteamet. Vi erbjuder lägenheter på flera orter samt i olika storlekar.
Skyddsteamet arbetar med kvalificerade stöd- och skyddsinsatser utifrån Länsstyrelsen rekommendationer. Grunden ligger i ett traumamedvetet bemötande och coachande förhållningssätt.

Geografi: Alpklyftan har olika boendeformer i Göteborg med omnejd. Skyddsteamet är mobilt och rikstäckande.

Huvudman: Alpklyftan AB

Org nr: 556511-6372

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Studiebesök, akut vid skyddsplaceringar.

Språk: Engelska, spanska, persiska.

Övriga upplysningar: KBT-kompetens och familjeterapeutisk kompetens. Regelbunden extern personalhandledning. Alpklyftan dokumenterar enligt BBIC genom Journal Digital och utvärderar och följer upp insatsen.

"Alpklyftan AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
BBIC
Behandlingsmetod
KBT
MI, motiverande samtal
Inriktning
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Flickor 12-18 år
Föräldrar och barn
Kvinnor och män
Pojkar 12-18 år
Pojkar och flickor
Oanvänt
Ensamkommande
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Ätstörning
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Jourhem
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO