HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Hemnovia AB

Tfn: 072-877 81 30

Besöksadress: Von Utfallsgatan 16B, Göteborg
Postadress: Von Utfallsgatan 16B, 415 05 Göteborg
Föreståndare: Martina Tonjac, 072-877 81 30
Placeringsansv: Martina Tonjac, 072-877 81 30
Lagrum: SoL 6.1


Målgrupp: Barn och unga i åldrarna 0-20 år med:
- Missbruksproblematik
- Kriminalitet
- Utåtagerande beteende
- Skyddsbehov
- Hedersrelaterad problematik
- NPF-problematik
- Anknytningsproblematik
- Social problematik
- LSS-insatser
- Funktionsnedsättningar

Behandlingsinnehåll: Om oss
Hemnovia har arbetat med konsulentstödd samt förstärkt familjehemsvård sedan 2012 och innehar IVO-tillstånd. Vårt arbete har sin utgångspunkt i att hjälpa samtliga barn och unga som av någon anledning inte kan bo tillsammans med sin ursprungliga familj. Hemnovia erbjuder därför kompetenta och erfarna jourhem samt familjehem som är duktiga på att möta barn/unga med olika sorters problematik och bakgrund. Vi lägger stor vikt vid att matcha barn/den unge med familjehem vid en placering genom Hemnovia. Hänsyn tas till barnets/den unges mognad, erfarenhet, hälsotillstånd, eventuell funktionsnedsättning och kulturell samt språklig bakgrund. Vi ser individen i sin helhet och var barnet/den unge befinner sig i sin process, för att på så vis anpassa stöd samt hjälp utefter dess personliga behov. Vår erfarenhet är att ju större arbetsinsats vid matchning desto mer välfungerande placering.

Vår kompetens
Inom Hemnovia arbetar familjehemskonsulenter som är utbildade socionomer med erfarenhet inom olika områden som socialtjänst, institutionsvård, kriminalvård, familjemottagning, HVB-verksamhet, integrationsarbete samt missbruk – och hedersproblematik. Vi har både kunskap och erfarenhet i att handleda samt utreda familjehem. Vi lägger stor vikt vid kompetensutveckling och deltar därmed regelbundet vid olika utbildningar och seminarier. Hemnovia har även tillgång till utbildade psykologer, psykoterapeuter och familjeterapeuter.

Vår värdegrund och vision
Hemnovias värdegrund baseras på att leverera familjehemsvård av hög samt jämn kvalitet. Likaså vilar organisationen på värdegrundsord likt trygghet, kontinuitet, kvalitet och samarbete. Samtliga riktlinjer är av vikt i vårt arbete för att kunna kvalitetssäkra den familjehemsvård vi erbjuder samt skapa goda relationer med de aktörer vi kommer i kontakt med. Att ha en kontinuerlig och öppen dialog med både socialtjänsten samt familjehemmen där gemensamma förhållningssätt och mål formuleras, ser vi därför som centrala byggstenar i vårt arbete. Att relationen mellan oss och socialtjänsten samt familjehemmen präglas av tillit och överenskommelse anser vi skapar förutsättningar för att möta barnets/den unges behov på bästa möjliga sätt. Vår vision och strävan är därmed att i varje samarbete utveckla personliga relationer där vår värdegrund genomsyrar vårt arbete.

Våra jour-och familjehem
Våra familjehem är noggrant utredda enligt Kälvestensmetoden och har visat upp samtliga registerutdrag. Många har flera års erfarenhet av att vara familjehem och har tagit emot placeringar med bland annat missbruksproblematik, olika diagnoser, utåtagerande beteende samt ensamkommande. Även skyddsplaceringar och hedersproblematik är sådant som våra familjehem har erfarenhet av. Det som förenar våra familjehem är att de vill öppna upp sina hem som en trygg plats för ett barn/ungdom och skapa en stabil miljö för dessa. Utgångpunkten är att alla aktörer inblandade tillsammans ska främja barnets/den unges utveckling. Detta ser vi görs främst genom att finnas till hands för våra familjehem och kontinuerligt följa upp, kartlägga samt handleda familjehemmen.

Våra familjehem har bland annat erfarenhet av:
- Barn och ungdomar med neuropsykiatrisk problematik
- Barn med LSS-behörighet
- Hedersproblematik
- Skyddsplaceringar
- Förälder med barn
- Ungdomar med kriminalitet och missbruk
- Ensamkommande flyktingbarn

Geografi: Västra Götalands län samt närliggande län.

Org nr: 556911-8465

Upptagningsområde: Västra Götalands län samt närliggande län.

Språk: Engelska, Arabiska, Dari, Pashto, Persiska, Somaliska, Tigrinja , Urdo, Turkiska, Kroatiska samt Rumänska.

"Hemnovia AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
MI, motiverande samtal
Inriktning
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / SoL 6.1 - Familjehem
Målgrupp
Föräldrar och barn
Gravida
Kvinnor och män
Par
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Schizofreni
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Ätstörning
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Jourhem
Tillståndsbevis utfärdat av IVO