Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Vägvalet Väst

Tfn: 031-779 19 00
Fax: 031-779 19 92

Besöksadress: Backa Kyrkogata 23, Hisings Backa
Postadress: Backa Kyrkogata 23, 422 58 Hisings Backa
Föreståndare: HVB Kjell Andersson. Öppenvården & Familjehemsbehandling Magnus Rexmo., 031-779 19 00
Placeringsansv: HVB Kjell Andersson. Öppenvården & Familjehem Magnus Rexmo., 0739595699 , 0706959531
Platsantal: 30
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4, SoL 4.1, SoL 6.1


Målgrupp: Barn och ungdomar, flickor och pojkar, mellan 0 – 25 år med psykosocial relationsproblematik.

Behandlingsinnehåll: VÄGVALETS VÅRDKJEDJA
HVB, Förstärkta familjehem/familjehemsbehandling och Öppenvård samt Öppenvård i kombination med träningslägenheter.

De tre olika behandlingsalternativen möter ungdomen där den är och inom samma verksamhet finns möjlighet att matcha utvecklingsfas och varierande behov.

KORTFATTAT OM RESPEKTIVE VERKSAMHET
HVB. Boendet har 6 platser för tjejer och killar mellan 16 och 22 år som har behov av ett tryggt boende med tydlig struktur och stora möjligheter till självständighet. HVB är inrymt i Vägvalets lokaler på Backa Kyrkogata 23 i Hisings Backa.
Välkommen till oss och en ny start för resten av ditt liv.

Familjehemsbehandling är en unik verksamhet inom familjehemsvården
Runt varje barn och ungdom skapar vi ett behandlingsteam. I teamet ingår ett familjehem, en familjehemskonsulent och behandlare från Vägvalets Öppenvård. Behandlingsteamet ger förutsättningar för en framgångsrik och stabil familjehemsvård. Det ger också ett stöd till familjehemmet så att de kan genomföra sitt uppdrag på ett tryggt och långsiktigt sätt.
Familjen är basen i vardagen som skapar kontinuitet och förutsättningar för en återhämtning och en läkeprocess som är grunden för framtida utveckling.
Familjehemskonsulentens uppdrag är att handleda och utbilda familjehemmen samt samordna behandlingsteamet.
Behandlarna från Öppenvården har ett behandlade uppdrag gentemot barnet eller ungdomen och dennes föräldrar. De har också ett koordinerande ansvar för kringkontakter som ligger utanför familjehemmet. Behandlingsinsatserna utformas efter varje barn och ungdom och är skiftande över tid och efter behov.

Familjehemsbehandlingsteamet bildar ett unikt team runt varje barn eller ungdom. Teamet stödjer barnet eller ungdomen då den behöver ta igen sådant som gått förlorat. Avsäga sig eller reparera gamla relationer samt skapa nya hållbara relationer. Teamet stödjer ungdomen i att hitta sig själv, återfå sin självkänsla och skapa tillit till sin omgivning. För att kunna leva ett självständigt vuxenliv är det viktigt att få stöd i skolarbete och vägledning till en realistisk sysselsättning.

Vägvalet erbjuder också traditionell konsulentstödd familjehemsvård

Öppenvård arbetar med kvalificerat psykosocialt behandlingsarbete till ungdomar och unga vuxna. Behandlingen bedrivs antingen i befintligt boende, då ofta i ursprungsfamiljen, eller på boende i Vägvalets träningslägenhet.
Pojkar och flickor 13 år och uppåt. Vägvalet erbjuder behandling för dig som har någon form av relationsproblematik. Problemen kan ha bidragit till att du utvecklar en livsstil där du upplever att du själv inte har kommandot. Du kanske befinner dig i en situation som verkar omöjlig eller har andra problem som gör att ditt liv inte är som du önskar. Har du utvecklat ett negativt livsmönster?
Du står inför ett vägval där du bestämmer riktningen. Om du vill så kan vi hjälpa dig att ta en plats i samhället där du känner dig nöjd med dig själv och får möjlighet att visa vad du är bra på. Behandlingen utgår från dina behov och utförs i verkligheten, mitt i samhället. Den utformas så att den passar just dig och dina unika behov avseende:
Att kunna utföra ett arbete och därmed bidra till samhällets utveckling är en viktig byggsten i en människas självkänsla. En lärlingsplats, arbetsplats eller skola är därför en av utgångspunkterna i vår arbetsmodell.
Vi kan erbjuda dig ett eget boende i en av våra centralt belägna lägenheter i Göteborg. Då har du möjlighet till ett eget förstahandskontrakt efter avslutad behandling.

VÄGVALETS GEMENSAMMA VÄRDEGRUND
Vägvalets värdegrund är att skapa tillit, passion i arbetet och framtidstro. Allt som Vägvalet gör har ett syfte och bygger på övertygelsen att alla är värda en ny chans. För att möjliggöra detta krävs att vi skapar tillit till varandra. Passionen till vårt arbete är hjärtat och drivkraften i vår verksamhet. Tillsammans skapar vi framtidstro. Allt förändringsarbete utgår från mötet, som är en förutsättning för en varaktig förändring. Behandlingsteamet har ett gemensamt ansvar att möta barnet och ungdomen där den befinner sig i livet.
Vägvalets teoretiska utgångspunkt är systemteori och anknytningsteori.

Geografi: Vägvalet Väst finns på Hisings Backa i Göteborg
Backa Kyrkogata 23
422 58 HISINGS BACKA

Huvudman: Vägvalet Väst AB

Org nr: 556604-5406

Upptagningsområde: Göteborg med kranskommuner

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till Vägvalet.

Språk: Engelska

Övriga upplysningar: Förstärkt träningsboende kan erbjudas från första placeringsdagen. Beställ vår folder eller läs på www.vagvalet.se

"Vägvalet Väst" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
MI, motiverande samtal
Psykodynamisk Psykoterapi
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Incest
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Misshandlade kvinnor
Narkotika
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Spelmissbruk
Ångestsyndrom
Lagrum
SoL 4.1 - Bistånd för boende
SoL 6.1 - Familjehem
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Flickor 12-18 år
Flickor 7-11 år
Kvinnor och män
Pojkar 12-18 år
Pojkar 7-11 år
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
Personalhandledning
Skolundervisning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO