HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Ringgården

Besöksadress: Högsäter
Postadress: Ånnerud 4, 45896 HÖGSÄTER
Föreståndare: Claes Belfrage, 0703600163
Platsantal: 10
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4


Målgrupp: Ringgården möter målgruppen pojkar/män 16-21 år som har svårigheter att balansera sin ångestnivå. Dessa svårigheter kan leda till missbruk, beroende, kriminalitet eller socialt utanförskap.Eleverna kan vara placerade enl. SOL eller omhändertagna enligt 2 och 3 paragraf LVU

Behandlingsinnehåll: Introduktion
Pågår under 1-2 veckor beroende på elevens status. Fokus på att nyktra till, äta, sova och få en normal dygnsrytm och komma in verksamheten.

Kartläggning
Här utför vi ett antal omfattande kartläggningar: RePro-K, RePro-P, Sömnkartläggning, ADL-bedömning och en Nätverkskarta. I RePro-kartläggningarna görs iakttagelser kring eleven utifrån medicinska, sociala, psykologiska, beteendemässiga och existentiella aspekter.

Prognos
Ett prognostiserat behandlingsbehov upprättas utifrån underlag från uppdragsgivaren och kartläggningen.

Behandlingsplan
Planering och av insatser utifrån behandlingsuppdrag och prognostiserat behandlingsbehov. Behandlingsplanenen utformas enl. BBIC.

Behandlingsinsatser
Individuellt anpassade insatser med metoder som matchas löpande utifrån elevens behov och utveckling. MI som förhållningssätt används dagligen i samtal med eleverna.


Medicinsk/Fysiskt

Sömnskola
Kost
Mindfullness
Träning
Massage


Socialt

Skills
ADL
ART
Teckenekonomi
Sexualitet
Feedback


Psykologiskt

Ångesthantering
Mindfullness
Beroende
Påverkansprogram


Beteende

Skills
ART
Missbruk
Återfallsprevention
Påverkansprogram


Existentiellt

Mindfullness
Existentiell terapi
Grundvärderingar
Livsuppgift
Massage
Identitet
Sexualitet


Utvärdering
Uppföljning sker löpande. Avstämning genomförs en gång/månad i samband med rapportering enl. BBIC till uppdragsgivaren. Utvärdering sker enl. RePro tredje månad för att på nytt göra en prognos och vid behov revidera behandlingsplanen. En avslutande utvärdering genomförs sex månader efter avslutad vistelse på Ringgården.

Geografi: Högsäter, 45 km norr om Uddevalla

Huvudman: Ringgården AB

Org nr: 556629-7924

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till hemmet. Föreståndare Claes Belfrage 0528-501 63 eller 070-360 01 63

Språk: Engelska, Arabiska

Övriga upplysningar: Personalhandledning finns.

"Ringgården" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsmetod
ART
HAP, Haschavvänjningsprogrammet
KBT
Kriminalitetsprogram
MI, motiverande samtal
ÅP
Inriktning
Abstinensbehandling/Avgiftning
Kriminalitet
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Endast män
Endast pojkar
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Fobier
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Akuthem
Skolundervisning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO