Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Källtorp

Tfn: 0506-351 90
Fax: 010-1504257

Besöksadress: Källtorp, Hova
Postadress: Stiftelsen Källtorp 1, 548 91 HOVA
Föreståndare: Enhetschef Karin Erixon, 072-700 71 05
Placeringsansv: Placering Humana, 0771-11 33 11
Platsantal: 6
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Vi välkomnar flickor 14–19 år med psykosocial problematik såsom självdestruktiva beteenden och känsloregleringsproblematik som kan ge sig uttryck i exempelvis:
- Självskadebeteende
- Suicidtankar
- Ångestproblematik
- Utåtagerande beteende
- Sexuellt risktagande
- Konflikter i hemmet och/eller i sin omgivning
Vi ser till den enskilda flickans specifika beteenderepertoar vilka kan summeras i olika diagnoskriterier, ex. inom neuropsykiatriska funktionsstörningar och/eller affektdiagnoser. Källtorp tar emot placeringar enligt SoL och LVU.
Verksamheten kan vi ta emot flickor från hela Sverige som på grund av våld, hot eller förtryck är i behov av skydd.
Inför en placering utser vi en kontaktperson som ansvarar för att den som ska flytta in hos oss känner sig delaktig och att behandlingsprocessen drivs framåt.

Behandlingsinnehåll: Vi arbetar utifrån det låg affektivt bemötande som fokuserar på att hantera svåra situationer av utmanande beteende, att vi utvärderar händelsen för att lära oss av den och därmed kan förändra våra egna beteenden för att förebygga att liknade inträffar igen.
Möjlighet till delaktighet genomsyrar hela verksamheten och behandlingen då flickan förutsätts vara delaktig i
- Upprättande och genomgång av sin egen behandlingsplan samt uppföljning
- Delta i vårdplaneringsmöten
- Psykolog-/terapeutsamtal och kontaktmannasamtal, husmöten 1 ggr/vecka,
- REpuls
- Upprätta sitt veckoschema
- Flickenkätundersökning, klagomålshantering m.m
Insatser, mål och eventuell revidering görs tillsammans med alla berörda parter (socialtjänst, vårdnadshavare) och följer BBIC: s samtliga livsområden i genomförandeplanen.
”Personalen har i uppdrag att motivera flickorna till att vilja delta och påverka s
in behandling, för att lyckas med detta så måste vi ständigt bygga och vårda relationer till våra flickor.”

På Källtorp arbetar vi med följande metoder:
• Re-Pulse:
Är en välbeprövad arbetsmetod för impulskontroll och träning av sociala färdigheter. Genom att strukturerat kartlägga olika situationer och reflektera kring tankar och känslor som uppstått kan man lära känna sina egna reaktionsmönster och bli bättre rustad på att hantera liknande situationer.
• KBT:
Är en terapiform som strukturerat och målinriktat tittar på det som är problemet här och nu, snarare än att ägna sig åt det förflutna, Vid kognitiv beteendeterapi, KBT, fokuserar vi på samspelet mellan individen och dennes omgivning, här och nu. Karakteristiskt för KBT är också att vi är mer intresserade av problemlösning än av orsaker, och att vi intresserar oss för hur vårt beteende påverkas av våra tankar (kognitioner). Detta utesluter dock inte att man försöker få en förståelse för vilket bagage som kan påverka oss i nuet.
• Tjejgrupp:
Här samlas flickorna en dag i veckan för att diskutera, reflektera kring olika förbestämda livsfrågor, tex sex, socialmedier, kroppen mm tanken med detta är att synliggöra problemområden och hur man skall hantera detta.
• ADAD:
Är ett bedömningsinstrument som består av ett visst antal frågor som rör nio livsområden: fysiskhälsa, skola, familj, arbete, fritid, vänner, familj, psykiskhälsa, brottslighet, alkohol och narkotika. Utifrån detta kan man mäta om det finns förhöjda risker inom specifika områden.
• PATRIARK:
PATRIARK är en evidensbaserad metod för strukturerade professionella bedömningar av risk för hedersrelaterat våld uppdelat på tre områden (domäner) med fem riskfaktorer i varje domän.
MI och lågaffektivt bemötande genomsyrar allt arbete.

För att säkerställa att vi arbetar utifrån flickornas individuella genomförandeplaner behöver vi kontinuerligt följa upp insatserna i behandlingsarbetet genom täta uppföljningar med skola, vårdnadshavare och socialtjänst.

Fast vi har kompetensen inom arbetsgruppen kan efterfrågan uppstå med utomstående behandling som alternativ, Källtorp har samarbete med Cureum AB, som ytterligare kan ge bredd i kompetensen då de arbetar med psykoterapeutiska metoder såsom DBT, ACT och CFT och erbjuder också kliniskt psykologiska/psykiatriska utredningar inom rimliga väntetider och priser.

Geografi: Hova, Gullspångs kommun, Västra Götalands län.

Huvudman: Humana

Org nr: 556668-5979

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Förfrågningar sker via Humanas placeringsrådgivare, 0771-11 33 11.
Du som vill ansöka om plats, kan göra det via länken http://www.humana.se/individ-och-familj/placering/Webbforfragan-Barn-och-unga/
Inskrivningsansvarig: Tf föreståndare Karin Erixon tel: 072-700 71 05 mail: karin.erixon@humana.se

Övriga upplysningar: Personalhandledning finns. Källtorp har egen sjuksköterska samt har tillgång till specialist i barnpsykiatri och till psykolog.

"Källtorp" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Autismspektrumdiagnos
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast flickor
Endast kvinnor
Flickor 12-18 år
Särskilda upplysningar
LVU
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO