Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Kilen akut/utrednings och behandlingshem

Verksamhetstyp: HVB för barn och unga (0-25 år) - Övriga hem
Antal platser: 6 + 2
Besöksadress: LERDALA
Kommun: Skövde
Org nr: 556620-9549
Webbplats: http://www.humana.se/kilen

Målgrupp

Vår målgrupp är flickor ålder 13-18 år, placerade enligt både SOL och LVU, med svår beteendeproblematik i kombination med omfattande psykosociala svårigheter, neuropsykiatrisk problematik, trauma, PTSD samt stora omsorgsbrister.

Självskada, isolering, bristande impulskontroll, skolproblem, konfliktfyllda relationer är vanligt förekommande. Vi är inte en missbruksenhet men riskbruk kan förekomma. Vi erbjuder behandling, utredning och i mån av plats även akuta placeringar.

Vårt mål är att flickorna ska känna sig trygga, få god omsorg och att möta dem där de befinner sig. Därefter anpassar vi våra insatser och hjälps åt att skapa förutsättningar för framtiden.

Behandlingsinnehåll

AKUT
I mån av plats har vi möjlighet att ta emot akuta placeringar. Det kan handla om ett kort omhändertagande i avvaktan på nästa steg i vårdplaneringen. Det händer även emellanåt att en akutplacering övergår i utredning eller behandling.

Arbetssätt
Vi har nyligen valt att implementera Connect på vår enhet. Det är en metod där vi försöker förstå beteende utifrån anknytningsteori. Det ger oss möjligheter att hjälpa våra ungdomar att må bättre och själva förstå hur vi tillsammans kan hitta funktionella strategier framåt. Vi har även en psykolog som kommer på plats var fjortonde dag där ungdomarna erbjuds samtal utifrån behov.

Vi har som mål att flickorna:

stannar hos oss och inte avviker
förblir nyktra
pratar med oss och gör sig själva delaktiga i sin framtid
inte utgör en fara för sig själva eller andra
Vi försöker att nå detta genom att ha traumamedveten omsorg som ett filter över vår verksamhet, vi bemöter lågaffektivt, är närvarande, lösningsfokuserade och försöker göra flickorna så delaktiga som möjligt genom MI-inspirerade kontaktmannasamtal.

Nytt är att vi nu även vi erbjuder kartläggning av familjen, A-cra, rePulse och Patriark.

Vid placering hos oss erbjuder vi en kartläggning av familjen för att kunna skapa bästa möjligheter inför en eventuell hemflytt. Vad vi ser i vår kartläggning förmedlar vi till familj och uppdragsgivare för att, om behov finns, kunna erbjuda lämpliga insatser. Det kan till exempel röra sig om krishantering, att träna föräldraförmågor eller ge föräldrar och barn möjlighet att få en relation som saknats. Vi har tillgång till familjebehandlare som arbetar med föräldrarna samtidigt som den unga får stöd utifrån sitt förändringsarbete. Vi vet att bästa möjligheterna till att bibehålla en förändring är om både den unga och föräldrar samtidigt arbetar mot samma mål. Även då det inte är aktuellt med hemflytt för den unga så finns möjligheter att arbeta med föräldrar under tiden för placering.

Vi strävar efter att få en dialog med vårdnadshavare, ”kringsystem” och socialtjänst. Finns det andra vårdaktörer kopplade till den unga så eftersträvar vi ett nära samarbete även med dem för att ”få hela bilden” av den unga.

Då våra ungdomar ofta har svår beteendeproblematik genomsyras vårt arbete av ett salutogent tänkande där vi hela tiden utgår från ungdomens förmågor, en viktig del är att möta varje ungdom där de befinner sig och på sätt kunna anpassa vardagen kring dem.

Skola
Många av de placerade flickorna har en ofullständig skolgång vilket gör att vi arbetar aktivt med att få dem tillbaka till skola och undervisning. Vi kan vid behov erbjuda en mindre skola (10 platser) i samarbete med Götene kommun med betydligt högre lärartäthet så att varje flicka ges möjlighet att arbeta med sin individuella studieplan. Vi har även ett mycket gott samarbete med Skövde kommun som hjälper oss att hitta lämpliga skol-lösningar för våra flickor.

Utredning
Vi har samarbete med Cureum för att kunna erbjuda fullständiga neuropsykiatriska utredningar där läkare, psykiater och psykolog konsulteras. Vi på enheten blir delaktiga genom dagliga observationer i miljön för att kartlägga ungdomens behov.

Personal
Vi är bemannade med minst 3 personal under dagtid och har även vaken nattpersonal. Personalen har lång erfarenhet av arbete med ungdomar i behov av stöd. Personal är utbildad inom olika inriktningar vilket också är vår styrka ADAD, TMO, MI, familjeterapi, lågaffektivt bemötande med mera. Finns det misstanke om att flickorna provat droger erbjuder vi A-cra, det gör vi för att kunna kartlägga riskbruk och förhindra återfall. rePulse blir aktuellt då flickorna har svårt att hantera sina impulser, vi tränar på strategier för att få kontroll samt tränar sociala färdigheter. Finns det en hedersproblematik hos flickan använder vi Patriark, för att få kunskap om ett ev skyddsbehov.

Vi har kontinuerligt arbetsplatsträffar samt handledning utifrån traumamedveten omsorg.

Geografi

Kilen är lantligt beläget i det natursköna Berg, strax utanför Skövde. Vi ligger med ungefär två mils avstånd från Skara, Skövde, Mariestad. Skövde erbjuder ett stort utbud av kommunikationsmedel med tåg och buss.

Huvudman

Kilen Akut/Utr & Behandlingshem AB

Org nr

556620-9549

Upptagningsområde

Hela Sverige

Inskrivningsförfarande

Ansökan sker direkt till hemmet eller till Humanas placeringsförfrågan, placering@humana.se, 0771-11 33 11.
Beslut om inskrivning fattas av föreståndare Mikael Eriksson mikael.eriksson2@humana.se 072-557 26 00 eller Petra Ek.M, verksamhetschef 070-164 73 22 petra.ek.m@humana.se

Språk

Engelska, bosniska

Övriga upplysningar

Sjuksköterska kommer till enheten varje vecka, tillgång till psykolog och psykiater vid behov.

Kilen akut/utrednings och behandlingshem ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 0511-822 93
Fax: 010 - 150 42 37
E-postadress: mikael.eriksson2@humana.se

Föreståndare:
Mikael Eriksson, 0725-572600

Placeringsansvarig:
Mikael Eriksson, 0725-572600

Postadress:
Kampavall, Kila 4 SE-541 97 LERDALA

Sökkategorier

Behandlingsmetod
KBT
MI, motiverande samtal

Inriktning
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Sexuella övergrepp

Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1

Målgrupp
Endast flickor

Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Trauma
Ångestsyndrom

Särskilda upplysningar
Akuthem
Skolundervisning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO