Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Supporta Omsorg

LEDIG PLATS
Verksamhetstyp: HVB för barn och unga (0-25 år) - Övriga hem
Besöksadress: HVB i Trollhättan, stödboende och utslussningsboende i Uddevalla
Org nr: 556970-0916
Webbplats: http://supportaomsorg.se

Målgrupp

HVB

Vi erbjuder HVB i Trollhättan. Vi har god erfarenhet av arbete med ungdomar som har missbruksproblematik, beteendeproblematik och neuropsykiatriska diagnoser. Vi utgår från evidensbaserade metoder som har sin grund i ett kognitivt beteendeterapeutiskt förhållningssätt.
Målgrupp: Flickor och pojkar 16–21 år med missbruksproblematik.
Kontakt: Geir Nyckel, 073-748 10 22, Adnan Hajiric, 070-750 01 53.

Utslussningsboende

Avser främst ungdomar som tidigare har varit placerade inom SiS, HVB eller i familjehem. Att ha hög personaltäthet inledningsvis är nödvändigt för att ungdomen ska få bästa möjliga förutsättningar för att etablera sig i samhället. Vi arbetar på att skapa ett mer effektivt stöd kring ungdomen och vi fokuserar på skyddsfaktorer så som skola, fritid och umgänge. Personalen har ett tätt samarbete med tidigare institution/HVB/familjehem inledningsvis för att de ska få kännedom om vad som har fungerat bra, risk- och skyddsfaktorer och vilka strategier den unge har upprättat. Alla ungdomar i utslussningsboendet har egen lägenhet. Målgrupp: Flickor och pojkar från 16 år.
Kontakt: Geir Nyckel, 073-748 10 22, Adnan Hajiric, 070-750 01 53.

Stödboende

Vi erbjuder fullutrustade träningslägenheter i centrala Uddevalla. Ungdomscoacherna på stödboendet arbetar målinriktat och enskilt tillsammans med varje ungdom utifrån individuella genomförandeplaner som är upprättade i samråd med socialtjänsten och ungdomarna själva. Personal finns i beredskap dygnet runt och nås via jourtelefon. Målgrupp: Flickor och pojkar från 16 år.
Kontakt: Geir Nyckel, 073-748 10 22, Adnan Hajiric, 070-750 01 53.

Familjehem

Vi arbetar med familjehemsplaceringar på uppdrag av, och i nära samarbete med, kommunernas socialtjänst. Vi kan erbjuda familjehem i Västra Götaland. För att kunna upprätthålla en hög och jämn kvalitet i verksamheten arbetar vi med ett begränsat antal placeringar åt gången.
Kontakt: Geir Nyckel, 073-748 10 22, Adnan Hajiric, 070-750 01 53.

Org nr

556970-0916

Upptagningsområde

Hela landet.

Inskrivningsförfarande

Vi brukar rekommendera ett studiebesök innan socialsekreteraren, ungdomen och vi på Supporta Omsorg beslutar något för att vi ska vara överens om att det här är en lämplig insats för ungdomen. Dock är detta inte alltid genomförbart eftersom att socialtjänsten ofta behöver omplacera akut. I dessa fall diskuteras ungdomens behov i vår ledningsgrupp och därefter kommer vi med förslag på lämplig insatsform inom Supporta Omsorg om vi bedömer att vi kan stödja den unge.

Supporta Omsorg ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Sökkategorier

Behandlingsmetod
ART
KBT
MI, motiverande samtal

Lagrum
Insats / SoL 4.1 - Bistånd för boende
Insats / SoL 6.1 - Familjehem
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1

Målgrupp
Kvinnor och män
Pojkar och flickor

Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO