HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Sauna Behandlingshem HVB - med Nationellt ramavtal Adda inköpstjänst (fd SKR) som kan nyttjas av alla Sveriges kommuner

Mobil: 0705806196
Tfn: 0651-442 42

Besöksadress: Bodavägen 87 A, Järvsö
Postadress: Box 96, 82727 Järvsö
Föreståndare: Jari Palonto, 070 - 580 61 96
Placeringsansv: Jari Palonto, 070 - 580 61 96
Platsantal: 12
Lagrum: LVM, LVU, SoL 7.1.1, SoL 7.1.2


Målgrupp: Omvårdnadsboende – Rehabilitering
Vår målgrupp är socialt utslagna män över 30 år. Vi tar emot alkohol- och/eller blandmissbrukare.
Vi har flera hundar och katter på hemmet, vilket kan vara värt att veta för dig som är allergisk.

Vi har tre olika former av boende samt boendemöjligheter för anhöriga:

Behandlingshemmet Sauna i Boda (fyra platser).
Här finns även verksamhetens kontor och gemensamma utrymmen för alla inom verksamheten. I Saunahuset finns möjligheter för anhöriga att övernatta vid besök. Aktiviteter av olika slag tillämpas i Saunahuset och det är den gemensamma samlingsplatsen för samtliga. Här har vi morgonmöten och planerar dagen tillsammans.
Sauna hämtar boende i eftervård i deras lägenheter på morgonen och de träffas i Saunahuset för morgonmöte, aktiviteter och lunch. På eftermiddagen får de skjuts hem av personalen. Om boende i eftervård behöver praktisk hjälp med något i lägenheten ombesörjer personalen sådanna uppgifter i samband med hemtransporten. Rummen i Saunahuset är möblerade av Sauna.

Utslussningsboende i Järvsö (fyra platser/gruppboende)
Här har vi fyra platser med gemensamt kök, TV-rum och hygienutrymmen. Personalen från Sauna besöker boendet dagligen. Sauna Behandlingshem står för möbler, sänglinnen, husgeråd mm.

Utslussningsboende i egen lägenhet.
Antal platser efter resultat av behandling. När man flyttar till en träningslägenhet kvalificerar man sig för eget hyreskontrakt genom Sauna Behandlingshem. Här ska man möblera med egna möbler, husgeråd o dyl. Sauna uppmuntrar till egna inköp redan i behandlingsskede – dels för den boendes ekonomiplanering och som mål i den individuella planen. Att köpa alla saker samma dag som inflyttning är en omöjlighet för majoriteten i samhället. Att flytta till eget boende kräver noggrann planering.

Behandlingsinnehåll: Vi bidrar med att skapa förutsättningar och möjligheter
Våra nio grundstenar – för att uppfylla våra verksamhetsmål och säkerhetsställa kvaliteten på Sauna Behandlingshem har vi nio grundstenar att arbeta efter gentemot våra boende:

Socialanpassning
Sauna Behandlingshem arbetar ständigt för delaktighet i samhället för de boende. Genom att ständigt upprätthålla kontakter ökar socialanpassningen för våra boende. Vi fungerar som en länk mellan våra boende och de instanser de önskar kontakt med. Det kan gälla fotvård, försäkringsskassan, socialtjänsten, ATG-ombudet, tandläkaren eller klädbutik. Vi kan stödja boende till att själv ringa sina samtal eller att vi medverkar vi läkarbesök eller andra möten. Placeringen i Boda, Järvsö gynnar våra boende då det skapar större möjligheter till ny kontakt med människor i ett mindre samhälle. Bla. genom att läsa den lokala tidningen känner de boende igen personer ute i samhället, genom att handla på en mindre butik med ”samma” personal skapar trygghet och intresset för socialkontakt ökar.

Individuella planer
Vid inskrivning till Sauna behandlingshem upprättas en individuell plan där personfakta, historik och målsättning beslutas. Detta för att säkerhetsställa kvalitet på behandling och för att uppnå måluppfyllelse.

Lösningsfokuserat förhållningssätt
Små problem kan lätt bli stora. Att ständigt ha fokus på den boende är personalens största arbetsuppgift.

Kontinuerlig drogkontroll
Vid inskrivning skall den boende vara avgiftad och Sauna Behandlingshem har som policy att ingen boende får vistas inom Ljusdals Kommun under alkohol- eller drogpåverkan. Personalen utför blåskontroll på boende vid Sauna behandlingshem vid eventuell misstanke om alkoholpåverkan. Urin- eller blodprov utföres hos primärvården i kommunen. Vid alkohol- eller drogpåverkan avskrivs man ur boendet och transporteras ut ur kommunen av Sauna Behandlingshem.

Nära samarbete mellan den boende, personalen och socialtjänsten
Att skapa trygghet för den boende och att bygga upp ett nätverk kring individen är av stor vikt för behandlingen. Att presentera valmöjligheter och verkställa en individuell plan är början till ett drogfritt liv. Regelbundna utvärdering skapar tillfällen för feedback och reflektion på behandlingen för den boende vilket ökar trygghetskänslan.

Medvetandegörande
Att ständigt påvisa valmöjligheter hos oss var och en skapar förutsättningar. Vi arbetar med att medvetandegöra våra boende om deras val och ansvar. Medvetandegöra rättigheter och skyldigheter för oss alla i samhället.

Ansvar under Frihet eller Frihet under Ansvar
Sauna Behandlingshem vill ej ”ta av någon rätten till till sitt liv”, därav har vi som värdegrund att 100% överlämna varje boende ansvaret för sitt liv. Det är inte förrän individen själv vet vad han behöver för form av förändring i sitt liv som han kan utvecklas och detta gör enligt oss aldrig en människa som saknar ansvar. Vi bidrar med att skapa förutsättningar och möjligheter till att förändra beteende.

Införande av struktur i tillvaron
Att fläta samman intresse, behov och målsättning gör att de boende kan välja en struktur på sin vardag. Att man får rutin i vardagen kräver planering och i planeringen arbetar vi med att medvetandegöra den boende om att han ej planerar in ett återfall! Vid en strukturerad vardag gör man sig medveten om ens liv och existens.

Meningsfull sysselsättning
Att den boende är stimulerad ökar förutsättningar för behandling. Sauna behandlingshem ansvarar för valmöjligheter kring aktiviteter såväl dagtid som fritidssysselsättning. Den boende ansvarar för engagemang och att man håller sig sysselsatt.

Huvudman: Solveig Pernzell

Org nr: 54103100-22

Upptagningsområde: Hela landet

Övriga upplysningar: Placeringar sker enligt LVM § 27, KVL § 34 och SoL.
Handikapp anpassat boende. Hiss finns.

Fom september-21: är Sauna Behandlingshem upphandlade av SKR alla kommuner och regioner i Sverige.

"Sauna Behandlingshem HVB - med Nationellt ramavtal Adda inköpstjänst (fd SKR) som kan nyttjas av alla Sveriges kommuner" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
Kognitiv Psykoterapi
Behandlingsmetod
ART
Arbetsinriktad missbruksrehabilitering
KBT
MI, motiverande samtal
Inriktning
Abstinensbehandling/Avgiftning
Inlärningsvårigheter
LARO
Misshandlade män
Lagrum
Insats / LVM
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Målgrupp
30 år och uppåt
Endast män
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Spelmissbruk
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
Personalhandledning
Stöd och service till vissa funktionshindrade
Tillståndsbevis utfärdat av IVO