Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Säviq Kvinnobehandling

LEDIG PLATS
Verksamhetstyp: HVB för Vuxna - Övriga hem
Antal platser: 18
Besöksadress: Hemmansvägen 17, SE-826 62 Norrala
Kommun: Söderhamn
Org nr: 556427-6334 &
Webbplats: http://www.saviq.se

Målgrupp

SÄVIQ KVINNOBEHANDLING

Säviq kvinnobehandling tar emot vuxna kvinnor , 23-75 år med beroendeproblematik och samsjuklighet. För att underlätta placeringen får klienterna ta med sina husdjur.

Kvinnor utgör en växande andel av Sveriges missbrukare vilket innebär att behoven av kvalitativa behandlingsplatser ökar.
Varför andelen kvinnliga missbrukare ökar finns inget entydigt svar på utan olika studier pekar på flera samverkande faktorer.
Många kvinnliga missbrukare lever dolt och upptäcks inte i tid vilket medför stor risk för allvarligt försämrad hälsa.

Vår strävan vid Säviq Kvinnobehandling är att skapa en modern, evidensbaserad behandling där kunskap och omsorg om kvinnors utsatthet och behov ska prägla vårt
bemötande och våra behandlingsmetoder.

Utveckling av vår metod
Säviq Kvinnobehandling samverkar sedan 2015-01-01 med beroendeforskare/docent/med dr Anders Tengström, Karolinska Institutet (KI), Institutionen för klinisk neurovetenskap. Anders leder utvecklingsarbetet med Säviq Kvinnobehandlings nuvarande behandlingsmodell under de två år projektet omfattar. Tanken är att Kvinnobehandlingen ska integrera den senaste beroendeforskningen i den löpande verksamheten. En utgångspunkt är att göra Säviq Kvinnobehandling självutvärderande med normerade skattningar på grupp- som individnivå.


UTREDNING
Vi har lång erfarenhet av att göra breda kartläggningar av klienternas psykiska hälsa och alkohol- och drogproblem. Vårt utredningsarbete leds av terapeuter och socionomer med stöd av läkare med specialistkompetens inom missbruksområdet.
På uppdrag kan vi bistå med neuropsykiatrisk utredning under behandlingstiden.

Behandlingsinnehåll

SÄVIQ KVINNOBEHANDLING

Utifrån bl.a. anknytnings- och affektteoretisk grund arbetar vi både med kognitiva och beteendeinriktade metoder där kunskap, helhetssyn och flexibilitet är viktiga förhållningssätt i det dagliga mötet med våra inskrivna.

På Säviq Kvinnobehandling fäster vi stor vikt vid att kartlägga våra inskrivna som en del av den kunskap och förståelse behandlaren bör ha för upprättandet av en adekvat behandlingsplanering. Vi både kartlägger och utreder omsorgsfullt beträffande; beroende, personlighetsstörningar, kliniska syndrom/psykiska sjukdomar enligt DSM-V – axel 1–4, neuropsykiatrisk problematik, anknytningsmönster samt i vissa fall även riskbedömningar. Kartläggningen alternativt utredningen sker i samarbete med psykiater, leg. psykolog, leg. sjuksköterska, terapeuter samt övrig behandlingspersonal.

Metod
På Säviq arbetar vi efter KBT, CRA- Community Reinforcement Approach och Återfallsprevention.

CRA är en av de psykosociala behandlingar som Socialstyrelsens nationella riktlinjer rekommenderar för klienter med narkotikamissbruk. Effekten är minskad narkotikaanvändning och förbättrad social situation, och metoden gör att klienterna stannar längre i behandling.

När det gäller alkoholberoende rekommenderar de nationella riktlinjerna åtta psykosociala behandlingar. CRA är en av dem. Effekten av metoden är nykterhet, minskad konsumtion, färre dagar med missbruk och förbättrad livskvalitet.

CRA vilar på kognitiv beteendeterapeutisk grund (KBT) och är i dag en manualbaserad metod. Den är avsett för vuxna med alkohol- och drogproblem och personer med dubbeldiagnoser, vilket innebär att de har både missbruksproblem och till exempel en psykiatrisk diagnos, som till exempel neuropsykiatri, depression eller ångest. CRA är en metod som arbetar både med personens missbruk och med boende, arbete, fritid och sociala kontakter.

Geografi

Drygt 24 mil norr om Stockholm. ca. 2 timmars tågresa

Huvudman

Säviq Kvinnobehandling AB är en del av koncernen Team Olivia AB.

Org nr

556427-6334 &

Upptagningsområde

Hela landet

Inskrivningsförfarande

Ansökan sker direkt till hemmet.

Språk

Engelska

Övriga upplysningar

Vi tar emot patienter enligt SOL, 27§ LVM, kontraktsvård, eller KvaL56. Extern personalhandledning finns. Vi kan ta emot klienter med katt/hund. Ej akut placering, vi gör alltid matchning och intervju med klient för säkerställande av motivation.

Säviq Kvinnobehandling ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 072- 050 44 33
Fax: 0270-10060
E-postadress: info@saviq.se

Föreståndare:
Annette Svedin, 076-1428995

Placeringsansvarig:
Barbro Altberg, 072-1879633

Postadress:
Hemmansvägen 17 SE-826 62 Norrala

Sökkategorier

Behandlingsmetod
DBT
KBT
MI, motiverande samtal

Inriktning
Abstinensbehandling/Avgiftning
Misshandlade kvinnor
Sexuella övergrepp

Lagrum
Insats / LVM
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4

Målgrupp
Endast kvinnor
Gravida

Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar

Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
LOV-godkänd
Lagen om kriminalvård i anstalt (KvaL) 5
Tillståndsbevis utfärdat av IVO