HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Kvinnohemmet Rosen

Tfn: 0290-76 68 50
Fax: 0290-76 68 51

Besöksadress: Storvik
Postadress: Box 20, SE-812 21 STORVIK
Föreståndare: Marianne Marminge, 0708-274 562
Placeringsansv: Lena Stenberg, 0735136017
Platsantal: 18
Lagrum: LVM, LVU, SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 4.1


Målgrupp: Kvinnohemmet Rosen välkomnar kvinnor som är i åldern 18 år och uppåt. Den målgrupp som vi är specialiserade på är kvinnor med alkoholmissbruk, narkotikamissbruk, läkemedelsmissbruk, blandmissbruk samt kvinnor som är eller har varit utsatta för fysisk och psykisk misshandel och som levt eller lever i destruktiva relationer.

Kvinnohemmet Rosen har sedan ett antal år tillbaka ett nära samarbete med Lis Bodil Karlsson, docent i socialt arbete. Lis Bodil Karlsson följer och dokumenterar personalens arbete med de kvinnor som deltar i behandlingen vid Kvinnohemmet Rosen. Länk till Lis Bodil Karlssons FoU-rapport "Tryggare än så här kan det inte vara" återfinns på Kvinnohemmet Rosens hemsida.

Behandlingsinnehåll: Behandlingen på Kvinnohemmet Rosen utgår från 12-stegs modellen men har även en kognitiv inriktning. Kvinnohemmet Rosen har ett speciellt anpassat program för kvinnor med missbruksproblem som utsatts för misshandel, psykisk såväl som fysisk. Vi arbetar med missbruk och våld som två huvudproblem och fokuserar på att bryta destruktiva livsmönster. Specialinriktning är relationsstörningar gällande kvinnor som utsatts för misshandel, kränkningar och övergrepp.• Relationsstörningar yttrar sig såsom konflikter och gräl, svårigheter att etablera långvariga relationer, ambivalens; ”ska jag stanna eller gå? samt känslomässiga besvär såsom bristande självkänsla, nedstämdhet, social ångest, aggressivitet. En problematisk barndom där barnets behov inte blivit tillgodosett kan göra sig påmind genom känslor, rädslor och utvecklandet av destruktiva beteendemönster. Även ”smärre” brister i uppväxtmiljön kan medföra bestående konsekvenser för vuxenlivet.

•En komponent i behandlingen på Kvinnohemmet Rosen är den angelägna frågeställningen •varför människor ofta väljer en partner som på något sätt liknar föräldrarna eller familjesituationen och hur det kommer sig att samma konflikter kan upprepas gång på gång i relationer, parrelationer såväl som vänskapsrelationer. •För att förändra dessa mönster behöver man kartlägga vad som händer i vardagen och möta de underliggande känslorna för att sedan kunna ändra tankar och beteenden. Det är av vikt att återbesöka det barn man var, med detta menas att bli medveten om vad som hände, vad som skapade såret, och låta känslorna komma fram till hundra procent. •

Kvinnohemmet Rosen riktar sig enbart till kvinnor, detta för att fullständigt kunna fokusera på den enskilda kvinnan på hennes egna villkor. Vår uppfattning är att missbrukande misshandlade kvinnor ofta inte tas på tillräckligt stort allvar och vi vill verka för varje kvinnas möjlighet att åstadkomma en personlig förändring. Vi arbetar utifrån en individuell vårdplan där behandlingen anpassas utifrån hur långt in i beroendet kvinnan kommit och vilka konsekvenser beroendet fört med sig.

Kvinnohemmet Rosens behandling är också inspirerad av det kanadensiska programmet Step in to action vars teori innefattar utvecklandet av core-addictions (kärnberoenden), dvs behov av makt och kontroll, sensationslystnad, behov av trygghet, behov av lidande. Vi har arbetat med detta upplägg sedan starten av Kvinnohemmet Rosen år 2000 och har under dessa år träffat många kvinnor som har utplånat sig själva, och som har svårt att ”bara” leva, utan kaos, lidande och drama. Vi lägger ner mycket arbete med att känna igen och att bryta isoleringen och skammen eftersom det annars finns en stor risk att kvinnan faller tillbaka i missbruk. Kvinnor som har gått in i ett beroende har som regel mycket svårare än män att be om hjälp. Skammen och föraktet från kvinnan själv och från samhället skapar ett inre förnekande och motstånd, det är heller inte ovanligt att kvinnor skickligt lyckas dölja sitt beroende.

Behandlingstiderna på Kvinnohemmet Rosen är individuella och varar allt från tre till tolv månader. Kvinnor behöver oftare längre tid i behandling eftersom övergrepp och misshandel är vanligt som en del av problematiken och möjlighet finns att förlänga behandlingstiden upp till tjugofyra månader. När tre-fyra månader kvarstår av behandlingstiden sker en utslussplanering i syfte att förbereda inför livet efter behandlingen på Kvinnohemmet Rosen.

Geografi: Ca 20 mil från Stockholm, 3 mil från Gävle och 6 mil från Falun

Huvudman: Kvinnohemmet Rosen AB

Org nr: 556586-4633

Upptagningsområde: Hela landet.
Vi har ramavtal med ett flertal kommuner.
Kontakta oss gärna för referenser!

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till hemmet.

Övriga upplysningar: Specialanpassat program för våldsutsatta missbrukande kvinnor.

Traumabearbetning, EMDR.

"Kvinnohemmet Rosen" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
12-stegsprogram / Minnesota
KBT
MI, motiverande samtal
Inriktning
Hedersrelaterat
Incest
Misshandlade kvinnor
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / LVM
Insats / LVU
Insats / SoL 4.1 - Bistånd för boende
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Målgrupp
Endast kvinnor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotikaberoende
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
Lagen om kriminalvård i anstalt (KvaL) 5
Medlevarskap
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO