HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Lejongårdar AB HVB-Stödboende-Familjehem

Tfn: 010-4984700
Fax: 0430-602 08

Besöksadress: Kattarpsvägen 172, 312 93 Laholm, Skogaby
Postadress: Karlsgatan 7, 252 24 Helsingborg
Föreståndare: Julia Börjesson, 010-4984703
Placeringsansv: Joachim Sturup, 0709326165
Platsantal: 12
Lagrum: LVM, LVU, SoL 7.1.1, SoL 4.1, SoL 6.1


Målgrupp: På vårt behandlingshem Lejongårdar vi tar emot personer med missbruk- och kriminalitetsproblematik, samt psykisk ohälsa. Ålder ifrån 18 år och uppåt. Både män och kvinnor. Män placeras inne på vår basenhet, kvinnor placeras ut direkt i familjehem.

Våra konsulentstödda familjehem tar emot barn, föräldrar och barn samt vuxna. Våra familjehem har kompetens att hantera olika former av problematik, med regelbundet stöd från konsulent.

I våra stödboende / utsluss / skyddade boende tar vi emot personer från 16 år och uppåt.

Behandlingsinnehåll: På Lejongårdar bedrivs ett behandlingsarbete fokuserat på och anpassat till individens behov och förmågor. Detta sker för de män som skrivs in, först på basenheten under 3-6 månader varefter finns möjlighet till en placering placering hos våra kvalificerade familjehem eller i stödboende (lägenhet).
Samtliga behandlingsassistenter är utbildade i Motiverande Intervju-teknik (en KBT-metod) och arbetar motiverande och förutsättningslöst med klienterna. Som behandlingsmetodik använder vi oss av CRA-metoden, och Kriminalitetsprogram. Under vistelsen på basenheten har klienten regelbundna samtal med kontaktpersonen och en leg. KBT-terapeut. Under basenhetstiden kan även neuropsykiatriska utredningar utföras, efter uppdragsgivares godkännande. Vardagarna är strukturerade och vi har ett schema som stöd i att skapa en ny struktur i sin tillvaro. Vi arbetar med tema, kriminalitetsprogram och har utöver det tillgång till
• ett eget gym
• bilverkstad
• växthus

I familjehem har klienterna regelbunden kontakt med en konsulent varje vecka som stöttar en i sin vidare planering med studier, praktik eller arbete. Klienterna placeras hos ett familjehem matchat utifrån behov, intressen och förankringar i närområdet. De kvinnor som skrivs in i behandling placeras direkt ut i familjehem.

För kvinnor som kommer till oss ser det lite annorlunda ut. Först görs en första intervju av klienten tillsammans med placerande myndighet. Detta för att kartlägga det behov av stöd och hjälp som föreligger. Men även för att informera om hur vi inom Lejongårdar arbetar. Därefter tar vi kontakt med en av oss utrett och lämpligt familjehem som kan matcha klientens behov. När familjen presenterats för klient och myndighet bokar vi in ett besök hos familjen. Klienten får då tillsammans med den person som utses att vara kontaktperson till henne, möjlighet att träffa familjehemmet och ställa de frågor som hon har.
Klienten får möjlighet att bli delaktig i en ny gemenskap. Den första tiden är klienterna vara delaktiga i de göromål som finns i hemmet. Arbetet startar gemensamt med kontaktpersonen redan efter ca en vecka för att finna en lämplig sysselsättning utanför hemmet. Detta kan vara arbete, praktik, yrkesutbildning eller studier. Kartläggning av möjlig fritidssysselsättning görs även den tillsammans med kontaktpersonen med hjälp av familjehemmet. Detta för att möjliggöra en aktiv fritid där nya sociala kontakter kan skapas. Samtal med psykolog/psykoterapeut ingår under de tre första månaderna om behov finns. Kvarstår detta behov efter den tiden kommer detta utanför gällande avtal.

Geografi: Vårt HVB ligger i natursköna Skogaby en mil nordost om Laholm och tre mil söder om Halmstad. Helsingborg är 8 mil bort. För långväga gäster finns Ängelholms och Halmstads flygplats inom en halvtimmes radie.
Familjehemmen finns företrädesvis i Skåne men även i Blekinge, Halland och Småland.

Våra stödboende finns i Skåne och Halland.

Huvudman: Human Support Care AB

Org nr: 556446-4211

Upptagningsområde: Hela Sverige.

Inskrivningsförfarande: Klienterna (män) kan komma direkt till HVB Lejongårdar efter ett informationsbesök.
Kvinnor, barn och ungdomar kommer till familjehem efter informationsmöte och besök hos familjen.

I familjehem sker en matchning med den placerades problematik och familjehemmets kompetens.

I stödboendet / utsluss / skyddade boendet sker en klientintervju, samt bedömning om vi kan tillgodose de behov som finns.

Språk: Svenska, finska, engelska, norska

Övriga upplysningar: Lejongårdars tjänster inriktar sig mot socialförvaltning och kriminalvård, vi tar mot vårdvistelse och kontraktsvårdsplaceringar, bistånd enligt socialtjänstlagen.
Vi har ramavtal med kriminalvården och flera kommuner i Sverige. Lejongårdar tar emot placeringar enligt socialtjänstlagen med stöd av § 4:1 och LVM-placeringar (enl. 27§ LVM). På uppdrag utför vi även neuropsykologiska utredningar. Klienter med Hepatit C möter inga hinder.

"Lejongårdar AB HVB-Stödboende-Familjehem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
Behandlingsmetod
HAP, Haschavvänjningsprogrammet
KBT
MI, motiverande samtal
Inriktning
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Misshandlade kvinnor
Lagrum
Insats / LVM
Insats / LVU
Insats / SoL 4.1 - Bistånd för boende
Insats / SoL 6.1 - Familjehem
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
30 år och uppåt
Endast flickor
Endast kvinnor
Endast män
Endast pojkar
Flickor 12-18 år
Flickor 7-11 år
Föräldrar och barn
Gravida
Kvinnor och män
Par
Pojkar 12-18 år
Pojkar 7-11 år
Pojkar och flickor
Transitboende
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Jourhem
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
Lagen om kriminalvård i anstalt (KvaL) 5
Medlevarskap
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO