HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Tursbo Rehab AB

Mobil: 0735-018 265
Tfn: 0370-740 00
Fax: 0370-740 12

Besöksadress: Åker behandlingshemmet, Åkers kyrkby, Skillingaryd
Postadress: Box 11, SE-568 21 SKILLINGARYD
Föreståndare: Simon Larsson (bitr. föreståndare), 0370-74 000
Placeringsansv: Benny Junge, 0706-018 265
Platsantal: 12 platser varav 2 utsluss och 8 öppenvårdsplatser
Lagrum: LVM, SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4


Målgrupp: Tursbo Rehab AB riktar sig till män mellan 20 – 65 år, som har ett missbruk/beroende av alkohol, droger och/eller läkemedel. Vi tar även emot män med ADHD och/eller andra neuropsykiatriska diagnoser samt män med samsjuklighet, alltså psykisk ohälsa och missbruk/beroende. Tursbo Rehab AB har möjlighet att hjälpa klienter med att få en eventuell psykisk ohälsa utredd under behandlingstiden. Förutom detta kan även problem med kriminalitet och andra beteendestörningar ingå i vårt behandlingsuppdrag.

Behandlingsinnehåll: Behandlingen på Tursbo Rehab utgår från AA/NA:s 12 stegsprogram, Craig Nakkens teorier om beroendepersonlighet samt Gunnar Bergströms teorier om kriminalitet. Fokus för vårt arbete ligger på klientens beteendemönster och tankesystem. Förändringsarbetet sker genom gruppterapi, enskilda samtal med psykolog, terapeut, psykoterapeut, alkoholterapeut och behandlande kontaktperson. Vi strävar efter att arbeta som ett team och teamets uppgift är att hjälpa, stödja och undervisa klienten enligt ovan nämnda teorier.

På Tursbo Rehab har vi alltid en individanpassad behandling och därför har vi ofta ett något lägre tempo i behandlingen eftersom våra klienter, särskilt de med neuropsykiatriska handikapp, inte har det tålamod och den ro i kroppen som krävs att delta i mer intensiv undervisning som andra behandlingshem med 12 stegs inriktning har. Det viktiga är att behandlingen är individuellt utformad.

Det är viktigt att uppmuntra och stötta klienten att få eller återta kontakten med positiva delar av sitt sociala nätverk utanför Tursbo och därför främjar vi kontakten med familj, sunda nyktra/drogfria vänner, myndighetskontakter och AA/NA gruppen på hemmaplan. Behandlingshemmet har sett att goda relationer med det sociala nätverket har stor betydelse för klienterna fortsatta nykterhet. Kontinuerligt mötesgående hos AA/NA har uppmärksammats i socialstyrelsens riktlinjer som en viktig faktor med hög evidensgrad för positivt behandlingsutfall. Tursbo Rehab AB arbetar aktivt för att klienten ska få en positiv kontakt med sin AA/NA grupp på hemmaplan redan under utslussen, för att klienten ska få en naturlig övergång till mötesgående på hemmaplan även efter avslutad behandling.

Utslussen från Tursbo Rehab är en viktig del av behandlingen och syftar till att ge klienten tillgång till ett strukturerat och innehållsrikt vardagsliv. Det är viktigt att klienten kommer igång med någon form av sysselsättning så som utbildning eller praktikplats/arbete om inte detta finns.

Det finns även möjlighet att söka så kallade reträttdagar så att klienten kan återvända till Tursbo Rehab över exempelvis en helg för att kunna prata om hur det går och få en trygg plats att få stöd om marken skulle gunga under fötterna.

Placerare: SoL, Krim, §27 LVM, företag i regionen.
Tursbo Rehab verkar för täta behandlingskonferenser. Social träning, AA/NA, mm. Personal dygnet runt.
- Specialistkompetens i form av psykoterapeut, psykolog, spec. i psykiatri, sjuksköterska och 12-stegs/alkohol/drogterapeut.

Geografi: Ca 8 km väster om Skillingaryd som ligger utmed E4 mellan Värnamo och Jönköping i Småland.

Huvudman: Tursbo Rehab AB

Org nr: 556553-7270

Upptagningsområde: Hela landet, Tursbo Rehab har ramavtal med kriminalvården och ett hundratal kommuner.

Inskrivningsförfarande: Studiebesök på hemmet tillsammans med placerare alternativt infomöte i hemkommunen eller anstalt. Klienten skall vara avgiftad vid placeringen.

Språk: Engelska.

Övriga upplysningar: Kan vårda enligt vårdvistelse, kontraktsvård enligt KvaL, 27§ LVM. Personalhandledning processstyrd och individuell.

"Tursbo Rehab AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
Kognitiv Psykoterapi
Behandlingsmetod
12-stegsprogram / Minnesota
MI, motiverande samtal
PDT, Psykodynamisk Psykoterapi
Inriktning
Inlärningsvårigheter
Lagrum
Insats / LVM
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Endast män
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
Lagen om kriminalvård i anstalt (KvaL) 5
Medlevarskap
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO