Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Tursbo Rehab AB

Tfn: 0370-740 00
Fax: 0370-740 12

Besöksadress: Åker behandlingshemmet, Åkers kyrkby, Skillingaryd
Postadress: Box 11, SE-568 21 SKILLINGARYD
Föreståndare: Sten Storck, 0370-74 000
Placeringsansv: Victor Pereira, 0735-09 24 40
Platsantal: 12 platser varav 2 utsluss och 2 öppenvårdsplatser
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4


Målgrupp: Män 20-65 år som missbrukar alkohol, narkotika eller läkemedel i kombination med till exempel ADHD-problematik eller samsjuklighet.

Behandlingsinnehåll: Tursbo Rehab behandlar med hjälp av 12 stegs-programmet enligt minnesota-modellen.
Tursbo Rehab står för en andlig, själslig, kroppslig och social helhetssyn.
Tursbo Rehab bedriver nivåanpassad behandling.
Tursbo har program mot kriminalitet i enlighet med Gunnar Bergström.
Tursbo Rehab följer klienten under hela processen: Primärvård, fördjupningsvård, förberedelse för utslussning, eftervård ett år efter behandlingen.
Tursbo Rehab:s ambition är att klienten "tar revansch" till en varaktig nykterhet,en ny social miljö och till ett fungerande arbetsliv.
Tursbo Rehab:s vårdprogram -bearbetning av drogbeteendet,
motivation och i stödsamtal. Utslussning sker successivt med skyddsnät. Eftervård med tillgång till reträtt. Placerare: SoL, Krim, §27 LVM, företag i regionen.
Tursbo Rehab verkar för täta behandlingskonferenser. Social träning, AA/NA, mm. Personal dygnet runt.
- Specialistkompetens i form av psykoterapeut, psykolog, spec. i psykiatri, sjuksköterska och 12-stegs/alkohol/drogterapeut.

Geografi: Ca 9 km väster om Skillingaryd i Småland.

Huvudman: Tursbo Rehab AB

Org nr: 556553-7270

Upptagningsområde: Hela landet, Tursbo Rehab har ramavtal med kriminalvården och ett hundratal kommuner.

Inskrivningsförfarande: Studiebesök på hemmet tillsammans med placerare. Klienten skall vara avgiftad vid placeringen.

Språk: Engelska.

Övriga upplysningar: Kan vårda enligt vårdvistelse, kontraktsvård enligt KvaL, 27§ LVM. Personalhandledning processstyrd och individuell.

"Tursbo Rehab AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
12-stegsprogram
KBT
Kognitiv Psykoterapi
MI, motiverande samtal
Minnesota
Psykodynamisk Psykoterapi
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Endast män
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
Lagen om kriminalvård i anstalt (KvaL) 5
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Medlevarskap
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO