Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

IMIS

Tfn: 0495-120 70
Fax: 0495-130 10

Besöksadress: Östra Långgatan 8, 577 91 Hultsfred
Postadress: ÖSTRA LÅNGGATAN 8, 577 91 HULTSFRED
Föreståndare: Magdalena Fröjd, 0495-12070
Placeringsansv: Bo Green, 0495-12075, 0706981226
Platsantal: 23 platser, fördelade på 3 hus och 2 platser i resurslägenhet
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: IMIS är en fristående behandlingsorganisation som vänder sig till vuxna män och kvinnor med samsjuklighet. Vi har ett upptagningsområde i hela Sverige och har vårt säte i Hultsfreds kommun. IMIS behandlingskoncept bygger på samtal, individuellt och grupp.
Vi arbetar med behandling, utredning och har fokus på den individuella förändringsprocessen.
Bakgrunden till en placering på IMIS kan vara missbruk/beroende, psykisk ohälsa och därtill medföljande sociala problem.

Behandlingsinnehåll: Individuella samtal
Behandlingen utgår från samtal, både individuella och i grupp. Dessa samtal innefattar bearbetning av missbruksproblematiken samt de psykiska svårigheterna utifrån den helhetssyn som en integrerad behandling grundar sig på. I tillitsfulla relationer och i en drogfri miljö söker vi tillsammans nya möjligheter för klienten att förhålla sig till livet.
Vår teoretiska utgångs-punkt är hämtad från Miljöterapi, Motiverande samtal (MI) samt Kognitiv beteendeterapi.

KBT-inriktad individuell samtalsbehandling. Kognitiv beteendeterapi är en form av psykoterapi som grundar sig i kognitiv terapi och beteendeterapi. Metoden handlar till stor del om att förändra negativa tankemönster och beteenden hos individen. Arbetsupplägget är inriktat på nuet och utgår från att använda individens egna resurser och samarbetsvilja för att nå ett framgångsrikt resultat. Genom forskning har KBT visat sig effektiv mot de flesta psykiska problem som exempelvis stressrelaterad problematik, depression eller ångestsyndrom m.fl.
Under terapin kommer klienten att lära sig identifiera negativa tankar, beteenden och föreställningar som begränsar honom/henne i vardagen.
Terapin riktar sig till dig som upplever att du av olika orsaker inte mår bra, vill utvecklas som individ eller vill lära dig identifiera och bearbeta dina begränsningar. Huvudsyftet är att förändra ickefungerande situationer i livet och bearbeta eventuella psykiska problem

Grupprelaterad process
Vad är det som gör att grupprocesser är så betydelsefulla faktorer i våra liv? Det närliggande svaret är att vi föds in i en grupp, växer upp i grupper och arbetar största delen av våra yrkesverksamma liv i grupper. Vår utveckling präglas av ett ständigt ökande beroende av de människor som omger oss. Vår identitet skapas i samspel med andra, och vår mentala hälsa är i högsta grad beroende av att detta samspel fungerar konstruktivt.
Detta är en anledningen till att vi på IMIS lägger vikt vid arbetet i grupp för att på så sätt återskapa individens naturliga plats i gruppen. Livet i missbruk har i de allra flesta fall inneburit en allt större isolering, även från den gemenskap man initialt haft med andra missbrukande människor. Det har också visat sig att arbete med missbruksproblematik är särskilt framgångsrikt i grupp.

Föreläsningar
Varje vecka är det föreläsning och föreläsningarna är inriktade på klientens förändringsprocess.

Ångesthantering
Det övergripande syftet med ångestgrupp är att klienten ska lära sig mer om vad som händer i kroppen vid en ångestattack, och hur man ska bemöta ångest. Genom kunskap minska frekvensen av panikattacker och dess intensitet, samt att ge färdigheter i att kunna hantera ångest och panikångest.

Känslogrupp
Gruppen är till för dig som vill prata om känslor och förstå känslor bättre. Vi kommer bland annat att ta upp hur du kan känna igen olika känslor hos andra och dig själv. Gruppledaren inleder varje tillfälle med ett tema.
Sedan diskuterar vi tillsammans utifrån egna erfarenheter. Vi arbetar även med enkla hemuppgifter.
Känslor som vi pratar om är:
Glädje
Ilska
Kärlek
Rädsla
Ledsenhet

Återfallsprevention
Återfallsprevention är en behandlingsform för att hjälpa klienter att undvika återfall efter en inledd beteendeförändring. Återfallsprevention är en handledning och vedertagen metod som utgår från kognitiv beteendeterapi, KBT. Metoden används vid flera olika problembeteenden som missbruk av alkohol och droger, spelberoende och andra beteendeberoenden.
I Återfallspreventiv behandling får klienten lära sig ett antal verktyg för att kunna hantera sitt problembeteende.

Fokus i Återfallsprevention är
• att öka förmågan att känna igen sina risksituationer för återfall
• att bli uppmärksam på konsekvenserna av problembeteendet
• att lära sig att endera kunna undvika risksituationer för återfall eller att kunna hantera dem.
• att hitta alternativ till problembeteenden.

Stresshantering
Stresshantering är ett sätt att lära sig känna av och minska den stress man upplever. Det är viktigt att känna igen symptom och göra något åt dem.

Sömnskola
Det finns olika sorters sömnproblem, den kategori som den här kursen vänder sig till är de som går under rubriken Insomni. Det är den vanligaste formen av sömnproblem. Vanliga tecken, är att man har svårt att somna, ofta tar det längre tid än 30 minuter. Att vakna ofta på natten eller att ligga vaken en längre tid under natten är andra tecken. Vanligt är också att vakna för tidigt på morgonen utan att känna sig utsövd.
Syftet med kursen är att du ska upptäcka vad god nattsömn kan vara, du ska lära dig vad som påverkar sömnen och titta på sådant som kan hindra dig från skön sömn. Det finns alternativ till sömnmediciner - men få känner till dem och ännu färre erbjuds dem. Efter kurstidens slut kan du förvänta dig att ha hittat ditt nya sömnmönster, sova djupare, skönare och vakna mer utvilad.

Geografi: Hultsfreds kommun

Huvudman: IMIS AB

Org nr: 556907-7018

Upptagningsområde: Hela Sverige

Språk: Engelska

Övriga upplysningar: Utredning 16 veckor
IMIS erbjuder ett 16 veckors program där en neuropsykiatrisk utredning ligger som grund, men där vi också har fokus på den individuella förändringsprocessen. Utredningstiden är indelad i tre faser, nedtrappning/stabilisering, utredning och eventuell medicininställning/justering. Under hela utredningstiden ingår klienten i behandlingsprogrammet utifrån individuell inriktning. Utredningstiden är uppdelad enligt följande:

Nertrappning/stabilisering
Att tillsammans med klienten genomföra en nedtrappning av läkemedel utifrån patientens egna förutsättningar. Under tiden erbjuds stöd och information för att underlätta eventuella abstinensbesvär samt för att förhindra återfall.

Behandlingen bedrivs med klienten i fokus och vår strävan är att kontakten oss emellan grundas på ömsesidighet och respekt.
Under denna tid görs också en kartläggning i form av ASI, ADDIS, KASAM m.fl.

Neuropsykiatriska utredning.
Utredningen genomförs av Psykiater (och ansvarig läkare på IMIS) samt Psykolog. Båda har gedigen erfarenhet av Neuropsykiatriska utredningar sedan drygt 10 år tillbaka.

Utredningen går till enligt följande:
Inledande samtal av läkare kring utredningsinnehåll. Genomgång av tidigare psykiatriska kontakter inklusive journalgenomgång.
Utvecklingsanamnes. Anhörigintervju kring barndom (inklusive adekvata formulär) Genomgång av NP- relevanta frågeformulär.
Bedömning av kognitiva funktioner (t ex koncentrationsförmåga, minne, exekutiva funktioner, begåvningsnivå samt problemlösningsförmåga) med WAIS-4 och ev. andra test.
Återkoppling till klient. Utredningsrapport inklusive diagnoskodning enligt DSM-5.
Medicininställning/justering
Efter utredning, om klienten erhållit diagnos, så börjas eventuell inställelse av medicinering. Inställelse av Metylfenidat tar ca 6-8 veckor om detta sker utan biverkningar. I samband med inställelse kontrolleras blodtryck, vikt och klienten skattas kontinuerligt utifrån effekt av medicinen.

"IMIS" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
KBT
Kognitiv Psykoterapi
MI, motiverande samtal
Psykodynamisk Psykoterapi
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO