HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

IMIS

Tfn: 0495-120 70
Fax: 0495-130 10

Besöksadress: Östra Långgatan 8, 577 91 Hultsfred
Postadress: ÖSTRA LÅNGGATAN 8, 577 91 HULTSFRED
Föreståndare: Magdalena Fröjd, 0495-12074
Placeringsansv: Magdalena Fröjd, 0495-12074
Platsantal: 16 platser, fördelade på 3 hus och 2 platser i resurslägenhet
Lagrum: LVM, SoL 7.1.1


Målgrupp: IMIS är en fristående behandlingsorganisation som vänder sig till vuxna män och kvinnor med samsjuklighet. Vi har ett upptagningsområde i hela Sverige och har vårt säte i Hultsfreds kommun. IMIS behandlingskoncept bygger på samtal, individuellt och grupp.
Vi arbetar med behandling, utredning och har fokus på den individuella förändringsprocessen.
Bakgrunden till en placering på IMIS kan vara missbruk/beroende, psykisk ohälsa och därtill medföljande sociala problem.

Behandlingsinnehåll: Behandlingsprogrammen skiljer sig åt beroende på den enskilda klientens behandlingsbehov och uppdrag.
Behandlingsprogram: MI och KBT-inriktad samtalsbehandling, beroendebehandling, KBT-grupp gällande Återfallsprevention, ACT, Ångesthantering, Känslogrupp, Sömnskola, Stresshantering, ADHD-skola samt enskilda samtal varje vecka.
Vid djupare bearbetning finns möjlighet till enskilda terapisessioner med KBT-terapeut. Detta kräver att man haft en viss tids drogfrihet samt att klienten ges tid för att genomföra terapin.
Till detta kommer sociala aktiviteter for träning kring socialt samspel.
All behandling sker efter uppdrag och egen behandlingsplan men där våra dagliga gruppbehandlingar utgör stommen i behandlingsprogrammet.
Därutöver har man återkommande aktiviteter samt individuella fritidsaktiviteter.

SAMTAL
Behandlingen utgår från samtal, både individuella och i grupp. Dessa samtal innefattar bearbetning av beroendeproblematiken samt de psykiska svårigheterna utifrån den helhetssyn som en integrerad behandling grundar sig på. I tillitsfulla relationer och i en drogfri miljö söker vi tillsammans nya möjligheter för klienten att förhålla sig till livet. Vår teoretiska utgångspunkt är hämtad från Miljöterapi, Motiverande samtal (MI) samt Kognitiv beteendeterapi (KBT).
Samtal med MI som grund kan hjälpa klienten att bryta onda cirklar av tänkande, känslor och beteenden. När man medvetandegör dessa faktorer, går det att påverka dem. Samtalen vi erbjuder, syftar till stor del att klienten får insikter för hjälp till självhjälp, så att klienten alltmer självständigt klarar av att hantera utmaningar i tillvaron.

SOCIAL PLANERING
Vi arbetar också med klientens sociala sammanhang, nätverk och familj. Vi erbjuder möjligheter till nätverksmöten med familj eller annat nätverk. Social planering kan även innefatta frågor om boende, ekonomi, sysselsättning och fritid. Familj och barn kan gärna komma på besök.

FRISKVÅRD
Efter ett långvarigt missbruk kan det uppstå spänningar i kroppen. Man har även missbrukat sin kropp. Detta ar ett behandlingsinslag som många mår väl av speciellt vid nedtrappning av läkemedel, men även for depression och ångestbearbetning.
Fysisk träning ingår i behandlingen. Vi använder oss av närliggande träningsmöjligheter som gym, simhall och natur. IMIS har samarbete med närliggande ridskola.

RESURSBOENDE
Som ett led i behandlingen och en väg ut mot normalisering kan vi under en tid erbjuda ett resursboende. Klienten bor i en av IMIS lägenheter med allt vad det innebär.

EFTERVÅRD/VÄXELVÅRD
Efter avslutad heldygnsvård kan vi erbjuda eftervård. Som klient kan man i ett utslussningsskede vara inskriven på deltid eller i dagvård.

Vi är med och överför till andra vårdsinstanser så att behandlingsprocessen inte behöver stanna upp utan ses som en fortsättning.

Psykisk ohälsa
Terapi

Grupp
MI
Individuell KBT-terapi
Omvårdnad

Inventering psykiskt status
Konsultläkare psykiatri
Sjuksköterska
HSL
Social rehabilitering

Ekonomisamtal / Planering
Fritidsaktiviteter
Studier/praktik
Möjlighet att prova på olika aktiviteter
Skapande aktiviteter
Resurslägenheter
ADL-träning
Hälsa

Medveten närvaro / Mindfulness
Avspänning
Fysisk aktivite
Beroende/missbruk
ACT
ÅP – Återfallsprevention
MI – Motiverande samtal
Beroendelära
Gruppsamtal
Individuella samtal
Individuell terapi
Medveten närvaro / Mindfulness
Fysisk hälsa
Friskvård
Strukturerade promenader
Simning, innebandy, ridning
Yoga (vid intresse)

Geografi: Hultsfreds kommun

Huvudman: IMIS AB

Org nr: 556907-7018

Upptagningsområde: Hela Sverige

Språk: Engelska

Övriga upplysningar: Utredning 16 veckor
IMIS erbjuder ett 16 veckors program där en neuropsykiatrisk utredning ligger som grund, men där vi också har fokus på den individuella förändringsprocessen. Utredningstiden är indelad i tre faser, nedtrappning/stabilisering, utredning och eventuell medicininställning/justering. Under hela utredningstiden ingår klienten i behandlingsprogrammet utifrån individuell inriktning. Utredningstiden är uppdelad enligt följande:

Nertrappning/stabilisering
Att tillsammans med klienten genomföra en nedtrappning av läkemedel utifrån patientens egna förutsättningar. Under tiden erbjuds stöd och information för att underlätta eventuella abstinensbesvär samt för att förhindra återfall.

Behandlingen bedrivs med klienten i fokus och vår strävan är att kontakten oss emellan grundas på ömsesidighet och respekt.
Under denna tid görs också en kartläggning i form av ASI, ADDIS, KASAM m.fl.

Neuropsykiatriska utredning.
Utredningen genomförs av Psykiater (och ansvarig läkare på IMIS) samt Psykolog. Båda har gedigen erfarenhet av Neuropsykiatriska utredningar sedan drygt 10 år tillbaka.

Utredningen går till enligt följande:
Inledande samtal av läkare kring utredningsinnehåll. Genomgång av tidigare psykiatriska kontakter inklusive journalgenomgång.
Utvecklingsanamnes. Anhörigintervju kring barndom (inklusive adekvata formulär) Genomgång av NP- relevanta frågeformulär.
Bedömning av kognitiva funktioner (t ex koncentrationsförmåga, minne, exekutiva funktioner, begåvningsnivå samt problemlösningsförmåga) med WAIS-4 och ev. andra test.
Återkoppling till klient. Utredningsrapport inklusive diagnoskodning enligt DSM-5.
Medicininställning/justering
Efter utredning, om klienten erhållit diagnos, så börjas eventuell inställelse av medicinering. Inställelse av Metylfenidat tar ca 6-8 veckor om detta sker utan biverkningar. I samband med inställelse kontrolleras blodtryck, vikt och klienten skattas kontinuerligt utifrån effekt av medicinen.

"IMIS" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
ACT
CRA
CRAFT
Integrerad behandlingsmetod
KBT
Kriminalitetsprogram
MI, motiverande samtal
Miljöterapi
Mindfulness
Våld i nära relation
ÅP
Inriktning
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / LVM
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Kvinnor och män
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Depression
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Schizofreni
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Trauma
Ätstörning
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO