HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

JN Care AB - Öppenvård

Tfn: 0920-220900
Fax: 0920-220949

Besöksadress: GAMMELSTAD
Postadress: Stadsötorget 1, 95431 GAMMELSTAD


Behandlingsinnehåll: Av utbildad personal kan enskilda samtal erbjudas avseende följande MI, ÅP, CRA, DBT inriktade samtal av utbildad DBT-terapeut, social färdighetsträning samt programmen KBT vid ADHD och kriminalitet som livsstil. Samtalen sker då på annan plats än det egna boendet. Vi har tillgång till psykolog/psykoterapeut.

Syftet med att bo i lägenhet

• Att lära sig att ta ansvar för boendet med allt vad det innebär såsom att städa, tvätta, laga mat, hantera sin ekonomi m.m.
• Att få stöd med att hitta andra vägar ut till arbetslivet/utbildningsplats utöver de traditionella.
• Att skapa en meningsfull fritidssysselsättning.
• Att hitta realistiska mål i livet.
• Att få stöd i att nå uppsatta mål med kvalificerad coachning.
• Att få den unge att växa och mogna.
• Att ge klienten redskap att lära sig hantera sina känslor och därmed också öka sin självkontroll och självkänsla samt förmågor i sociala sammanhang.
• Att lära sig nya sociala färdigheter.
• Att förberedas inför vuxen- och yrkeslivet.

Att bo i lägenheten är ett steg mot en bestående förändring. Öka ansvarskänslan och identiteten till att kunna hantera sin vardag på ett bra sätt.

Innehåll

• Kontakt med stödpersoner och behandlare.
• Individuellt innehåll utifrån genomförandeplanen.
• Introduktion till nya fritidssysselsättningar.
• Träning och utbildning till att klara av en hushållsbudget.
• Träning i att förstå och hantera konsekvensen av brister i den egna ekonomin.
• Anskaffande av praktik- eller utbildningsplats.

Stödinsatser

• Stöd till att upprätthålla förändringar
• Stöd i daglig livsföring
• Stöd i att sköta en hushållsekonomi.
• Stöd i kontakter med myndigheter och organisationer
• Hjälp med sociala kontakter till en aktiv fritid

Säkerhet

• Planerad och oplanerad tillsyn
• Rondering av egen personal samt vaktbolag nattetid, inre och yttre kontroll av fastigheten.
• Möjlighet att ringa vår jourpersonal dygnet runt årets alla dagar.

Medicinering

Inom JN Care AB finns det tillgång till specialistläkare (Psykiatriker), medicinering sker av personalen på delegation av vår egen medicinskt ansvarige sjuksköterska.

Klienten bor själv i en lägenhet och får individuellt stöd av personal. Med hjälp och stöd tränas klienten till att bli självständiga, på ett praktiskt och känslomässigt plan. Klienten har möjlighet till stöd inom områdena boende, sysselsättning, skola samt fritid.
Inledningsvis görs en bedömning av klientens egna förmågor inom de nämnda områdena för att kartlägga eventuella över- och underskotts- beteenden. Utifrån detta skapar vi sedan tillsammans med klienten en plattform där vi påbörjar ett gemensamt utvecklingsarbete. Personalen arbetar i nära samarbete med av företaget anlitade psykolog och läkare och övriga samarbetspartners.

Uppdragets innehåll och omfattning formuleras av socialtjänsten, i samråd med klientens och dennes stödperson. Tillsammans upprättas en genom- förandeplan med mål och delmål. Insatsen följs upp och utvärderas kontinuerligt i samråd med socialtjänsten.Innehåll

För mer information besök vår hemsida www.jncare.se

Geografi: JN Care AB erbjuder boende i öppenvård i centrala Luleå och Gammelstad.

Huvudman: JN Care AB

Org nr: 556902-5314

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Kontakta oss via 0920-220900

"JN Care AB - Öppenvård" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
Kognitiv Psykoterapi
Behandlingsmetod
ACT
DBT
HAP, Haschavvänjningsprogrammet
KBT
MI, motiverande samtal
Målgrupp
Kvinnor och män
Sjukdomar och Besvär
Antisocial personlighetsstörning
Narkotikaberoende
Särskilda upplysningar
Jourhem