HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Slottshagens behandlingshem för enbart kvinnor

Besöksadress: Västerbyholms gård Norrköping och Björnvikens säteri Åby
Föreståndare: Verksamhetschef Ann-Christin Josefsson, 011-16 63 25 ,070-247 14 94
Placeringsansv: Föreståndare Ann-Christin Josefsson, O11-166349 ,070-2471494
Platsantal: 7 platser på varje enhet
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2


Målgrupp: Vår målgrupp är kvinnor med en komplex livssituation där samsjuklighet med psykisk ohälsa, övergrepp och trauman samt missbruk finns med.

Våra två behandlingshem Slottshagen norra och södra bedriver behandling med Kognitiv beteendeterapi (KBT) som teoretisk grund. Sambandet mellan tanke-känsla-handling är en grundsten i vårt arbete.

Vi arbetar med relationsproblematik utifrån kvinnors specifika behov med inriktning på den destruktiva relationen och vid behov lägger vi fokus på mamma barn relationer.

Behandlingen är individuellt anpassad för varje kvinna och är möjligt tack vare att vi har få platser i vår behandling.

Grundförutsättningar för lyckosam behandling är trygghet, förutsägbarhet och tillit. Huvudsyften är att stärka klientens egen kompetens och resurser för att därigenom möjliggöra ökad grad av autonomi, självkontroll, självkänsla, självbild, och motivation.

När behandlingen avslutas är vårt mål att klienten skrivs ut till en livssituation som matchar dennes resurser och förmågor.

Behandlingsinnehåll: Slottshagens båda behandlingshem bedriver behandling med Kognitiv beteendeterapi (KBT) som teoretisk grund. Arbete sker med tankemönster, affektreglering och beteendeförändring. Att medvetandegöra och förändra negativa grundantaganden, livsvillkor och automatiska tankar ger klienten möjlighet till ett mer självständigt liv. Arbete med anknytningsmönster främjar emotionell och mental läkning. Beteendeanalys och kunskap om inlärda beteendens funktion skapar möjlighet till nya medvetna val.

Behandlingen är individuellt anpassad för varje klient och är möjligt tack vare att vi har få platser i vår behandling. Vi arbetar alltid minst två personal och vi har en hög utbildningsnivå. Detta gör att vi har möjligheter att hantera det komplexa och vi tar emot klienter med omfattande och mångsidig problematik och vi har särskild kompetens avseende kvinnors utsatthet.

Vår behandlingsmetod är helhetsfokuserad och vi behandlar olika livsområden som ofta samverkar. Tankar, känslor och handlingar analyseras och hanteras tillsammans med klienten i relation till den miljö de uppträder i.

Behandling hos oss är indelad i faser där varje fas har sitt eget mål och syfte. Läs mer om vår behandling på hemsidan www.slottshagensbehandlingshem.se

Insatser riktade mot behovsområden kompletteras med avkopplande och stärkande inslag som massage, akupunktur, estetisk verksamhet, regelbunden fysisk träning, yoga, musik- och dramaverksamhet samt fritidsaktiviteter.

Behandlingen följd upp och utvärderas regelbundet. Alkohol och drogkontroller genomförs planerat och på misstanke om påverkan.

Båda våra enheter är belägna i en vackra miljöer med skogar och sjöar i närområdet. Vi är två små enheter med få platser för att skapa en trygg, varm och hemlik miljö.

Geografi: Norrköping

Huvudman: Mirum Omsorg AB

Org nr: 556666-4420

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Förfrågan sker direkt till placeringsansvarig eller till föreståndare.

Övriga upplysningar: Nyhet: Vi kan nu ett samarbete med Capio psykiatri erbjuda ADHD -utredning
Personalgruppen består av män och kvinnor med lång erfarenhet från målgruppen. Kompetens hos personalen är sjuksköterskor, socionomer, terapeuter steg 1 KBT, mentalskötare, behandlingspedagoger. Vi har tillgång till konsultläkare med specialistkompetens för målgruppen, sjuksköterska med specialområde utvecklingsreaterade kognitiva funktionsnedsättningar.

Verksamheten är bemannad dygnet runt med 3 personal dagtid vardagar och övrig tid två personal.

Vid förfrågan sker intervju innan inskrivning kan ske.

Utslussnings boende 3 platser finns kopplat till verksamheten .

Vi kan erbjuda både kortare och längre placeringar. Ring för mer information

"Slottshagens behandlingshem för enbart kvinnor" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
KBT
Kognitiv Psykoterapi
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Incest
Kost och vikt
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Målgrupp
Endast kvinnor
Särskilda upplysningar
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
LPT
LRV PERMISSION
LVU
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Lagen om kriminalvård i anstalt (KvaL) 5
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO