HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?
 

Stödlägenheter Helsingborg och Landskrona

Mobil: 076-720 71 13

Besöksadress: Helsingborg
Postadress: Helsingborg
Föreståndare: Jessica Andesson, 042-311-58-15
Placeringsansv: Centrala placeringsenheten, 0771-11 33 11
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3


Målgrupp: Enheterna välkomnar vuxna personer över 21 år, med svårigheter att på egen hand uppnå en god boendemiljö och som därmed behöver någon form av stöd för att upprätthålla fungerande rutiner.

Behandlingsinnehåll: Vår ambition är att erbjuda individanpassat stöd och struktur för att öka förutsättningarna för att klara ett stadigvarande boende i framtiden. Att erbjuda en trygg boendemiljö där individer har möjlighet att utvecklas och ett stöd som kännetecknas av pedagogiska, sociala och utåtriktade aktiviteter.

Vårt mål är att den enskilde individen skall uppleva en ökad livskvalitet, en förbättrad hälsa, få möjlighet till en socialt fungerande livssituation och en ökad känsla av samhörighet. Insatserna skall utgå ifrån individuell planering där varje individ har sin egen målsättning.

Vi arbetar på uppdrag av socialtjänsten och arbetar för att samverka med klientens nätverk. Våra insatser genomsyras av ett salutogent förhållningsätt med inriktning på motivationsarbete.

Geografi: Helsingborg och Landskrona.

Huvudman: Humana

Upptagningsområde: Hela Sverige.

Inskrivningsförfarande: Infomöte/studiebesök och samtal.

Språk: Vid behov finns tolkservice att tillgå.

"Stödlägenheter Helsingborg och Landskrona" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
ESL
MI, motiverande samtal
Inriktning
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
LARO
Lagrum
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Målgrupp
Kvinnor och män
Par
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Depression
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Schizofreni
Spelmissbruk
Trauma
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade
Tillståndsbevis utfärdat av IVO