Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Gläntan Unga vuxna Roxnäs

Verksamhetstyp: HVB för Vuxna - Övriga hem
Antal platser: 14
Besöksadress: Eskilstuna
Kommun: Eskilstuna
Org nr: 559250-1257
Webbplats: http://www.glantanuv.se

Målgrupp

Gläntan unga vuxna har två enheter belägna i sörmland.

Gläntan unga vuxna Roxnäs tar emot både män och kvinnor mellan 18-30 år med beroendeproblematik i kombination med kriminalitet och psykisk ohälsa.
Gläntan unga vuxna Snösvad tar emot endast kvinnor mellan 18-30 år med beroendeproblematik i kombination med psykisk ohälsa. Denna enhet har även endast kvinnlig personal.

Behandlingsinnehåll

Antal platser/Boendeform
14 platser med eget rum på enhet Roxnäs, det finns toaletter och duschar i anslutning till varje våningsplan.
6 platser på enhet Snösvad.

Främmande Språk
Engelska, tyska, kurdiska, persiska, dari och arabiska

Verksamhetsbeskrivning
Godkänd verksamhet hos Inspektioner för vård och omsorg som följer Socialstyrelsens krav och rekommendationer avseende vård och behandling.

Vi erbjuder omgående en trygg plats där vi har den unge i centrum.

Behandlingsmodell
Båda enheterna utgår från 12 stegsprogrammet med särskilda inslag av KBT. Finns även möjlighet att få psykoterapi och ren KBT terapi efter överenskommelse. Vi kan även bedriva återfallsprevention samt genomföra ASI på uppdrag. Nätverksarbete och anhörig program finns för den unge och hens nätverk under och även efter behandlingen.
Det finns ett strukturerat veckoschema med dagliga föreläsningar, grupper och individuella uppgifter. Utöver detta finns det strukturerade fritidsaktiviteter såsom ridning och gym och på helgerna planerade aktiviteter. Vi kan även erbjuda träningslägenhet samt familjehem efter avslutad behandling som ett led i den unges utslussplanering. Under det första året efter avslutad behandling erbjuds även återvändardagar kostnadsfritt vid tre tillfällen.

Gläntan unga vuxna har en kompetent personalgrupp som finns till hands dygnet runt, med vaken nattpersonal.
Vi inkluderar ett hbtq-perspektiv i vår behandling och bekräftar den unges identitet. Vi vill öka hbtq-personers förtroende för vård och behandling inom missbruksvården.


Bedömningsinstrument och riktade insatser:
• ASI/ ADAD
• ADDIS
• BDI/BAI/ATQ
• IDS-100 Riskprofil
• DOK-Ung
• Haschavvänjningsprogrammet
• Kriminalitet som livsstil (PiKT)
• KBT-samtal
• Psykoterapi


Vårdgivare

Vi strävar efter att ha ett så nära samarbete som möjligt där vårt fokus ligger på delaktighet hos den unge och inflytande över sin egen behandling. Vi följer uppdragsgivarens vårdplan och upprättar tillsammans med placeringsansvarig en genomförandeplan där samtliga parter är delaktiga.

Inför ett beslut om placering ser vi gärna att du som handläggare kommer på ett studiebesök hos oss. Vi ser vikten av att visa vår verksamhet för den unge tillsammans med ansvarig placerare men vid behov kan vi även besöka er i hemkommunen. Vid särskilda behov även via mobil eller Skype.

I slutet av behandlingen förbereder vi den unge för en trygg hemgång. Detta sker genom en strukturerad planering med placerande kommun. Vi besöker den unges hemkommun och upprättar en adekvat utslussplanering. Vi inleder tillsammans en tät samverkan med aktörer som tar över stödjande insatser i hemkommunen, såsom öppenvård, stödboende, skola mm.Utvärdering/Uppföljning
SSIL Kvalitetsindex

Behandling/Insatslängd
4 månader, vid behov förlängd behandling.
Återvändardagar.

Samverkan
Gläntan Unga vuxna har upprättat ett samarbete med Dan Andersson, Leg psykoterapeut, psykoterapi och coachning och Anna Gladh KBT-terapeut.

Kommunikation/Avstånd
Tågförbindelse 15 min från behandlingshemmet.
Vid behov kan vi erbjuda skjuts vid hämtning.

Gläntan Unga vuxna AB
Kyrkogatan 11p
632 19 Eskilstuna
072 055 39 00
placering@glantanuv.se
www.glantanuv.se
Org-nr: 559250-1257
Kontaktperson
Anna Thor
072 055 39 00
placering@glantanuv.se
Kategori Vårdform Tillstånd
Män 18-30 år
Kvinnor 18-30 år
Sociala problem
Relationsproblem
Kriminalitet
Alkoholmissbruk
Narkotikamissbruk
Läkemedelsmissbruk
Blandmissbruk
Spelmissbruk
Missbruk/Psykiatri i kombination
Dubbeldiagnoser
Psykisk problematik
Autism
Tourettes syndrom
Damp
ADHD
Ätstörningar
Anorexia
Psykiska Sjukdomar
Personlighetsstörningar
Neuroser
Sexuella övergrepp
Övergreppsproblematik
Fysiska funktionshinder
Psykoser
Schizofreni
Senast uppdaterad: 2023-10-02
Gläntan Unga vuxna AB
ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida

Geografi

Mitt i Södermanland

Huvudman

Gläntan Unga vuxna

Org nr

559250-1257

Upptagningsområde

Hela landet

Inskrivningsförfarande

Inskrivningsförfarande
Vid förfrågan om plats inhämtas bakgrundsinformation kring den unges livssituation av föreståndare. Därefter bokas ett informationsbesök in på behandlingshemmet. Vid informationsmöte närvarar den unge, ansvarig placerare, föreståndare och en behandlande personal. Därefter gör föreståndare en lämplighetsbedömning där man bedömer om den unges behov av vård kan tillgodoses utifrån behandlingshemmets arbetssätt, metoder samt personalens kompetens. Vidare görs en bedömning om vården kan ges genom trygga och säkra former. Det beaktas om placeringen kan påverkan andra inskrivna på behandlingshemmet, såsom skillnader i problembild, pågående konflikter, ålder, mognad samt utifall att kön kan påverka placeringen negativt. Motivering till bedömning skall dokumenteras i den enskildes journal vid tid för inskrivning.

Språk

Engelska, tyska, kurdiska, persiska, dari och arabiska

Övriga upplysningar

Tillsammans har samlat många års erfarenhet av att arbeta med unga vuxna med en komplex problematik. Nu lägger vi vår samlade kompetens och fullt fokus på unga vuxna som har hamnat utanför vårt samhälle av olika anledningar.

Vårt behandlingshem är godkänt hos Inspektionen för vård och omsorg och erbjuder utredning, vård och behandling med inriktning på unga vuxna personer som lider av alkohol, narkotika -och eller läkemedelsberoende med eller utan samsjuklighet och spelberoende.

Vi bedriver programverksamhet för kriminalitet som livsstil, återfallsprevention, spelprogram och anhörigprogram.

Vid behov erbjuder vi riktade insatser som enskilda KBT- samtal samt psykoterapi med leg. Psykoterapeut.

Vi tillämpar Socialstyrelsens rekommendationer avseende evidensbaserade metoder som ger bäst resultat i förhållande till målgruppen unga vuxna.

Gläntan Unga vuxna Roxnäs ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 072 055 39 00
E-postadress: anna.thor@glantanuv.se

Föreståndare:
Evelina Luttinen, 072 055 39 32

Placeringsansvarig:
Anna Thor, 072 055 39 00

Postadress:
Kyrkogatan 11 p 632 19 Eskilstuna

Sökkategorier

Behandlingsmetod
12-stegsprogram / Minnesota
ART
CRA
HAP, Haschavvänjningsprogrammet
KBT
Kriminalitetsprogram
MI, motiverande samtal
Miljöterapi
Stödprogram
Trauma
ÅP

Inriktning
Kriminalitet

Lagrum
Insats / LVM
Insats / LVU
Insats / SoL 4.1 - Bistånd för boende
Insats / SoL 6.1 - Familjehem
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1

Målgrupp
Endast flickor
Kvinnor och män

Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Trauma
Ångestsyndrom

Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO