Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Creare Omsorg

Tfn: 010-30 314 30 vx

Besöksadress: Allégatan 6, 66533 Kil
Postadress: Box 2032, 65002 Karlstad
Placeringsansv: Jenny Wain, 010-30 314 30
Platsantal: 5
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 4.1


Målgrupp: HVB för barn 9-13 år med egen beteendeproblematik i form av utagerande, aggressivt och våldsamt beteende.
heldygnsvård. 5 platser. Vårdar enligt SoL och LVU.

samt

Skyddat boende för Kvinnor från 18 år med eller utan medföljande barn (både flickor och pojkar upp till 18år) som har ett skyddsbehov utifrån våld i nära relation eller hedersrelaterat våld och förtryck eller där det finns en hotbild, kvinnor med psykisk ohälsa samt kvinnor med tidigare missbruksproblematik.
Det skyddade boendet har tillgänglig personal dygnet runt, året runt av anställd personal.
Verksamheten uppfyller socialstyrelsens rekommendationer för skyddat boende.
Placering sker efter socialtjänstens beslut. Vi tar emot sökande från hela landet och mottagning sker dygnet runt

Behandlingsinnehåll: HVB för barn 9-13 år: Verksamheten tar emot barn både akut och med en planerad inskrivning. Det kan handla om att barnet inte kunnat bo kvar i familjehemmet eller det egna hemmet och behöver få behandling, stöd, fostran och omsorg av professionell karaktär. Barn som placeras i verksamheten har egen beteendeproblematik med huvudproblematik utagerande beteende, aggressivt och/eller våldsamt beteende. På Creare Omsorg så används metoderna MI- motiverande samtal, TBA- tillämpad beteendeanalys, KBT för barn, RePULSE, TEJPING samt att vardagen består av en miljöterapeutisk miljö.

Läs mer på vår hemsida: www.creareomsorg.se


samt


Lugnets skyddade boende är ett skyddat boende beläget i Värmland och vi tar emot placeringar via socialtjänsten med hela landet som upptagningsområde.

Hos oss finns stora möjligheter att återhämta sig och få det stöd som krävs efter att ha varit utsatt för våld i nära relation eller hedersrelaterad problematik.
Personal finns tillgänglig för att ge stöd både genom stödjande samtal och med att fixa och stötta i allt det praktiska som måste ordnats efter ett uppbrott.
Verksamheten bedrivs i en hemlik miljö med närhet till både samhälle och natur. Hos oss är det viktigt med ett gott omhändertagande och att varje individs behov blir tillgodosett.
Verksamheten har både ett kollektivt boende och möjlighet till boende i egen lägenhet.

Det kollektiva boendet består av egna rum i form av enkelrum och familjerum och gemensamma sällskapsutrymmen såsom kök, matsal. vardagsrum, lekrum och allrum.
För barnen finns pyssel, leksaker, filmer, spel och böcker.
Vi vet att det inte är lätt att bryta upp och flytta ifrån sin hemort, hos oss är det därför viktigt att det alltid finns värdefull sysselsättning både inne och utomhus. 
Vi jobbar för en familjär känsla på boendet och tycker att det är viktigt att kvinnorna inte blir isolerade i sina egna rum direkt efter ett svårt uppbrott.
Lugnet vill att den som bor hos oss ska få chansen till att leva ett så normalt liv som möjligt gällande sysselsättning, fritidsaktiviteter med mera.
Vi ser till att alla som kan är delaktiga i de vardagliga sysslorna. Ibland behövs även stor vikt läggas vid att klienter ska bli förberedda för ett liv även utanför boendet och ha förståelse för hur vårt samhälle är uppbyggt och vilka samhällsstrukturer som finns.

Vi hjälper till i processen med förskola och skola för barn. Verksamheten hjälper till med att få till ny skola/förskola för de medföljande barnen.
Verksamheten har god kontakt med närliggande förskolor och skolor.
Lugnets målsättning är att erbjuda skydd och stöd till utsatta kvinnor och samtidigt att hjälpa kvinnorna tillbaka till ett självständigt liv.

När en vuxen skyddsbehövande med barn placeras på boendet lägger vi ett stort fokus på barnet och föräldraskapet. Vårt mål är att barnen ska känna sig trygga och sedda. Vi erbjuder stödsamtal till såväl den skyddsbehövande som barnet. Pedagogisk barnverksamhet bedrivs av en anställd barnsamordnare som har ett övergripande ansvar kring barnens situation.

Boendet håller hög säkerhet med skalskydd och överfallslarm som är direkt kopplat till väktare och polis.
Vi håller kontinuerliga säkerhetssamtal och informerar den skyddsbehövande och de medföljande barnen om de obligatoriska säkerhetsrutiner som måste följas kopplat till den fysiska säkerheten samt IT-säkerhet för att inte bli röjd och hittad av våldsutövaren.

Lugnet är ett skyddat boende där engagemang och respekt för varje individ är mycket viktigt.

Läs gärna mer på vår hemsida www.creareomsorg.se eller ring oss så berättar vi mer om hur det är att bo på Lugnets skyddade boende.

Geografi: HVB-hemmet ligger i Kil i Värmland, ca 2 mil utanför Karlstad.
Det skyddade boendet ligger i Värmland

Huvudman: C Omsorg AB

Org nr: 559184-0292

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: HVB barn 9-13 år: Platsförfrågan sker direkt till Föreståndare eller Verksamhetschef.
En matchning utförs kopplat till barnets ålder, mognad, problematik och övrigt samt de redan placerade barnen.

Skyddat boende:
Förfrågan fler direkt till verksamhetschef som tillsammans med handläggare bedömer lämplighet och omfattning av insats.
Intervju, hot- och riskbedömning, nätverkskarta utifrån skyddsaspekten.

Akutinskrivning -
Vid akutinskrivning hämtar eller möter skyddsboendepersonal upp klienten och kör denne till boendet.
Väl framme på boendet går personal igenom säkerhetsrutiner med klienten. Om möjligt finns handläggare med vid inskrivningen.

Planerad inskrivning -
Vid planerad inskrivning, exempelvis efter tid i kvinnojour, så besöker verksamhetschefen klienten eller har kontakt via telefon för en presentation hur vi arbetar på Lugnets Skyddar boende samt för en förberedelse inför flytt utifrån skyddet samt även kopplat till det praktiska.
Överlämning av tidigare boendepersonal och ledning är här önskvärd.

Vid en placering på Lugnet så har vi en inskrivningsprocess där vi inhämtar viktig information samt gör inledande riskbedömningar i form av PATRIARK, FREDA eller SARA.
Det finns även möjlighet till TMO och Trappansamtal.
Därefter fokuserar vi på att kvinnorna och barnen ska få bästa möjliga skydd samt dagligt, psykosocialt stöd.
Detta gör vi, dels genom att informera om risker m.m samt att erbjuda såväl schemalagda som spontana samtal för var och en av de placerade kvinnorna.

Inför varje placering genomför vi en placeringsutredning för att säkerställa att vi kan tillgodose de individuella behoven. Verksamheten upprättar en genomförandeplan tillsammans med den skyddssökande, utifrån den placerande socialtjänstens vårdplan. Genomförandeplanen ska tydliggöra för den skyddssökande, socialnämnden och det skyddade boendet
vad som ska göras, av vem, när och hur.

Språk: Svenska, Engelska, Tyska, Persiska, Arabiska
Tolk finns att tillgå på andra språk vid behov.

Övriga upplysningar: Placeringsjour dygnet runt: tel. 010-303 1430

"Creare Omsorg" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
BBIC
KBT
MI, motiverande samtal
Övergreppsspecifik
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Misshandlade kvinnor
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Lagrum
SoL 4.1 - Bistånd för boende
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast kvinnor
Flickor 12-18 år
Flickor 7-11 år
Föräldrar och barn
Gravida
Pojkar 12-18 år
Pojkar 7-11 år
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Akuthem
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
LVU
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO