HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Ebba HVB

Mobil: 072-3895787
Tfn: 0380-496998 vxl

Föreståndare: Elisabeth Hallman, 0380-496991
Placeringsansv: Johan Hjertberg / Elisabeth Hallman, 0380-496995 / 0380-496991
Platsantal: 15
Lagrum: LPT, LRV, LVM, SoL 7.1.1


Målgrupp: Verksamheten vänder sig till kvinnor mellan 21 år och 55 år med en dokumenterad ren missbruksproblematik samt en missbruksproblematik som kan vara kombinerad med psykisk ohälsa. Vi vänder oss även till kvinnor som befinner sig i en missbrukssituation med risk för sin fysiska och psykiska hälsa och behöver en form av skyddat/säkert boende under en längre eller kortare tid med behandlingsmöjligheter.

Behandlingsinnehåll: Syftet med verksamheten är flera men att ge en komplett evidensbaserad behandling för den dokumenterade problematiken i form av samtal, skydd, omsorg, omvårdnad och stöd. Verksamheten skall med allra största respekt skapa trygghet och fungerande strategier i form av behandlings alternativ för de situationer som kan uppkomma efter behandlingstiden på Ebba. Verksamhetens huvudsakliga syfte är att bedriva fungerande behandling med behandlingsinnehåll och skapa en hållbar behandlingsplan med den enskilde utformad av den enskilde själv, ansvarig placerare tillsammans med behandlingshemmets behandlingspersonal. Behandlingen skall så långt som möjligt utformas tillsammans med den enskilde och ges utifrån problematik, förutsättningar och utformas så den upplevs som meningsfull och motiverad med sikte på resultat utifrån uppdrag.

Verksamheten utför på beställning i uppdraget neuropsykiatriska utredningar gjorda av behandlingshemmets konsultläkare Marc Moström och leg psykolog Jesper Arvidsson.

Personalen arbetar med stöttning, vägledning, kontaktmanna samtal, strukturerat veckoschema, behandlingsschema med fasta tider och uppföljning samt instruktioner från de olika lektionerna och på så sätt skapa ett helhets perspektiv för individen som är utformat individuellt för att tillgodose respekt för integritet.

I vår behandling ingår bland annat inventering av psykisk status, läkemedelsbehandling, och läkemedelsnedtrappning. Insatserna i vården och behandlingsarbetet skall bygga på kunskap, vetenskapligt bevisade behandlingsprogram samt beprövad erfarenhet. Insatserna skall ges med respekt för individens behov, förväntningar, integritet, sekretess samt utifrån problematik och diagnoser. Verksamheten erbjuder heldygns vård med evidensbaserad behandling där konsekvenser av våldsutsatthet, psykisk ohälsa och substansberoende behandlas parallellt. Möjlighet till avspänning, fysiska aktiviteter, medveten närvaro. Mindfulness och samarbetet med hästar, hundar, katter och naturen är något som är utöver de ordinarie insatserna.

Geografi: Jönköpings Län (F)

Huvudman: Läkemedelsgruppen Sverige AB

Org nr: 559157-7191

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Kontakta Susanne 0380-496991 eller Johan 0380-496995.
Studiebesök på plats eller även hos den enskilde / ansvarig placerare om så önskas, ombesörjer även akuta placeringar, hämtningar kan ordnas efter överenskommelse.

Övriga upplysningar: Verksamhetens insatser och behandlingsarbete är evidensbaserade som utförs på rätt sätt och skall alltid anpassas till den enskildes problematik, behov och förutsättningar som finns samt utifrån uppdraget vid inskrivning. Det åligger verksamheten att tillsammans med läkare, psykolog och psykoterapeuten ansvara för att behandlingen utförs utifrån dokumenterade diagnoser, gjorda utredningar. Personalen arbetar tätt med de som är ansvariga för de olika behandlingsprogrammen, behandlingskonferenserna är en viktig del i arbetet för att uppdateringar av behandlingsarbetet skall bli välförankrade hos samtlig personal. Behandlings konferenserna skall alltid spegla arbetet med de boende oavsett vilket behandlingsprogram de ingår i, allt för att personalen skall arbeta åt rätt håll och med korrekta metoder samt fastställas genom ansvarig behandlare. Verksamheten skall ytterst ansvara för att dokumentera insatser samt informera ansvarig handläggare om behandlingsarbetet förändras under tidens gång, exempelvis om annan diagnos/diagnoser framkommer under vistelse tiden på Ebba HVB.

Verksamheten ansvarar för månadsrapporter, uppföljningar var 3:e månad, samt slutrapport och eftervårdsrekommendationer. Verksamheten skall i tidigt stadie även arbeta tillsammans med ansvarig placerare hur utskrivningen skall planeras för att ha insatser förbereda vid hemkomst.

Ebba HVB tillhör Ekotopia som finns i Aneby, dessa verksamheter arbetar med olika målgrupper från men har samma huvudman. Se gärna mer om Ekotopia här på HVB Guiden eller på vår hemsida.

"Ebba HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsmetod
DBT
HAP, Haschavvänjningsprogrammet
KBT
MI, motiverande samtal
Inriktning
Hedersrelaterat
LARO
Misshandlade kvinnor
Lagrum
Insats / LPT
Insats / LRV
Insats / LVM
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast kvinnor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Schizofreni
Tourettes syndrom
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Akuthem
Tillståndsbevis utfärdat av IVO