Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Pacedomi AB

Verksamhetstyp: HVB för Vuxna - Övriga hem
Antal platser: 15 i HVB, 12 i stödboende/skydd samt flertalet lägenheter
Besöksadress: Hasselvägen 1, Hallsberg
Org nr: 559098-9355
Webbplats: https://pacedomi.se/

Målgrupp

Vårt HVB-hem har 15 platser som tar emot kvinnor och män med missbruk och missbruksrelaterad kriminalitet i åldern 21-50 år. Vi har bred kompetens gällande samsjuklighet och neuropsykiatriska funktionsvariationer samt psykosrelaterade tillstånd. Vi har möjlighet att ta emot klienter i LARO-programmet eller som behöver utredas och eventuellt ställas in på medicinering. Vi samarbetar med ett konsulterande läkarteam, SPUT- Socialpsykiatriska utredningsteamet i Västerås. Teamet ansvarar och utför verksamhetens hälso-och sjukvård och infinner sig regelbundet på boendet för att möta klienter och se över medicinska tillstånd och medicinering. Teamet har även möjlighet att tillhandahålla olika psykiatriska utredningar.

Vårt stödboende har 12 platser och är en del i vår vårdkedja för att komma vidare och på sikt kunna bo på egen hand om det är det upprättade målet utifrån vårdplan. Stödboendet har personal dygnet runt och består av tolv lägenheter i ett korridorsannex med gemensamma utrymmen för kök, tvättstuga och allrum. Lägenheterna består av väl tilltagna enkelrum alternativt tvårumslägenheter. Alla har tillgång till TV och Wi-Fi. Vår utslussningsmodell är uppbyggd på individuella bedömningar och ett eget boende utgör ofta ett av målen i den genomförandeplan vi sätter upp tillsammans med klient och uppdragsgivare. När väl klienten bedöms vara där i processen så har Pacedomi tillgång till ett stort antal lägenheter på olika orter. Klienter som kan påvisa nykterhet över tid alternativt behöver en längre tids placering utifrån eventuell samsjuklighet har på sikt även möjlighet att ta över hyreskontraktet efter avslutad insats. Vi har kan även erbjuda insatser för den som har ett eget kontrakt och behöver stöttning kring sin vardag under längre perioder.

För personer med skyddsbehov har vi också ett varierande antal platser på vårt skyddade boende, antingen i gemensamt boende med andra skyddsklienter alternativt så finns möjlighet att placera i egen lägenhet redan från placeringens början.. Allt utifrån den eller de placerades individuella behov och den bedömning som görs tillsammans med uppdragsgivare.

Pacedomi skyddsboende har genomgående kompetens avseende våld i nära relation, hotsituationer kring HBTQL-personer, hedersvåld samt gängsrelaterad kriminalitet/avhoppare. Utbildad personal utför Sara, Patriark och Check-15 bedömningar. Vår skyddsverksamhet är därtill framarbetad av bolagets ägare med bakgrund som polis vilket är en kvalitetsindikator utifrån säkerhet och riskbedömningar. Skyddsklienter har efter tid möjlighet att ta över lägenhet och hyreskontrakt om de önskar tilldelas lägenhet. Pacedomi har genomgående ett lösningsfokuserat arbetssätt med fokus på säkerhet för tillmötesgå uppdragsgivare och säkerställa det som behövs kring klient/klienterna.

Husdjur är välkomna inom alla Pacedomis verksamheter.

Behandlingsinnehåll

Pacedomis alla verksamheter utgår från ett lågaffektivt förhållningssätt där vår personals arbete genomsyras av ett lösningsfokuserat arbetssätt. Vi skräddarsyr klientens behandling och erbjuder både enskilt och i grupp evidensbaserade insatser. Vi utgår alltid från den enskilde individens vilja i den mån det går då vi tror att möjlighet till förändring skapas genom klientens egen motivation. Vi har en holistisk helhetssyn gällande människan och arbetar med flera delar än bara behandlingsdelen. Vi erbjuder stöttning när det gäller såväl den fysiska som psykiska hälsan, är behjälpliga vid ADL- och social färdighetsträning, stöttar upp och hjälper till vid eventuella behov att reda upp en kanske försummad ekonomi eller återfå kontakt med förlorat närverk och familj.

Vi verkar aktivt för individens behov av att ha en meningsfull sysselsättning då känslan av sammanhang är något vi betraktar som en av grundstenarna i en människas välmående. Vi tillhandahåller aktiviteter av olika slag där individens egen vilja och önskan står i fokus. Vi har möjlighet att förmedla arbetsträning.

Pacedomi utgår vi från modellen "ta tillbaka makten", där vår värdegrund och livsfilosofi handlar om att återfå kontrollen över det egna livet för att på så vis öka sitt eget självbestämmande, inflytande och och delaktighet till att på sikt kunna leva ett självständigt liv i fortsatt nykterhet med en god livskvalité.

Behandlingsinnehåll inom HVB och- stödboende
Vi erbjuder följande evidensbaserade behandlingsinsatser :

Kognitiv beteendeterapi
PTSD-behandling
CRA- Community Reinforcement Approach
12-stegsprogrammet med med regelbundna på NA/AA-möten
Återfallsprevention mot missbruk och kriminalitet
Programmet kriminalitet som livsstil
ESL-ett manualbaserat verktyg för ett självständigt liv, ett program som sedan visat sig vara effektivt i behandling där det finns eventuella diagnoser och missbruk i grunden
Samtal på lösningsfokuserad grund
MI-coachning och samtal på MI-grund
ACT- Acceptance and Commitment ­ Therapy
Yoga-och mindfullness av auktoriserad yogalärare inom arbetsgruppen

Behandlingsinnehåll inom skyddsboende
Vi erbjuder följande evidensbaserade behandlingsinsatser.
Inom Pacedomis skyddsverksamhet finns möjlighet att genomgå trauma/PTSD-behandling.
För barn som utsatts eller bevittnat våld erbjuds Trappanmodellen.
Vi har även möjlighet att kombinera det behandlingsinsatser som används inom vår HVB-verksamhet för de klienter där behovet kartläggs. Vi arbetar även med
avhopparverksamhet och har ett kompetent arbetsteam runt detta i samarbete med andra aktörer.

Geografi

Örebro län

Huvudman

Erik Thulin

Org nr

559098-9355

Upptagningsområde

Hela Sverige

Inskrivningsförfarande

Gällande inskrivning i HVB sker detta efter en inledande kontakt från placerande socialtjänst, därefter planeras inskrivningen. Inskrivningen sker i flera steg. Under inskrivningen introduceras klienten i rutiner och regler och hur vardagen ser ut i verksamheten i syfte till att klienten ska vara delaktig i sin egen placeringen från första dagen. Genomförandeplan kommer att upprättas med ansats i vårdplanen och intentionerna för uppdraget i samarbete med klienten och berörda parter. Verksamheten anser att det är viktigt att placerande kommuns socialtjänsten får kontinuerlig och god kunskap om hur behandlingsinsatsen utvecklas och vilka mål som klienten når. Det är av stor betydelse att klienten känner sig delaktiga och kan påverka sin vård.

Språk

engelska, arabiska, tyska, ryska

Övriga upplysningar

Vid akut placering inom skyddat boende/stödboende finns Pacedomi tillgänglig dygnet runt för mottagande eller hämtning av klienter. Ring då växelnummer 0770-220205 alternativt platsansvarig, Jenny, telefonnummer 073-714 08 27. Vid mindre akuta ärenden kan kontakt tas via mail, kontakt@pacedomi.se alternativt jenny@pacedomi.se.

Avseende HVB/stödboendeplaceringar kontakta i första hand föreståndare Emelie, telefonnummer 072-1467702, 073-6456234 alternativt över mail, emelie@pacedomi.se. Akuta ärenden kan hanteras skyndsamt men då bör växelnummer kontaktas, 0770-7140827.

Pacedomi AB ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 0770-220205
E-postadress: emelie@pacedomi.se

Föreståndare:
Tillfällig föreståndare Magnus Olsson, 072-1467702

Placeringsansvarig:
Johannes Källström, 072-1467702

Postadress:
Box 127 694 35 Hallsberg

Sökkategorier

Behandlingsmetod
12-stegsprogram / Minnesota
ACT
Arbetsförberedande träning
Arbetsinriktad missbruksrehabilitering
CRA
CRAFT
ESL
Integrerad behandlingsmetod
KBT
Kriminalitetsprogram
Lösningsfokuserat arbetssätt
MI, motiverande samtal
Miljöterapi
Mindfulness
Trauma
Våld i nära relation
Yoga
ÅP

Inriktning
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
LARO
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män

Lagrum
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1

Målgrupp
Föräldrar och barn
Gravida
HBTQ
Kvinnor och män
Par
Pojkar och flickor

Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Depression
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Schizofreni
Trauma
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar

Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO