Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

SSK Säkerhetsakademien AB

Tfn: (denna information visas ej för oinloggade)
Fax: (denna information visas ej för oinloggade)

Föreståndare: (denna information visas ej för oinloggade)
Placeringsansv: (denna information visas ej för oinloggade)
Platsantal: 15
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4


Målgrupp: Skyddat boende
Vi riktar oss till alla personer som riskerar att utsättas för hot och våld och som därför behöver bo i ett skyddat boende. Vi kan hantera alla typer av hotbilder och har vana av att arbeta med relations-, heders-, kultur-, religions-, kriminalitets- och hatbrottsrelaterade hotbilder och vi har omkring 150 års samlad erfarenhet av att arbeta med detta på olika sätt.
Ibland är det hela familjer, ibland är det mamma och barn och ibland är det enskilda personer (oftast kvinnor men även män) som behöver skyddas av olika anledningar. Vanligen beror det på att man utsatts för hot och våld men ibland kan det också bero på att man ska vittna i en rättegång och riskerar att utsättas för övergrepp i rättssak.
Män och kvinnor bor i olika fastigheter om de inte tillhör samma familj. Vi har ingen åldersgräns för barn som följer med sin förälder.

Behandlingsinnehåll: Skyddat boende
Att bo i ett skyddat boende inom Säkerhetsakademien är lite annorlunda än vad det vanligtvis är. I många andra skyddade boenden blir den utsatte inlåst och skyddet består endast av ett hyfsat starkt skalskydd och väldigt strikta begräsningar avseende internet, telefon och all annan kontakt med yttervärlden. Den utsatte blir med andra ord oftast inlåst med tuffare restriktioner än vad man har i ett fängelse. Det anser vi är fel på väldigt många sätt.
DE SOM BOR HOS OSS BLIIR INTE INLÅSTA utan får ett så normalt liv som möjligt eftersom vår personal är utbildade och vana vid att arbeta med personsäkerhet och personskydd. Det innebär också att VI FÖLJER MED OCH SKYDDAR VÅRA KLIENTER ÄVEN DÅ DE VISTAS UTANFÖR BOENDET, när de t ex vill träna, gå på bio, träffa en vän, handla etc.
Vi anser också att det är viktigt att skyddspersonerna på sikt kan leva ett så normalt liv som möjligt med en balanserad säkerhetsnivå och vi gör därför en omfattande GÄRNINSPERSONSANALYS och en RISKANALYS där vi kartlägger och analyserar gärningspersonen och hotbilden ordentligt. Materialet som vi använder för att göra kartläggningen och analysen används regelbundet av polismyndigheter och säkerhetstjänster både i Sverige och utomlands och ger en bra bild av den verkliga risknivån.

Intensiv förstärkt öppenvård
VID BEHOV kan vi lägga till en tjänst i form av Intensiv Förstärkt Öppenvård. Arbetsmodellen bygger i huvudsak på en integration av principer från Funktionell familjeterapi (FFT), Dialektisk beteendeterapi (DBT) samt Kognitiv beteendeterapi (KBT) inom ramen för ett kontextuellt perspektiv. Den del av familjen som lever i det skyddade boendet erbjuds en sammanhållen, hemmabaserad, intensiv och effektiv öppenvårdsinsats där tiden bestäms utifrån behov och insatsens komplexitet. Insatsen innehåller tre fokusområden; ett individuellt fokus riktat mot ungdomen, ett föräldrafokus och ett kontextuellt fokus som främst riktar sig mot skola, nätverk och fritidssysselsättning.
Vi som arbetar med Intensiv Förstärkt Öppenvård är socionomer, behandlare och beteendevetare från kommun och barnpsykiatri med mångårig erfarenhet av att arbeta med ungdomar och deras familjer med komplex problematik. Vi är vidareutbildade och i vissa fall certifierade inom Funktionell familjeterapi (FFT), Kognitiv beteendeterapi (KBT), Dialektisk beteendeterapi (DBT), Motiverande Intervju (MI), Kognitiv- och beteendeträning i vardagen (KOBTIVA) samt har kunskaper inom området neuropsykiatriska funktionshinder och metodutveckling. Separat eller i kombination med metoderna ovan så kan vi också erbjuda beteendeanalys, Marte Meo och andra metoder och verktyg som underlättar arbetet med att nå önskade mål för de unga och deras förälder.

Upplägg
Teamet som arbetar runt klienterna har möjlighet att träffa dem flera gånger i veckan i det skyddade boendet eller i deras hem. Modellen tillåter anpassning, flexibilitet, individualisering utifrån ungdomen och förälderns behov, situation och resurser. Utgångspunkten är att vi arbetar i par och samarbetar med socialtjänst, skola och det övriga nätverket.

Geografi: Vi har skyddade boenden i flera delar av landet.

Huvudman: (denna information visas ej för oinloggade)

Org nr: (denna information visas ej för oinloggade)

Upptagningsområde: Hela Landet

Inskrivningsförfarande: Socialtjänsten eller polisen kontaktar oss via vårt journummer. 070-791 20 98, via mail ssb@ssk.se eller info@ssk.se och ger en beskrivning av situationen. Om uppdragsgivaren så önskar kan vi därefter hämta klienten/klienterna inom 24 timmar.
Vi får ett skriftligt uppdrag när vi hämtar klienterna vilket sedan, så snart som möjligt, uppgraderas till en genomförandeplan.

Språk: Engelska, arabiska, persiska

Övriga upplysningar: VI KAN HÄMTA KLIENTERNA INOM 24 TIMMAR!
Vi genomför en omfattande GÄRNINGSPERSONSANALYS och en omfattande RISKANALYS för att sedan kunna balansera säkerhetsnivån.
Vi använder oss inte bara av "FREDA", "SARA" och "PATRIARK" utan även av andra modeller som är mycket väl beprövade av polis och säkerhetstjänster för att KARTLÄGGA GÄRNINGSPERSONEN.
Riskanalysen skrivs i ett tydligt dokument som uppdragsgivaren och klienten tar del av.

"SSK Säkerhetsakademien AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
BBIC
DBT
HAP-Haschavvänjningsprogrammet
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Spelmissbruk
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Ensamkommande
Föräldrar och barn
Gravida
Kvinnor och män
Par
Särskilda upplysningar
Personalhandledning