Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Solforsen- kommunalt skyddat boende

Tfn: 070-673 50 85

Föreståndare: 072-1470123
Placeringsansv: 070-6065197
Platsantal: 10
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Skyddat boende för kvinnor, kvinnor med medföljande barn (både flickor och pojkar), kvinnor med psykisk ohälsa samt kvinnor med tidigare missbruksproblem. Stor erfarenhet av arbete med målgruppen nyanlända.

Vi välkomnar alla kvinnor och barn och strävar efter att öka säkerheten och tryggheten för de våldsutsatta samt att stödja den skyddsökande i processen att skapa sig en självständig tillvaro.

Solforsen är ett kommunalt drivet skyddat boende som bedrivs med trygghet och tillgänglighet i fokus. Solforsen är bemannat dygnet runt med personal på plats, året runt av anställd personal. Vi uppfyller socialstyrelsens rekommendationer för skyddat boende.

Vi vet att våldsutsatthet förekommer i alla åldrar oavsett socioekonomisk tillhörighet, etnicitet, kulturell eller religiös bakgrund, funktionsvariation samt könsöverskridande identitet och sexuell läggning.

Vi välkomnar alla som identifierar sig som kvinna.

Placering på Solforsen sker efter socialtjänstens beslut. Vi välkomnar kvinnor från hela landet och mottagning kan ske dygnet runt. Solforsen tar inte emot kvinnor med aktivt missbruk.

Behandlingsinnehåll: Under boendetiden arbetar vi aktivt med samtalsstöd - bearbetande och motiverande samtal. Vi erbjuder praktiskt och psykosocialt stöd vid kontakt med myndigheter och andra samhällsinsatser. Vårt mål är att öka säkerheten och tryggheten för de skyddsökande och att förebygga fortsatt utsatthet där vi stödjer den skyddsökande i processen att skapa sig en självständig tillvaro

När en vuxen skyddsbehövande med barn placeras på Solforsen lägger vi ett stort fokus på barnet och föräldraskapet. Vårt mål är att barnen ska känna sig trygga och sedda. Vi erbjuder stödsamtal till såväl den skyddsbehövande som barnet. Pedagogisk barnverksamhet bedrivs av en anställd barnsamordnare som har ett övergripande ansvar kring barnens situation.

Anställd personal finns på plats dygnet runt.

Geografi: Värmland

Huvudman: Storfors kommun

Org nr: 212000-1785

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Inför varje placering genomför vi en placeringsutredning för att säkerställa att vi kan tillgodose de individuella behoven. Solforsen upprättar en genomförandeplan tillsammans med den skyddssökande, utifrån den placerande socialtjänstens vårdplan. Genomförandeplanen ska tydliggöra för den skyddssökande, socialnämnden och det skyddade boendet vad som ska göras, av vem, när och hur.

Språk: Svenska, engelska, finska, polska

Övriga upplysningar: På Solforsen finns allt samlat i samma byggnad. De boende har egna låsbara rum och badrum, tillgång till gemensamhetsutrymmen såsom vardagsrum, lekrum, pysselrum, samtalsrum och kök. Vissa boenderum är anpassade till att ta emot större familjer. Ett boenderum är rörelsehinderanpassat. I en del av byggnaden finns boenderum där det ges möjlighet att bo med husdjur

Trygghet, säkerhet och kvalitet är våra hörnstenar. Solforsen är en låst verksamhet för att obehöriga inte ska kunna tillträda. Det finns trygghetslarm som kopplas direkt till larmcentral, byggnaden har ett yttre skalskydd i form av förstärkning av fönster och dörrar samt dörrlarm.

Anställd personal finns på plats dygnet runt.

"Solforsen- kommunalt skyddat boende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Misshandlade kvinnor
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast kvinnor
Gravida
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Akuthem
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
Tillståndsbevis utfärdat av IVO