Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Mälardalens Behandlings centrum

Tfn: 0220-160 55 växel
Fax: 0220-164 65

Besöksadress: HALLSTAHAMMAR
Postadress: Rallstavägen 48, SE-734 31 HALLSTAHAMMAR
Föreståndare: Bo-Göran Öst, 0220-160 55 växel
Placeringsansv: Christer Björnmyr, 076-947 07 26
Platsantal: 21
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Målgruppen vi vänder oss till är myndiga män och kvinnor med varierande former av missbruk: alkohol, narkotika och tabletter. Vi tar placeringar enligt 4 kap 1 § SoL (fd 6 §), kontraktsvård, § 56 Kval (sk vårdvistelse)LRV, LPT samt enligt 27 § LVM. Även missbrukande par samt klienter med psykiska störningar. Grundläggande är att träffa klienten och göra en noggrann inventering av problemet, där en eventuell diagnos är ett kriterium, av flera andra. Möjlighet till medicinering under behandlingstiden finns. Dock kan vi ej ta emot klienter som står på Subutex eller som står på mediciner som innehåller benzodiazepiner

Behandlingsinnehåll: Verksamheten är inriktad på miljö- samt samtalsterapi, där varje klient gemensamt med behandlingsansvarig terapeut framförhandlar sin unika behandlingsplan. Detta kan innebära allt från detaljplanering till mer situationsinriktad behandling, beroende på individens problematik och resurser. Utgångspunkten i vår behandlingsideologi är den humanistiska människosynen. Varje terapeut har sin specialinriktning metodmässigt. Dessa omfattar, förutom den psykodynamiska, även transaktionsanalys (TA),KBT,systemteori, integrativ terapi, gestaltterapi, lösningsfokuserad terapi, bildterapi samt kroppspsykoterapi. Olika inriktningar i arbetet ses som verktyg i ett spektrum av olika problematik och personlighetsstrukturer, samtidigt som det ger oss större handlingsfrihet för att uppnå behandlingsmålen. Möjlighet till arbete utanför MBC samt skolgång finns. På kvällar och helger ges stort utrymme för olika aktiviteter. Samtalsterapin ges individuellt. Konsultläkare finns. Överläkare inom psykiatrin besöker MBC två ggr/mån. Konsultläkaren är behjälplig vid sjukskrivningar, medicinering (insättning och avtrappning), rådgivning mm. Ett sätt att se på behandlingshemmens läkande faktorer är att klienten har ett kraschat eller icke stödjande nätverk på hemmaplan., För att klienten ska kunna finna nya vägar att utveckla outnyttjade resurser i sin person, kommer klienten till ett behandlingshem, som egentligen är ett artificiellt nätverk med större förmåga av hållande än det klienten kommer ifrån. Vi ser ofta hur gamla relationer och situationer iscensätts i vårdmiljön, vilka bearbetas t.ex. vid de gemensamma husmöten som hålles. Vår samlade erfarenhet har tagit oss till slutsatsen att en människa som befinner sig i ett missbruk och/eller kriminalitet har en mycket mångfacetterad problematik. Därvid behöver vi penetrera problemen på ett flertal nivåer samtidigt, t.ex. psykologiskt, droger, nätverk, arbete, utbildning, boende mm. Med anledning av detta synsätt arbetar vi ej utifrån att dela in behandlingen i olika faser. Tyngdpunkten i behandlingen ligger på att utveckla en förtroendefull relation med klienten, vilket i sin tur ger "ringar på vattnet". När klienten har förmåga att hantera sitt sociala liv med sina relationer på ett mer funktionellt sätt, börjar det bli aktuellt med utflyttning från MBC. Den efterföljande kontakten är av största vikt och denna planeras och genomförs i samråd med klienten. Målsättningen är att MBC skall fungera som en plattform dit klienten kan återvända, om så är påkallat, även i ett senare skede av livet. Då varje klient har ett unikt inre och yttre system utarbetar vi en individuell behandlingsform för respektive klient. För att möjliggöra detta har behandlarna möjlighet att använda specialiserade handledare för speciell problematik. Behandlingsteamet har också olika specialinriktningar. Behandlingen på MBC genomförs dels med hjälp utav ett generellt veckoschema och dels med hjälp utav kompletterande punkter utarbetade med respektive klient utifrån dennes arbetsgrupper på MBC -vaktmästeri - miljö samt köksgrupp. Det är mycket viktigt att vidga perspektiven och att upptäcka nya dimensioner i tillvaron. En människa som större delen av sitt liv levt i en skyddande "ostkupa" av droger, kanske helt enkelt inte vet hur man gör då man exempelvis går på teater, bokar en badmintonbana eller åker tåg. Därför lägger vi stor vikt vid utåtriktade aktiviteter. I den mån det går försöker vi uppmuntra våra klienter att ta de kontakter de behöver utanför behandlingshemmet i stället för att ta in aktiviteterna i huset. Vi arrangerar ofta besök till olika kulturella evenemang såsom teater, konserter, utställningar etc. Beträffande friskvård ser vi själva behandlingen som ett friskvårdsarbete. I detta ingår, naturligtvis, fysisk aktivitet som t.ex. MBC's korplag i bowling, en stående bokningstid av idrottshallen, frikort till Nautilus, bad, massage, bastu, mm.

Geografi: I Hallstahammars ytterområde, ca 2 mil utanför Västerås i Västmanlands län.

Huvudman: Mälardalens Behandlingscentrum AB

Org nr: 556430-2296

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Klient och representant för placerande myndighet gör ett personligt besök på MBC, där eventuell fortsättning bestäms.

Språk: Svenska, Finska, Engelska.

Övriga upplysningar: Kan vårda HIV-positiva. Vård enligt 4 § SoL, 56 § KvaL, 27 § LVM, LRV, LPT samt kontraktsvård. Personalhandledning finns. Personal dygnet-runt. Neuropsykologiska personlighetsutredningar.

"Mälardalens Behandlings centrum" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
DBT
KBT
Kognitiv Psykoterapi
MI, motiverande samtal
Psykodynamisk Psykoterapi
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Incest
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Schizofreni
Sexuella övergrepp
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Akuthem
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
LPT
Lagen om kriminalvård i anstalt (KvaL) 5
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO