HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Brinaxi Care AB

Tfn: 0738495051

Besöksadress: Stora Gatan 44 A, Västerås
Postadress: Stora Gatan 44 A, 72212 Västerås
Föreståndare: Kenny Persson, 0738495051
Placeringsansv: Felix Kempke, 0738495051
Platsantal: 10


Målgrupp: Vår målgrupp är vuxna från 21 år. Vi tar emot placeringar enligt SoL. Vi tar emot klienter med varierande problematik. Det kan röra sig om:

-Psykosocial problematik
-Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
-Missbruk Kriminalitet
-Dubbeldiagnos
-Skyddsplacering med/utan hedersrelaterad problematik.
-Riskbeteende

Behandlingsinnehåll: Brinaxi skapar möjligheter och förutsättningar till förändring genom trygga boenden och självständighetsträning. Vi har stödboende i form av träningslägenheter i Västerås med omnejd.

Vi vänder oss till vuxna personer från 21 år som har en problematik som försvårar placering i familjehem eller på HVB-hem. Ofta har sådana alternativ prövats och misslyckats. Det kan handla om att klienten själv har problem med att leva alltför tätt inpå andra personer, inte kan/vill delta i ett behandlingsprogram eller uppvisar beteenden som lägger hinder i vägen.

Brinaxi arbetar inte efter en oflexibel mall som vi vill att alla klienter ska passa in i. Istället ska boendet, stödet och tillsynen som ges anpassas genom att sätta individens behov i centrum och sedan sy ihop ett upplägg tillsammans med klienten och handläggaren.

Vi har som målsättning att kunna erbjuda ett hållbart och långsiktigt boendealternativ för klienter som har svårigheter att passa in i eller sköta en annan placeringsform.

VÅRA STYRKOR

-Vi ser till att ordna ett tryggt och stabilt boende där klienten ges alla förutsättningar för att lyckas.

-Genom våra samarbetspartners kan vi erbjuda substitutionsbehandling (LARO) med kort varsel. Även övrig medicinering.

-Klienten har ett kompetent stöd i alla led. Genom våra samarbeten ökar vi även mångfalden av olika kompetenser. Vi har gemensamt socionomer, sjuksköterskor, psykologer, läkare och boendestödjare som finns att tillgå i olika sammanhang.

-Genom våra samarbetspartners kan vi genomföra alla typer av utredningar med kort väntetid.

Geografi: VÄSTMANLAND

Huvudman: Kenny Persson

Org nr: 559202-1116

Upptagningsområde: HELA SVERIGE

Inskrivningsförfarande: STEG 1: https://brinaxi.se/ansok-om-plats/

STEG 2: https://brinaxi.se/placeringsformular/

Eller ring.

Språk: Vi har stor kulturkompetens - kurdiska, dari, persiska, turkiska, arabiska och spanska är några av språk som vi eller vårt systerbolag Folkhälsobyrån Tolkförmedling behärskar. Vi kan inom vår verksamhet ta emot klienter på de flesta språken. Vi kan även vid behov koppla in en s.k. kulturtolk. En kulturtolk har språket, den dubbla kultur kompetensen, den fria rollen samt specialkunskaper i till exempel; skolfrågor, habilitering, socialtjänst, barnfrågor, hedersrelaterade frågor, psykiatriska frågor (neuropsykiatriska frågeställningar) särskola, samhällsorientering, sjukvård, myndigheter med mera.

Vem som helst kan inte bli kulturtolk, därför är våra medarbetare noggrant utvalda.

Övriga upplysningar: Genom vårt samarbete med SPUT/Socialpsykiatriska Utredningsteamet kan vi erbjuda psykiatri, behandling för psykiskt dåligt mående, behandling för missbruk t.ex LARO samt genomföra utredningar utan väntetid.

För särskilt svårplacerade klienter - kan vi med mycket kort varsel erbjuda lägenheter med stödinsatser utöver det vanliga anpassat till klientens behov, för kortare eller längre tids placering.

Missbruk, avgiftning, substitutionsbehandling, psykiatri, tillnyktring, skyddsplacering, hedersproblematik/skamkultur eller annan problematik.

"Brinaxi Care AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
Abstinensbehandling/Avgiftning
KBT
LARO. Läkemedelsassisterad behandling
MI, motiverande samtal
Subutex/Metadon-behandling
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Dubbeldiagnos
Hedersrelaterat
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Misshandlade män
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Målgrupp
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Akuthem
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
LPT
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall