HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Humana Eken Centrum Falköping (Särskilt boende enligt Sol)

Tfn: 0763-092510
Fax: 0515-206309

Besöksadress: Trädgårdsgatan 19, 52146 Falköping
Postadress: Trädgårdsgatan 19, 52146 FALKÖPING
Föreståndare: Eleonor Löfstedt, 076-3092510
Placeringsansv: Morgan Darius, 0702445623
Platsantal: 23
Lagrum: LPT, LRV, LVM, LVU, SoL 7.1.2


Målgrupp: Målgruppen är vuxna kvinnor och män från 18 år.
Verksamheten riktar sig till personer med psykiska funktionshinder, ofta med en multipel problembild med inslag av sociala och/eller fysiska problem.
Här erbjuds man ett tryggt boende med kvalificerad omvårdnad, vård och behandling och möjlighet till återhämtning.

Behandlingsinnehåll: Behandlingsinsatserna som utförs utgår från den enskildes behov, förmågor och resurser.
Behandlingsinsatserna utgår från den enskilde med mål och syfte att stärka, förbättra ,bibehålla och återskapa färdigheter hos individen.
Aktivt arbete för att stärka anhörigkontakt och nätverk.
Behandlingsinnehåll och metodiskt arbeta med ett självständigt liv ( ESL)

Geografi: Falköping, Västra Götaland ( Skaraborgs län)

Huvudman: Jowe Ab

Org nr: 556644-6281

Upptagningsområde: Rikstäckande.
Ramavtal: Mölndals stad, Göteborgs stad,

Inskrivningsförfarande: 1.Placeringsmöjlighet och matchning sker utifrån klients behov av boende och behandling .
2.Avtal upprättas tillsammans med placerare.
3.Inhämtning av ev utredningar, samverkanskontakter,ev domslut.
4.Studiebesök/ alternativt besök hos klient i nuvarande boendemiljö.

Säkerställer informationsöverföring och skapar en trygg inledning av vård och behandlingstiden för den tänkta boende genom att förhålla sig enligt nedan.

5.Inskrivning av boende föregås alltid av ett informationsbesök för att på bästa sätt förbereda för den planerade insatsen.
Vid informationsbesöket har information kring boende önskemål, behov samt biståndsbeslutet erhållits.
Inför placeringen erhåller, i de fall uppdraget är klientutredning, psykologer och arbetsterapeuter information avseende placeringsdatum samt uppdrag.
Vidare utses på enheten ansvariga kontaktman åt den boende.
Denna indelning utförs innan den boende kommer till enheten för att behandlingsteamet ska vara komplett då den boende kommer, detta för att skapa en trygg inledning på placeringstiden.
Vid ankomst ansvarar enhetschefen/föreståndaren för inskrivning av den boende.
Under inskrivningssamtalet inhämtas information om den boendes aktuella problem och behov.
Dessa kan bland annat innefatta specialkost, aktuellt psykiskt mående, eventuella somatiska åkommor, som behöver tas extra hänsyn till.
Vidare delges den boende information om befintliga rutiner samt erhåller information kring ansvariga kontaktman.
Kontaktman, eller annan personal som arbetar i det teamet den boende har placerats , finns under första dagen i den boendes omedelbara närhet för att skapa trygghet och skapa relationer.
Denna person visar den boende runt och presenterar klienten för medboende.
Under första dagen genomför ansvarig enhetschef alternativt kontaktman ett inledande och alliansskapande samtal med den boende, som inleder kartläggningsarbetet av den boendes behov och syftar till att utmynna i en genomförandeplan med insatser.
Den boende skrivs in och journal skapas.

Språk: Engelska

Övriga upplysningar: Verksamhetens innehåll ska utformas för att den enskildes behov ska tillgodoses
Arbete enligt IBIC, individens behov i centrum. Verksamhetens innehåll för den enskilde
utformas utifrån uppdrag.
Den enskildes funktionstillstånd- och avsedda funktionstillstånd ska utforma insatserna
med grund i bedömda behov och den enskildes önskan och mål.
Detta är grunden i genomförandeplanerna och dess insatser.
Uppföljning sker kontinuerligt och med överenskommen intervall.
Insatserna som utförs utgår ifrån de enskildas förmågor och resurser.
Verksamheten kommer att erbjuda attraktiva alternativ av aktiviteter och sysselsättning.
Aktivt arbeta för att stärka anhörigkontakt och nätverk.
Metodiskt arbete med självständigt liv (ESL).

"Humana Eken Centrum Falköping (Särskilt boende enligt Sol)" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsmetod
ESL
MI, motiverande samtal
Inriktning
Inlärningsvårigheter
Lagrum
Insats / LPT
Insats / LRV
Insats / LVM
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Målgrupp
Kvinnor och män
Par
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Schizofreni
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Ätstörning
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade
Tillståndsbevis utfärdat av IVO