HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Villa Solberg, TCD Ekonomisk förening

Tfn: 0736883252
Fax: Har ingen fax

Besöksadress: Solberg, Sörgårdsväg 5, Säve Göteborg
Postadress: Solberg Sörgårdsväg 5, 423 72 SÄVE
Föreståndare: Peter Johansson, 0739 878669
Placeringsansv: Peter Johansson, 0739 878669
Platsantal: 7
Lagrum: LVM, SoL 7.1.1


Målgrupp: Vuxna män från 18 år med missbruksproblematik och kriminalitetproblematik.

Behandlingsinnehåll: Den behandlingsteoritiska grunden i Villa Solbergs behandling är 12-steg som menar att beroendet är en sjukdom. Grundbehandlingen syftar till att klienten skall få insikt om sjukdomsbegreppet, erkänna och acceptera sitt ansvar för denna sjukdom. Ovanstående uppnås genom ett motivationshöjande behandlingsarbete där klienten får titta på konsekvenser av sitt missbruk, sin uppväxt, sin personlighet och tolvstegsprogrammets första tre steg och samtidigt ingå i gruppgemenskapen för att internalisera hopp och en tro på att det fungerar att vara drogfri.

Efter genomförd grundbehandling är klienten beredd att omförhandla sin identitet och genomgå en exitprocess. Genom att titta på sina negativa beteenden som kriminalitet, våld, missbruk och svek, mm, kommer klienten i kontakt med känslor och tankar som sedan bearbetas i individuella arbetsuppgifter. Exempel på individuella arbetsuppgifter är destruktiva tankemönster, ilska, rädsla, misstänksamhet, rättfärdiganden och falska föreställningar. Efter detta kommer klienten ofta i kontakt med en sorg som också behöver bearbetas, vilket görs med arbetsuppgifter som sorg, vuxna barn, förlåtelse och självbild, mm. När klienten kommit så här långt i behandlingen arbetar man företrädesvis med att stärka klienten i dennes tillgångar via uppgifter som tillit, glädje och positiva tankemönster. Under hela behandlingstiden går samtliga klienter på minst två 12-stegsmöten i veckan.

Vi arbetar också med MI, som är en kognitiv metod som handlar om att öka människors motivation till förändring, är utgångspunkten i bemötandet. Vi har också miljöterapi i vår behandling som delvis har ett gemensamt inslag i form av att hjälpa till med städning och matlagning och ett individuellt inslag bestående av att planera sin vecka och följa den uppgjorda planeringen.

Behandlingens olika faser

Fas 1 Tre månaders primärbehandling enligt 12-stegsmodellen där vi tillsammans med klienten kartlägger denne och dennes problematik, tillgångar och hinder.

Fas 2 Här bearbeta vi det eventuella motstånd mot förändring klienten har, finns där inget motstånd hoppar vi direkt till nästa fas.

Fas 3 En personlig fas där man fördjupar sig i klientens personliga problematik där denne får arbeta med sina specifika problem.

Fas 4 Utslussfas där den boende antingen flyttar till hemkommunen eller till utslussboende om bedömningen är att det behövs längre tids bostöd, här ingår eftervård.

Förutom behandling finns det obligatoriska aktiviteter som är husmöten, gemensamma fritidsaktiviteter två gånger per vecka samt AA/NA-möten

Syfte Att den boende i ett småskaligt boende ska få arbeta med sig själv och sin vilja att förändra sina attityder och beteenden under en period av reell drogfrihet. Att den boende ska få redskap att i framtiden kunna hantera sin drogfrihet och vardagslivet. Att erbjuda stöd i ovanstående exitprocess.

Geografi: Göteborg. Ca 20 km från centrum i Säve på Hisingen. Naturskönt med stor trädgård, växthus och hönshus.Bra allmänna kommunikationer.

Huvudman: TCD Göteborg/Säve ekonomisk förening

Org nr: 769609-2597

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till hemmet. Studiebesök innan förordas.

Språk: Engelska

Övriga upplysningar: Kan vårda enligt 56§ KvaL, kontraktsvård enligt KvaL. Samt enligt 27§ LVM. Personalhandledning finns.har HVB-tillstånd.

"Villa Solberg, TCD Ekonomisk förening" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
12-stegsprogram / Minnesota
MI, motiverande samtal
Lagrum
Insats / LVM
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast män
Sjukdomar och Besvär
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotikaberoende
Psykosocial problematik
Särskilda upplysningar
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
Lagen om kriminalvård i anstalt (KvaL) 5
Tillståndsbevis utfärdat av IVO