HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Villa Karin (KSPT i GBG Ekonomisk förening)

Mobil: 0736997760
Tfn: 031-912741

Föreståndare: Gunnar Gabrielsson, 0735-908883
Placeringsansv: Gunnar Gabrielsson, 0735-908883
Platsantal: 7 + 2 kvinnojoursplatser
Lagrum: LVM, SoL 7.1.1


Målgrupp: Vuxna kvinnor från 18 år med missbruksproblematik och kriminalitetsproblem.

Behandlingsinnehåll: Villa Karin är ett behandlingshem för kvinnor med missbruksproblem. Det kan vara alkohol, narkotika, läkemedel, kriminalitet. Villa Karin vänder sig till kvinnor från 18 år och uppåt.
Den behandlingsteoretiska grunden vilar på tolvsteg som säger att beroende är en sjukdom. Grundbehandlingen syftar till att klienten ska få insikt om sjukdomsbegreppet, erkänna och acceptera sitt ansvar för denna sjukdom. Ovanstående uppnås genom ett motivationshöjande behandlingsarbete där klienten får titta på konsekvenser av sitt missbruk, sin uppväxt, sin personlighet och tolvstegsprogrammets första tre steg och samtidigt ingå i gruppgemenskapen för att internalisera hopp och en tro på att det fungerar att vara drogfri.
Efter genomförd grundbehandling är klienten beredd att omförhandla sin identitet och genomgå en exitprocess. Genom att titta på sina negativa beteenden som kriminalitet, våld, missbruk och svek mm, kommer klienten i kontakt med känslor och tankar som sedan bearbetas i individuella arbetsuppgifter. Exempel på individuella arbetsuppgifter är destruktiva tankemönster, kvinnlighetsuppgifter, ilska, rädsla, misstänksamhet, rättfärdiganden och falska föreställningar. Efter detta skede kommer klienten ofta i kontakt med en sorg som behöver bearbetas, vilket görs med arbetsuppgifter om sorg, vuxna barn, förlåtelse och självbild mm. När klienten kommit så här långt i behandlingen arbetar man företrädelsevis med att stärka klienten i dennes tillgångar via uppgifter som tillit, glädje och positiva tankemönster. Under hela behandlingstiden går klienterna på minst två tolvstegsmöten i veckan.
Vi arbetar med MI som samtalsmetod för att öka klientens förutsättningar till förändring. Det miljöterapeutiska inslaget i behandlingen består av att klienterna samt personalen gemensamt sköter om husets skötsel som städning och matlagning. Den individuella delen består av att klienten planerar sin vecka och därefter följer sin planering.
Behandlingen är indelad i tre faser:
Fas 1 är primärbehandling tre månader enligt 12-stegsmodell där alla boende arbetar med sammaarbetsuppgifter såsom familjeträd, livshistoria, Steg 1,2 och 3 mm..
Fas 2 är den förlängda behandlingen då de boende får arbeta med riktade arbetsuppgifter inom områden som vi bedömer att de behöver arbeta mer med. Exempel på uppgifter som man jobbar med är kvinnlighet, relationer, kriminalitet, ilska mm. I
Fas 3 börjar vi titta på möjligheter till arbete och boende, målet är att man ska ha sysselsättning och boende när man lämnar Villa Karin. Förutom arbete/studier utanför villan innebär det obligatoriska aktiviteter som är husmöten, gemensamma fritidsaktiviteter två gånger per vecka samt AA/NA-möten.

Geografi: Utkanten av Göteborg, vackert beläget vid havet. Goda allmänna kommunikationer in till centrala staden.

Postadress: Fiskhamnsgatan 41 D, 414 58 Göteborg.

Huvudman: KSPT Ekonomisk förening

Org nr: 769612-3392

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till hemmet. Studiebesök innan förordas.

Språk: Engelska.

Övriga upplysningar: Vård enligt 56 § KvaL (tidigare §34). Vård enligt 27 § LVM. Kontraktsvård. Två av platserna är kvinnojoursplatser för våldsutsatta missbrukande kvinnor.

"Villa Karin (KSPT i GBG Ekonomisk förening)" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
12-stegsprogram / Minnesota
MI, motiverande samtal
Inriktning
Misshandlade kvinnor
Lagrum
Insats / LVM
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast kvinnor
Sjukdomar och Besvär
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotikaberoende
Psykosocial problematik
Särskilda upplysningar
Akuthem
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
Lagen om kriminalvård i anstalt (KvaL) 5
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO