HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Harmoniah skyddat boende

Tfn: 0106410004
Fax: -

Föreståndare: Diana Georgiou, 0106410004
Placeringsansv: Diana Georgiou, 0106410004
Platsantal: 30
Lagrum: LPT, LRV, SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4, SoL 4.1, SoL 6.1


Målgrupp: Kvinnor
Par
Familjer
(Män)

Behandlingsinnehåll: Vi intresserar oss för hur klientes psyke utvecklas och formas, känslor och vår sociala förmåga.
För att öka vår förståelse för hur individen lever sitt liv här och nu behöver vi kunskaper om hur barn utvecklas fram över ungdomsåren och via tonåren in i vuxenlivet.
Vi kan se att psykodynamiskt- och utvecklingspsykologiskt orienterade teorier i kombination med sociala teorier hjälper oss och skapar förståelse för klientens svårigheter.
Vi anser också att en metod som tar hänsyn till händelser och faktorer som framkallar symtom ger oss förutsättningar att skapa en varaktig/bestående förändring hos den placerade klienten. Det innebär att vi som vuxna också arbetar med våra egna känslor för att uppnå och upprätthålla ett fungerande känsloliv som kan fungera som modell för våra unga.


I vårt dagliga bemötande klienterna arbetar vi utifrån ett relationellt förhållningssätt som i grunden vilar på psykodynamiska teorier om barn- och ungdomars psykiska- och social utveckling.
Det relationella innebär att vi strävar efter att se relationen och det som utspelar sig i den som viktiga och grundläggande faktorer som kan skapa utrymme för förändring.

Anknytningsteorier med grunder i John Bowlby ger oss förståelse och arbeta med reglering av barn- och ungas emotioner.

I vår modell arbetar vi med att
Knyta an, att samspela med andra.
Att hantera grundläggande behov som sömn, föda och hygien samt känslolivets rörelser på ett mer reglerat och funktionellt sätt.
Att utveckla förmåga till koncentration och uthållighet, något som gynnar möjligheterna att klara skola och utbildning.
Att ta ett ansvar för sitt liv, sina handlingar och sin utveckling på ett gynnsamt sätt.

Vi arbetar med lågaffektivt bemötande, (innebär att vi undviker att skapa situationer där klienten känner sig trängd- och/eller pressad att reagera, vanligtvis med flykt eller utagerande beteenden).
Kontinuerlig handledning och fortbildning är därför viktiga inslag i verksamheten. Handledning/utbildningen ges varje vecka och möjligheter att diskutera varje inskrivet barns problematik ingående ges stort utrymme.

Vi arbetar utifrån uppgjorda behandlings- och vårdplaner som utformas i samråd med våra uppdragsgivare. Vår strävan är att se relationer som centrala och viktiga i behandlingsarbetet. Kontakten med viktiga personer runt den inskrivne unge blir därför viktig för oss.

Vi arbetar utifrån vetenskap och berövat erfarenhet och Evidensbaserade metoder.

Geografi: Västerås

Huvudman: Diana Georgiou

Org nr: 559013-2956

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Kartlägga klientens problematik.2. Möte med socialsekreterare, vårdnadshavare och berörd klient.3. Besök på boendet för att klienten ska få en uppfattning om hur dennes hemmiljö kommer att vara utformad.4. Är alla partner överens om en inflyttning så bestäms det hur den processen skall se ut i samverkan med ansvariga parter. Inflyttningsprocessen är individuellt anpassad efter respektive klients behov.Vi erbjuder stöd som på sikt leder till självständighet och en framtida utbildning, arbete och- eller annan typ av hjälp som planeras efter klientens behov analys som leder till ekonomisk och mental självständighet

Språk: Engelska Arabiska,Persiska,Kurdiska,Turkiska,Rumänska,Spanska,Grekiska, och Swahili /Somaliska.

Övriga upplysningar: Vi har 7 olika boenden från 2 ROK lägenheter upp till 10 ROK villor med totalt 30 lediga uxen platser med medföljande barn.
Vi kan hämta omedelbart över allt i Sverige.

"Harmoniah skyddat boende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
DBT
ESL
KBT
MI, motiverande samtal
Inriktning
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Sexuella övergrepp
Övergreppsspecifik
Lagrum
Insats / LPT
Insats / LRV
Insats / SoL 4.1 - Bistånd för boende
Insats / SoL 6.1 - Familjehem
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Endast flickor
Endast kvinnor
Endast män
Föräldrar och barn
Gravida
Kvinnor och män
Par
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Ätstörning
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem
Kan ta emot rörelsehindrade
Medlevarskap
Skolundervisning