HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Nationella Skyddsinsatser

Tfn: 070-8130818

Föreståndare: Anna, 070-8130818
Placeringsansv: Sofia, 070-6725661
Platsantal: 100
Lagrum: LVU, SoL 6.1


Målgrupp: NSI HÄMTAR AKUT VID SAMTLIGA PLACERINGAR OM BEHOV FINNES

Nationella skyddsinsatser erbjuder skyddat boende och psykosocialt stöd till personer som lever under hot. Våra säkerhetssamordnare har mångårig polisiär bakgrund och lång erfarenhet av arbete med defensiva skyddsåtgärder. Våra klienter har tillgång till vårt kompetenta och erfarna vårdteam under hela skyddsinsatsen. Hos oss finns socionomer, specialister inom PTSD, sexuellt våld och kompetens att möta barn som bevittnat eller utsatts för våld.

De utsatta skyddspersonerna lever med en hotbild som kan vara kopplad till hedersrelaterat våld, kvinnofrid, vittnesskydd, avhopp från kriminella organisationer och nätverk, men också personer som är utsatta för stalkning. Vi arbetar främst på uppdrag av socialtjänsten och i samverkan med polisens brottsoffer- och personsäkerhetsgrupper.

För oss är det viktigt att samverka nära dig som uppdragsgivare för att optimera teamet och anpassa kunskapen och stödet runt klienten på bästa möjliga sätt. Vi har hög tillgänglighet och tar fullt ansvar för säkra transporter, rättegångsbevakningar och umgängen under skyddsplaceringen.

All vår personal är utbildad inom strukturerade/ evidensbaserade riskbedömningar som är grunden i alla skyddsinsatser vi genomför. Vi samarbetar idag med cirka sextio olika kommuner och polismyndigheter, brottsoffer- och personsäkerhetsgrupper.

Kontakta oss gärna för referenser.

Behandlingsinnehåll: SOCIONOMER
NSI har just nu ca 8 socionomer eller motsvarande. Alla med lång erfarenhet av myndighetsutövning, barnutredning, socialt arbete och våld i nära relation. Exempelvis har tre av dessa tidigare arbetat på CMV och VIR i ca 12 år.

KRIS OCH SAMTALSSTÖD
Vi har 5 olika spetskompetens inom stöd och krissamtal. Vi har två psykoterapeuter kopplade till oss. En samtalsbehandlare har tidigare jobbat på MIKA mottagningen i Göteborg med sexuellt utsätta och prostitution. En viktig och exklusiv kompetens i arbetet då väldigt många i sin utsatthet, oxå blivit sexuellt utsatta som en del i våldsutövningen.

En Leg. psykoterapeut med inriktning på traumabehandling av barn traumascreenar så gott som alla barn som kan misstänkas ha behov av det. Vi kan även screena vuxna, men vi prioriterar barnen. Oftast är väntetiden inte mer än max någon månad, i jämförelse med det offentliga där man kan få vänta i flera år. Vi kan även genomföra trappansamtal.

POLISER
Vi är idag 5 säkerhetssamordnare varav 4 är fd poliser med sammanlagt 85 tjänsteår. Därtill är vi en fd livvakt med ca 20 tjänsteår. Säkerhetssamordnaren ansvarar för att tillgodose klienten skyddsbehov, både på strategiskt och på operativ nivå. Kort sammanfattat innebär det att ansvarig säkerhetssamordnare implementerar klientens riskhantering/strategier och ansvarar för att alla farliga moment som rättegångar, umgängen och ev besök till hemorten genomförs med fullgod säkerhet. Ofta genomförs dess uppdrag genom medverkan av fler än en säkerhetssamordnare.

RISKBEDÖMNING
Vi genomför strukturerade riskbedömningar enl Check-15, PATRIARK, SARA och SAM. Vi är ledande i Sverige inom riskbedömning av Stalkning. Vi kan även genomföra andra typer av screeningar, utredningar och kartläggningar.

VARJE KLIENT I VÅR VERKSAMHET HAR TILLGÅNG TILL SAMMA BREDA VÅRDRESURS BESTÅENDE AV:
- Säkerhetssamordnare med bakgrund som poliser eller livvakter
- Socionomer för samordning och handledning, uppföljning och återrapportering till dig som uppdragsgivare
- Leg. psykoterapeut för strukturerade samtal och traumabehandling
- Leg. psykoterapeut med inriktning traumabehandling/PTSD för barn och ungdom
- Samtalsbehandling med kompetens inom sexuell traumatisering och våld i nära relation
- Samtalsstöd vid komplex PTSD
- Alkohol och drogterapeut för inventering av beroendeproblematik och stödsamtal
- Beteendevetare för handledning av personal och för stödsamtal och insatsplanering
- Leg. läkare, specialist i psykiatri för klinisk bedömning, medicinskt ansvar och sjukskrivning
- Möjlighet att genomföra Trappansamtal

Upptagningsområde: Hela landet.

SAMVERKAN OCH REFERENSER
Vi samverkar idag med ett 60-tal olika kommuner som återkommer fortlöpande med nya uppdrag. Vi tar även uppdrag direkt från polisens personskyddsenheter, BOPS.

Kontakta oss för referenser.

Språk: Arabiska, Kurmanji, Dari, Persiska, engelska, rumänska

Övriga upplysningar: SKYDDAT BOENDE MED PSYKOSOCIALT STÖD, SAMTALSSTÖD, RISKBEDÖMNING OCH RISKHANTERING.

BOENDEN
SKYDDAT BOENDE
Boendet är hemligt, har skalskydd, larm, kameror och personal på plats dygnet runt. Därmed kan akuta placeringar alltid tas emot om ledig plats finns. Boendet har stora rum med egen toalett och dusch och är tillgängliga för kvinnor med medföljande barn.För medföljande barn finns möjlighet till screening för eventuell PTSD av leg. barn- och ungdomspsykoterapeut. En säkerhetssamordnare eller socionom ansvarar alltid för insatsens.

Vi har flera boenden med personal i varierande grad. Boendena har skyddsanordningar som larm, förstärkta fönster, kameror etc för att tillgodose en trygg vistelse. En säkerhetssamordnare eller socionom ansvarar alltid för insatsens. Oavsett vilket av våra skyddade boenden klienten bor i står hela vårdteamet till förfogande.

SKYDDSLÄGENHETER, HEMLIGT BOENDE
Vi har även ett stort antal lägenheter i varierande storlek på olika orter i landet. Utöver en ansvarig säkerhetssamordnare eller socionom finns också stöd via en kontaktperson kopplad till varje boendeform. Stödet baseras på klientens behov och förmåga. Oavsett vilket av våra skyddade boenden klienten bor i står hela vårdteamet till förfogande.

FAMILJEHEM
För barn och ungdomar med skyddsbehov finns ett flertal familjehem. Alla med erfarenhet av att jobba med skyddspersoner under vår handledning. Vi har tillstånd att bedriva konsulentstödd familjehemsvård för barn och unga. En socionom ansvarar alltid för insatsens i samverkan med en säkerhetssamordnare.

SKOLA
Vi kan erbjuda studiestöd/läxhjälp till så gott som alla våra placerande barn oavsett placeringsform. Vi har lärarstöd som är anställd hos oss med enkom den uppgiften. Det ingår i priset så inget tillkommer i den delen. Lärarstöd finns till för det placerade barnet ca 5 timmar i veckan i enlighet med skolverkets rekommendationer. Läraren besöker alla våra kollektiva boenden på olika dagar, så ingen sammanblandning av barn från olika boenden sker. Lärarens stöd finns tillgänglig under den tid barnet inte fått skolplats. Vanligtvis kan det ta några veckor. Ibland kan perioden mellan placering och skolplats variera, beroende på hur länga man vistas i vårt jourboende. I vissa fall kan den placeringen dra ut på tiden då olika utredningar behöver genomföras och färdigställas. I de fallen får studierna ske på det boendet under en längre tid. Vi inhämtar alltid elevens/barnets eget skolmaterial och håller en fortlöpande kontakt med skolan vid behov och beroende på årskurs.

När barnet sedan har fått en skolplacering hjälper vi skolan med att genomföra en skolhandlingsplan utifrån skolverkets riktlinjer för barn med skyddade personuppgifter. Vi finns tillgängliga även för skolan för konsultation och handledning så länge insatsen pågår i vår regi.

LÄGENHETSKONTRAKT
Vi samverkar med tre olika fastighetsbolag som vill ta ett social ansvar och hjälpa oss att ordna lägenheter till våra klienter. Oftast är det enklast för de som har arbete eller annan fast ersättning, men det är också något som är ett viktigt mål för klienterna. Många av de som avslutas hos oss, har ordnade förhållanden som pågående studier eller arbete. Vi kan inte garantera lägenhet till alla våra klienter genom dessa kanaler, men vi har goda chanser att hjälpa de flesta med boende.

"Nationella Skyddsinsatser" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
Kognitiv Psykoterapi
Behandlingsmetod
KBT
PDT, Psykodynamisk Psykoterapi
Inriktning
Hedersrelaterat
Incest
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / LVU
Insats / SoL 6.1 - Familjehem
Målgrupp
Föräldrar och barn
Gravida
Kvinnor och män
Par
Pojkar och flickor
Transitboende
Sjukdomar och Besvär
Antisocial personlighetsstörning
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
Tillståndsbevis utfärdat av IVO