HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Studievägen Stödboende

Föreståndare: Sarah Lindgren, 070-257 28 58
Placeringsansv: Centrala placeringsenheten, 0771-11 33 11
Platsantal: 7
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1, SoL 7.1.2


Målgrupp: Studievägen stödboende tar emot ungdomar som i hög grad klarar sig själva men behöver stöd för att klara sig vidare i livet. De har ofta varit med om saker som bidragit till bristande tillit för vuxna och till egna förmågan.

Vi tar placeringar enligt SoL och LVU, både fristående placeringar och övergång från annan vård utanför det egna hemmet.

Behandlingsinnehåll: Vi erbjuder lägenheter i Borlänge för unga vuxna från 18 år med behov av psykosocialt stöd. Målet är att skapa en trygg och säker grund för att klara sig självständigt i vuxenlivet. Stödet utformas individuellt utifrån den unges behov. Studievägen stödboende har möjlighet att erbjuda olika former av insatser inom ramen öppenvård för att ytterligare stärka upp stödet. Inför varje placering utvecklar vi en individuell genomförandeplan tillsammans med ungdomen, uppdragsgivare och vårdnadshavare. Vår erfarenhet är att det ökar sannolikheten för att nå målen om ungdomen känner sig delaktig i planen. Mål och delmål följs upp och utvärderas kontinuerligt i samråd med uppdragsgivaren. Boende i våra lägenheter har en utsedd kontaktperson som håller i ramarna för planering och insatser. Insatserna planeras individuellt utifrån enskilda behov och kan beröra allt ifrån att skriva CV, komma i sysselsättning till att sköta ADL och hushållssysslor.

För extra trygghet har vi beredskap per telefon dygnet runt.
Dokumentation sker enligt BBIC-strukturen.
På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar.

Våra övergripande mål vid avslutad placering är att den unge ska:

- Ha en välfungerande vardag
- Klara att praktiskt sköta eget hushåll
- Fungera i skola eller annan sysselsättning
- Hantera sin ekonomi
- Ha fungerande sociala relationer
- Ha en meningsfull fritid

Inom Humana vårdflätar vi för att ge ungdomen rätt sammanhang i varje fas av utvecklingen och skapa en kontinuitet vad gäller behandling, personal och terapeuter. Hit kan man komma efter fullföljd behandling från Humanas HVB-verksamheter.

SYSSELSÄTTNING OCH AKTIVITETER
Vi vill ge varje ungdom bästa möjliga förutsättningar för att komma vidare i livet efter tiden på Studievägen Stödboende. Det innefattar sysselsättning under den tid de bor i lägenheten. Saknar den unge sysselsättning vid ankomst till oss så hjälper vi till att ordna det. Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. Vi stöttar därför den unge i att utveckla en meningsfull och aktiv fritid och försöker ordna aktiviteter för var och en utifrån individuella önskemål och förutsättningar.

PERSONAL
Verksamheten är bemannad dygnet runt.
Personalen som arbetar på Studievägen Stödboende har lång erfarenhet av att arbeta med ungdomar i behov av stöd.

Geografi: Borlänge

Huvudman: Humana

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Förfrågningar sker via Humanas placeringsrådgivare, 0771-11 33 11
Föreståndare Sarah Lindgren 070-257 28 58

"Studievägen Stödboende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
MI, motiverande samtal
Inriktning
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Målgrupp
Endast flickor
Endast kvinnor
Endast män
Endast pojkar
Kvinnor och män
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Autismspektrum
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Depression
Neuropsykiatriska diagnoser
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Trauma
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO