Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Varberg Stödboende

LEDIG PLATS
Verksamhetstyp: Stödboende
Antal platser: 6
Besöksadress: Varberg
Kommun: Varberg

Målgrupp

I centrala Varberg erbjuder vi stödboende och förstärkt stödboende för ungdomar i åldern 16–20 år. Våra lägenheter finns utspritt i vanliga hyresfastigheter
centralt i Varberg. Lägenheterna ligger i nära anslutning till lokaltrafiken och ger genom sitt centrala läge stora möjligheter till aktiviteter och daglig sysselsättning. Vi erbjuder plats för ungdomar som är i behov av ett boende med dagligt praktiskt och känslomässigt stöd. De ungdomar som bor i vårt stödboende är ofta personer som tidigare bott på institution, i familjehem eller i annan verksamhet och som anses klara av ett eget boende efter detta med stöd från professionell Personal. Vi arbetar även med ungdomar som vill bryta från tidigare missbruk,
begynnande kriminalitet, samt skyddsplaceringar.

Behandlingsinnehåll

Stödinsatser
Det praktiska stöd vi erbjuder handlar främst om vardagsgöromål som inhandling, planering och hantering av ekonomi. Stöd erbjuds med att söka arbete eller annan meningsfull daglig sysselsättning, att hantera och förstå samhällsfrågor och samhällsinformation. Det kan även vara att t.ex. erbjuda läxhjälp, hitta praktikplats och ha kontakt med lärare, praktikhandledare,
yrkes- och studiehandledare och rektor
I Varbergs stödboende bor man själv i fullt möblerade och bas-utrustade lägenheter med eget kök och badrum. Vi strävar efter att ungdomen ska kunna skapa ett hem och
känna trygghet och personlig tillhörighet i sin lägenhet. Vi utför löpande tillsyn och stöd till ungdomen utifrån deras behov Genom tillsyn av personal säkerställer vi
ungdomens trygghet och kan snabbt upptäcka eventuellt behov av ändrad stödinsats. Dessutom har ungdomen alltid tillgång till Bilbo HVB- jour per telefon dygnet runt.

Kontaktperson
De som bor i lägenheter genom oss har regelbunden kontakt med sin kontaktperson under hela sin placeringstid. Kontaktpersonen stödjer, uppmuntrar och
vägleder den boende utifrån ungdomens behov och förutsättningar. Vi arbetar med MI-samtal (motiverandesamtal) och pedagogiskt stöd. Fokus ligger på att skapa en meningsfull livsstruktur med sysselsättning och givande fritidsaktiviteter samt ADL- träning i lägenheten. Vi vill att ungdomar som bor i våra stödlägenheter ska ha en meningsfull fritid och främja sin hälsa genom
fysisk aktivitet och god kost. Hos oss kan man få ekonomiskt stöd för att upprätthålla eller starta en ny fritidsaktivitet som tex träning eller en kulturell aktivitet.

Geografi

Varberg

Inskrivningsförfarande

Genomförande och mål
Inför en inflytt arbetar vi i samråd med ungdomen samt socialtjänsten fram en målstyrd genomförandeplan som anger ramen för det gemensamma arbete som ska göras under boendetiden. Genomförandeplanen utformas utifrån BBIC. Målet är att ungdomen, som erbjuds boende på Bilbo stödboende i Varberg får stöd att aktivt söka ett eget boende och att förbereda individen för en fungerande livsstil med en hög grad av självständighet. Målet är att ungdomen vid slutet av placering ska hantera sin ekonomi, ha ett fungerande socialt nätverk, en meningsfull fritid, stabil skolgång/ sysselsättning och klara sina dagliga rutiner.

Övriga upplysningar

Föreståndare Fredrik Pedersen
fredrik.pedersen@humana.se
0737-299688
Besök oss gärna på: www.humana.se/
Central placeringsförfrågan: 0771-113311

Varberg Stödboende ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Kontaktuppgifter

E-postadress: lars.kristiansson@humana.se

Föreståndare:
Fredrik Pedersen, 0737-299688

Placeringsansvarig:
Centrala placeringsenheten, 0771-11 33 11

Postadress:
Varberg

Sökkategorier

Behandlingsmetod
MI, motiverande samtal

Inriktning
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män

Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1

Målgrupp
Pojkar och flickor

Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Ätstörning
Ångestsyndrom

Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO