HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Ung Invest Stödboende

Mobil: 076-090 00 07
Tfn: 08-10 45 40

Besöksadress: Södra kungsvägen 59, Lidingö
Postadress: Södra Kungsvägen 59, 181 32 LIDINGÖ
Föreståndare: Linda Magnusson, 070-753 44 85
Placeringsansv: Alexander Jernberg, 073-348 09 38
Platsantal: 12
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4, SoL 4.1


Målgrupp: Verksamheten vänder sig till ungdomar och unga vuxna (16 - 25 år) med psykosocial problematik, sociala problem, kriminalitet och missbruk och som har ett behov av ett boende med individuellt utformat stöd.

Behandlingsinnehåll: Ung Invest bedriver stödboende och bedriver därför inte behandling. Stödboendets främsta syfte är att rusta individen till att klara av ett självständigt boende.

Efter det att klienten har varit placerad hos oss skall denne:

- klara sin dagliga livsföring,
- hantera sin ekonomi,
- vara fri från missbruk och/eller kriminalitet,
- ha en konstruktiv sysselsättning, arbete, praktik eller skola,
- ha en meningsfull fritid.

Vi arbetar utifrån varje individs vårdplanering på ett kvalitativt och flexibelt sätt. Tillsammans med Socialtjänst och klient identifierar tilldelad kontaktperson dennes behov av stöd och planerar för hur stödet ska genomföras. Stödet kan innefatta:

- MI-samtal,
- stöd med den dagliga livsföringen,
- medverkan i kontakt med myndigheter, beroendevården och andra samhällsorgan,
- aktiviteter som kan bidra till en meningsfull fritid,
- stöd med att hitta och bibehålla en meningsfull sysselsättning (vi har avtal med Misa Ung).
- hjälp att etablera och/eller bibehålla sociala relationer,
- regelbunden tillsyn i det egna boendet. Stöd att kunna planera och ha en fungerande ekonomi.

Vid behov kan vi erbjuda klienten coaching. Personal finns tillgänglig dygnet runt för att ungdomarna ska känna trygghet i att alltid ha tillgång till personal vid behov.
Lägenheterna är fullt möblerade och utrustade med TV och internet. Lägenheterna är belägna i vanliga hyresfastigheter, klienterna bor inte i samma fastighet.

Geografi: Stödboendet ligger på Lidingö i Stockholm.

Huvudman: Ung Invest Omsorg AB

Org nr: 559120-2865

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: - Samordnare tar emot placeringsförfrågan, information om klienten och uppdragets utformning. Ett informationsmöte bokas med socialhandläggare och klient.

- Utifrån klientens behov och uppdragets utforming utser samordnaren en passande kontaktperson.

- Ett informationsmöte genomförs i den tilltänkta lägenheten där regler och verksamhetsinformation gås igenom.

- Kontaktperson bistår klienten med flytthjälp om behov finns.

- Tillsammans med klienten inhandlas basvaror av livsmedel och hygienartiklar.

- En prioriteringslista upprättas för att kunna tillgodose akuta behov för en så trygg och smidig inflytt som möjligt.

- Vårdplan och uppdragets utformning inhämtas av socialhandläggare. Utifrån vårdplanen upprättar kontaktperson tillsammans med klienten en genomförandeplan där mätbara mål och hur dessa ska uppnås bestäms. Genomförandeplanen delges ansvarig handläggare för godkännande.

- Tillsammans med klienten ser kontaktpersonen över dennes ekonomi och upprättar en budget som kontinuerligt följs upp.

Språk: Arabiska
Engelska
Spanska

"Ung Invest Stödboende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
Insats / SoL 4.1 - Bistånd för boende
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Kvinnor och män
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
Antisocial personlighetsstörning
Psykosocial problematik
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO