HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Curbo Sverige AB. Stödboende- Skyddat boende-Träningsboende

Mobil: 0720-644 389
Tfn: 0720-644 389

Föreståndare: Maria Johansson
Placeringsansv: Thomas Vuotari, 0720-644 389
Platsantal: 40
Lagrum: SoL 4.1


Målgrupp: Kvinnor, män, par och familjer som är i behov av skydd.

Vi erbjuder skyddat boende åt kvinnor, män och familjer i olika storlekar, där barnfamiljer efter 6 månader erbjuds ett eget förstahandskontrakt i vårt bestånd. Vuxna utan barn erbjuds eget förstahandskontrakt efter 8 månader.

Behandlingsinnehåll: Hedersrelaterat/ stora familjer
En grupp som vi har stor erfarenhet av är hedersrelaterat och då i synnerhet mamma med flera barn. Vi har flera stora lägenheter där vi kan ta emot större barnfamiljer. Förutom stora barnfamiljer är även män och par grupper som vi har lyckats extra bra att hjälpa vidare från skyddat boende till en egen bostad.

Det finns även möjlighet att ta med sig husdjur.

Våra boenden
Våra boenden består främst av lägenheter men även fristående hus. De finns på olika orter vilket skapar flexibilitet i placeringen. Vi erbjuder boenden i alla storlekar och kan även erbjuda boenden där man får ha med sig husdjur. Vi är noga med att våra boenden skall vara både trivsamma och säkra. De är inredda med möbler och köksutrustning, i fint skick och i dialog med klienten ordnar vi eventuell extra utrustning som behövs. Alla våra boenden är självhushåll där tanken är att klienten ska återgå till att leva så normalt som möjligt men vår personal finns till hands för både praktisk hjälp och samtalsstöd. Vårt stöd utgår från individen och syftar till att utifrån individens behov stödja vägen till ett självständigt liv.

Vårt stöd
Varje klient får en egen kontaktperson och vi hjälper till med allt ifrån sekretessmarkering, säkerhetsgenomgång, bokningar av tider, myndighetskontakter och vårdbesök till stöd i att leta ny bostad, söka arbete och lära sig mer om hur vårt samhälle fungerar samt till exempel barnpassning, uteaktiviteter och läxhjälp för barnen. Ibland finns inte det som behövs på bostadsorten och vi ordnar då med transporter, läs mer. Vi har särskilda utrymmen för social samvaro för både vuxna och barn där vi i organiserad form erbjuder ökad kunskap kring bostads- och boendefrågor, föräldraskapsstöd och hälsofrågor för de vuxna och anpassade aktiviteter för barnen.

Trygg utflyttning
Genom att arbeta aktivt med bostadsletarhjälp och motiverande samtal har vi blivit duktiga på att hjälpa klienter vidare till en egen bostad. Det sätt på vilket vi har valt att arbeta passar inte bara oss utan gynnar framförallt klienterna och den placerande myndigheten.

Barnfamiljen erbjuds en planerad och trygg utflyttning. De som får ett förstahandskontrakt av oss erbjuds extra stöd även efter placeringens slut, allt för en trygg utflyttning något som också utredningen ”Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende” (SOU 2017:112) lyfter som mycket viktigt ur ett barnrättsperspektiv:

”Tillgång till permanent bostad samt fortsatt vård och stöd är viktiga förutsättningar för att tiden efter vistelsen i skyddat boende ska bli trygg för barnet. Socialtjänsten behöver planera för detta redan i inledningsskedet av barnets placering.”

De erfarenheter som vi har gjort framförallt med familjer där hedersrelaterat våld förekommit är att behoven av fortsatt stöd efter placeringen är viktigt för att uppnå och bibehålla en fungerande vardag.

Huvudman: Curbo Sverige AB

Org nr: 556838-0488

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Inskrivningssamtal samt information kring boendet.

Språk: Arabiska

Övriga upplysningar: Bostadsgaranti
Bostadsbristen har gjort det svårare att hitta lägenheter för våra klienter. Utöver det löpande arbetet har vi därför varje vecka en särskild insats som vi kallar bostadsletarhjälpen.

Ibland har vi tyvärr upplevt att klienterna har gjort sitt bästa men har ändå inte lyckats hitta någon lägenhet. Detta skapar frustration hos både klienter och placerande myndighet. Vi vill inte att människor i denna utsatta situation skall behöva vänta i flera år på ett eget boende och därför har vi infört bostadsgarantin. Det innebär att vi erbjuder förtur till vårt eget lägenhetsbestånd. Vi erbjuder barnfamiljer ett eget förstahandskontrakt efter 6 månader. Vuxna utan barn efter 8 månader.

Om klienten har samarbetat med oss under placeringen och visat förståelse för hur man sköter sitt boende så garanterar vi ett eget förstahandskontrakt inom 6-8 månader. Curbo Sverige AB äger bostadsfastigheter och förfogar över ca 130 lägenheter i tre olika kommuner.

"Curbo Sverige AB. Stödboende- Skyddat boende-Träningsboende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
MI, motiverande samtal
Inriktning
Hedersrelaterat
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Lagrum
Insats / SoL 4.1 - Bistånd för boende
Målgrupp
Föräldrar och barn
Kvinnor och män