HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Stödboende Göteborg

Tfn: 031-757 93 50

Besöksadress: Reningsverksgatan 6, Västra Frölunda
Postadress: Reningsverksgatan 6, 421 47 Västra Frölunda
Föreståndare: Pernilla Almgren, 070-149 53 26
Placeringsansv: Placeringsenheten, 0771-11 33 11
Platsantal: 30
Lagrum: LVM, LVU, SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4, SoL 4.1


Målgrupp: Vi erbjuder stödboende för ungdomar och unga vuxna i åldern 16 år och uppåt. Det är unga med behov av psykosocialt stöd där den enskildes bakgrund kan se väldigt olika ut. Ungdomen kan ha en historia av svåra uppväxtförhållanden, eget tidigare missbruk eller kriminalitet, hedersrelaterat våld och förtryck och /eller behov av skydd.

Vi erbjuder även förstärkt stödboende för ungdomar med komplex problematik som är i behov av omfattande stöd och även behandling i någon form.

Behandlingsinnehåll: Det huvudsakliga syftet med stödboendet är att träna och förbereda ungdomen för ett självständigt boende och vuxenliv. Stödboende kan vara ett fristående placeringsalternativ eller fungera som utslussning efter annan vård utanför det egna hemmet. Vården i Humanas stödboende innebär att den unge får ett eget boende samt får praktiskt och känslomässigt stöd inom olika livsområden. Stödprogrammet som teamet arbetar utifrån erbjuder en unik möjlighet till ett tryggare kliv in i vuxenvärlden med allt vad eget ansvar och självständighet innebär.

Ungdomen har en ungdomspedagog som hen träffar varje vecka. Mängden träffar samt vad timmarna ägnas åt är individuellt efter en upprättad genomförandeplan. Vi jobbar med inslag av miljöterapi i vardagen som även inkluderar samtalsstöd. Boendet erbjuder olika former av stöd, men kräver att ungdomen fungerar tillräckligt bra för att klara sig utan daglig tillsyn. Vid behov av stöd och hjälp finns personal att nå dygnet runt på telefon.

Programmet bygger på ett nivå-system där den unge avancerar när ett antal färdigheter och kunskaper uppvisats och bedöms integrerade hos den enskilde. Vi utgår ifrån inlärnings-psykologiska principer där funktionella beteenden förstärks, ny kunskap om samhällets uppbyggnad lärs in och rättigheter och skyldigheter tydliggörs. Inför en inflytt arbetar vi tillsammans med ungdomen/ familjen samt socialtjänsten fram en målstyrd genomförandeplan som anger ramen för det gemensamma arbete som ska göras under boendetiden.

Genomförandeplanen struktureras utifrån BBICs livsområden och till vår hjälp har vi bland annat väl utprövade skattningsformulär. Det sociala nätverket är oerhört viktigt och vi erbjuder även familjesamtal där det är aktuellt. Vi erbjuder vidare RePULSE, psykologkontakt, läxhjälp, stöd att komma igång med fritidssysselsättning, MI, HAP etc.

Stödet kan innefatta:
- motiverande samtal
- pedagogiskt stöd i den dagliga livsföringen
- samhällsinformation
- medverkan i kontakter med myndigheter och andra samhällsorgan
- hjälp att bibehålla eller etablera sociala relationer
- aktiviteter som kan bidra till en meningsfull fritid och regelbunden tillsyn i det egna boendet

Geografi: Våra lägenheter finns i centrala Göteborg (Kålltorp), Mölndal och Kungsbacka. Lägenheterna är möblerade, olika stora samt ligger nära kollektivtrafik.

Huvudman: Humana

Org nr: 556589-3764

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Förfrågningar sker via Humanas placeringsrådgivare, 0771-11 33 11.
Enhetschef: Pernilla Almgren 070-149 53 26

Språk: Vi talar utöver svenska även engelska.

Övriga upplysningar: Vid placeringens slut fungerar vi som referens till kommande boende. I vissa fall har vi även möjlighet att lämna över boendekontraktet.

"Stödboende Göteborg" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
ACT
CRA
Familjeterapi
HAP, Haschavvänjningsprogrammet
KBT
Kriminalitetsprogram
Lösningsfokuserat arbetssätt
MI, motiverande samtal
Miljöterapi
Mindfulness
Nätverksterapi
Trauma
Våld i nära relation
ÅP
Inriktning
HBTQ
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Sexuella övergrepp
Övergreppsspecifik
Lagrum
Insats / LVM
Insats / LVU
Insats / SoL 4.1 - Bistånd för boende
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Föräldrar och barn
Gravida
HBTQ
Kvinnor och män
Par
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Autismspektrum
Depression
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Trauma
Ätstörning
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO