Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Stora och Lilla Björn

LEDIG PLATS
Verksamhetstyp: Hem för barn med familjer
Besöksadress: Norra Kråkerum 216, 373 78 Fågelmara
Kommun: Karlskrona
Org nr: 559178-3492
Webbplats: http://www.kasamfamilj.se

Målgrupp

Målgrupp
Stora- och Lilla Björn tar emot barn 0-16 år med föräldrar som brister i sin omsorg och har påtagliga brister i
föräldraförmågan. Verksamheten är specialiserad på:
• barn som upplevt familjevåld och som riskerar att få symptom på desorganiserat anknytningsmönster.
• systemteoretiskt utredningsarbete med BBIC som metod.

Vi utför även Neuropsykiatriska utredningar med frågeställningar som ADHD, ADD, autism,
Tourettes syndrom, trotssyndrom, uppförandestörning. Vi utreder även Begåvning med
frågeställning IF.
Psykiatrisk diagnostik med frågeställningar som posttraumatiskt stressyndrom, personlighetssyndrom, ångest, depression, tvångssyndrom, bipolär sjukdom, psykos.

Behandlingsinnehåll

Vi skräddarsyr insatserna efter familjens behov och har bred kompetens att tillgå i verksamheten. Vi är till exempel en av få aktörerna i Sverige som kan erbjuda Attachment & Biobehavioral Catch-up (ABC) till föräldrar med barn 6-24 månader. I vår verksamhet arbetar Barnläkare, logoped, pedagog, familjebehandlare, steg 1 terapeuter, utredande socionomer, bild- och traumaterapeut och TBA-terapeut. Vi har även en barnmorska i verksamheten som tillsammans med steg 1 terapeut arbetar inriktat på mamma med spädbarn/mindre barn genom föräldrautbildning.

ABC
Attachment & Biobehavioral Catch-up (ABC) är en evidensbaserad intervention för barn mellan 6 – 24 månader som upplevt tidiga omsorgsbrister. Det kan vara barn vars föräldrar saknar egna positiva erfarenheter av omsorg, barn till föräldrar där det förekommer våld, missbruk och psykisk sjukdom hos föräldrarna, adopterade barn och barn som blivit jour- eller familjehemsplacerade. ABC syftar till att främja en trygg anknytning för barnet till föräldrarna, öka barnets förmåga till reglering av sitt beteende, känslor och fysiologi.
ABC riktar in sig på tre områden som identifierats som viktiga i grundforskning om anknytning och stress/neurobiologi. Det har genomförts flera randomiserade studier för att undersöka interventionens effekt. Studier visar att Attachment & Biobehavioral Catch-up ger positiv effekt på barnets anknytningsmönster (dvs den trygga anknytningen ökar och desorganiserad anknytning minskar), kortisolproduktion, förmågan att uttrycka känslor och exekutiva funktioner. Interventionen sker på Lilla Björn vid 10 tillfälle, 1 timme per tillfälle och ges av en föräldracoach som är certifierad i metoden.

Traumabehandling
Vanliga behandlingsformer med stöd i forskning och beprövad erfarenhet är traumafokuserad terapi med inslag av lek, bild och drama samt att man behandlar i grupp. Vi har en traumaterapeut med 20 års arbetserfarenhet från BUP som tillsammans med psykolog utför traumabehandling.

PCIT
Parent child interaction therapy (PCIT) har evidens för minskat våld inom familjen och även minskar barns utagerande beteende. Insatsen vänder sig till föräldrar, eller föräldrar och barn tillsammans, i familjer där man vet eller misstänker att barn utsatts för någon form av våld och försummelse. Med föräldrar avses barnets vårdnadshavare (biologisk förälder eller adoptivförälder), samt styvförälder. Insatsen innefattar praktisk träning av samspel mellan barn upp till skolåldern och deras föräldrar. Metoden fokuserar på interaktion mellan barn och förälder, och bygger på anknytningsteori och social inlärning. Behandling ges i två steg. I en fri leksituation får föräldern följa och bekräfta barnet. I steg två får föräldrarna hjälp att vara mer ledande i leken och träna på hur man kan använda uppfostrande metoder

Stora och Lilla Björn är en del av Kasam Familj/Kasam BUP och har därför möjlighet att tillgodose fortsatt vård i öppenvård, familjehemsvård eller behandlingshem. Vår vision är att ha hög kompetens i personalgruppen för att kvalitetssäkra och anpassa insatser utifrån barnets behov. Kasam Familj har bedrivit kvalitetssäkrad vård sedan år 2016 och har idag ramavtal med 180 kommuner. Vi har goda referenser och ett högt kvalitetsindex, 9,1/10 (enligt standardiserad studie genomförd 2023 av extern konsult)

Geografi

Stora- och Lilla Björn är ett behandlings- och utredningshem beläget naturskönt mellan Karlskrona och Kalmar med närhet till hav, sjöar och vackra skogar.

Huvudman

Kasam Familj HVB

Org nr

559178-3492

Upptagningsområde

Hela Sverige

Inskrivningsförfarande

För att matchning och inskrivning skall bli så bra som möjligt för våra familjer, erbjuds ett förbesök som görs i samråd med socialtjänst. Under förbesöket inhämtas information om familjeproblematiken och en kartläggning görs kring vad för behov som finns för familjen. Skolsamordnare och sjuksköterska närvarar på förbesöket, för att inhämta information kring skola och vad som kan behövas för stöd i sjukvårdskontakter.

Efter förbesöket matchar föreståndare familjen med de som bor på boendet i dagsläget och behoven som framkommit. Föreståndare matchar om vården kan ges under trygga och säkra former och tar i akt om placeringen kan innebära negativ påverkan mellan de placerade personerna. När föreståndare bedömer att familjen matchar in i nuvarande situation och enligt tillstånd, upprättas ett inskrivningsbeslut.

Språk

Svenska, arabiska, polska, ryska, engelska, spanska.

Övriga upplysningar

Lagrum: SoL och LVU

Stora och Lilla Björn ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 010-2007821
Mobil: 070-693 41 84
E-postadress: placering@kasamfamilj.se

Föreståndare:
Angelica Kandalina, 0721999343

Placeringsansvarig:
Tobias Lundgren, 010-2007821

Postadress:
Stortorget 6 37134 Karlskrona

Broschyrer:
StoraBjörn LillaBjörn familjehem.pdf
Kasam BUP Broschyr.pdf

Sökkategorier

Inriktning
Inlärningsvårigheter

Lagrum
Insats / LVU
Insats / SoL 4.1 - Bistånd för boende
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1

Målgrupp
Föräldrar och barn
Gravida

Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Autismspektrum
Depression
Neuropsykiatriska diagnoser
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Trauma
Ångestsyndrom

Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade
Tillståndsbevis utfärdat av IVO