HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Ringsjöhemmet

Tfn: 0413-251 20
Fax: 0413-263 39

Besöksadress: Nybyvägen 36, Höör
Postadress: Nybyvägen 36, 243 93 Höör
Föreståndare: Maja Sunesson, 070-251 38 24
Placeringsansv: Centrala placeringsenheten, 0771-11 33 11
Platsantal: 28
Lagrum: LPT, LRV, LVM, LVU, SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3


Målgrupp: Vi välkomnar vuxna personer från 18 år och uppåt med psykiatrisk problematik, ibland i kombination med missbruk/beroende.

Behandlingsinnehåll: Vård och behandlingen är uppdelad i två team. Varje team har egna gemensamhetsutrymmen, uteplats och kök där man äter frukost, lunch och middag tillsammans. Rummens storlek varierar, allt ifrån mindre enkelrum till enrumslägenheter med egen ingång. Enheten har även tillgång till två träningslägenheter centralt i Höör. I fyra av våra lägenheter som har egna ingångar finns möjlighet att, efter bedömning, medha hund eller annat husdjur.

RINGSJÖHEMMET HVB
Vistelsen kan inledas med en utredning. Syftet med utredningen, förutom att ställa diagnos, är att klienten skall få en ökad självkännedom och förslag till insatser både på kort och på lång sikt. Redan under utredningen påbörjas vissa behandlingsinsatser. I utredningen medverkar psykolog, psykiater, sjuksköterska, arbetsterapeut och klientens kontaktpersoner.

Den individuella genomförandeplanen ligger till grund då klienten tillsammans med sin kontaktperson utformar ett veckoschema för att på ett strukturerat sätt arbeta mot den målsättning som satts upp för behandlingsinterventionen. Veckoschemat innehåller olika typer av psykosociala behandlingsinslag, daglig verksamhet och ADL-träning.

Utöver farmakologiska insatser arbetar vi med ångesthantering, vilken innefattar ångestskola, avslappningsövningar, taktil massage, mindfulness och exponeringsövningar. Vidare använder vi oss av ESL, både individuellt och i grupp, manualbaserad missbruksbehandling för dubbeldiagnoser enligt Daley and Thase samt återfallsprevention enligt Peter Monti. Vi erbjuder även ett datorbaserat program för träning av arbetsminnet.

RINGSJÖHEMMET - PSYKIATRISKT REHABILITERINGS- OCH KORTTIDSBOENDE
På enheten erbjuds rehabilitering för vuxna personer med varierande psykiatrisk problematik inom spektrumet psykos-, ångest-, personlighetsstörnings- och neuropsykiatriska tillstånd, ofta i form av dubbla/multipla diagnoser.

Rehabiliteringsinsatserna innefattar bl.a. ESL, ångestskola samt psykoedukativa grupper. Kontaktpersoner och arbetsterapeut arbetar för att bibehålla och förbättra klientens olika funktioner och färdigheter. Rehabiliteringen är utformad utifrån klientens individuella behov och innefattar ofta en utslussningsperiod i en av våra utslussningslägenheter i Höör. Som ett ytterligare led i rehabiliteringen har vi tillgång till träningslägenheter med boendestödjare i Malmö.

Geografi: Ringsjöhemmet är vackert beläget mitt i Skåne i Höör med närhet till skog och sjö.
3 km från Höörs tätort. Bra förbindelse med allmänna kommunikationsmedel.

Huvudman: Björkvik Ringsjöhemmet AB

Org nr: 556435-1889

Upptagningsområde: Hela Sverige.

Inskrivningsförfarande: Informationsmöte/studiebesök och samtal.

Språk: Vid behov finns tolkservice att tillgå.

Övriga upplysningar: Vi tar emot personer enligt SoL, öppenpsykiatrisk tvångsvård, öppen rättspsykiatrisk vård, LVM och LVU.

"Ringsjöhemmet" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsmetod
DBT
ESL
HAP, Haschavvänjningsprogrammet
KBT
MI, motiverande samtal
Inriktning
Inlärningsvårigheter
LARO
Lagrum
Insats / LPT
Insats / LRV
Insats / LVM
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Målgrupp
Kvinnor och män
Par
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Schizofreni
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
Lagen om kriminalvård i anstalt (KvaL) 5
Tillståndsbevis utfärdat av IVO