HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Fridagården HVB - utredning - behandling - skydd

Tfn: 070-3660817

Besöksadress: Gävle
Postadress: Rälsgatan 6B (Huvudkontor ej besöksadress), 802 91 Gävle
Föreståndare: Annica Nygren, 070-366 0817
Placeringsansv: Matilda Lindström, 070-3660817
Platsantal: 22 platser
Lagrum: LVU, SoL 4.1, SoL 6.1


Målgrupp: Fridagården HVB - utredning - behandling - skydd , är en föräldra- barn verksamhet för föräldrar med barn 0-16 år.
Vi vänder oss till familjer med psykosocial problematik och verksamheten har lång erfarenhet av att arbeta med unga föräldrar, psykisk - och kognitiv funktionsnedsättning, kvinnor och barn utsatta för våld i nära relationer, hedersproblematik, migrationsärenden, tidigare men ej aktivt missbruk samt övrigt socialt utanförskap.
Vi arbetar på socialtjänstens uppdrag och med genomförandeplan, dokumentation m.m. Boendet hjälper till vid myndighetskontakter och andra viktiga sociala kontakter. Det finns dygnet-runt-bemanning med kvalificerade boendestödjare/behandlingspedagoger. Personalen har spetskompetens inom familjebehandling, föräldrastöd, stöd till barn som bevittnat våld m.m.

Behandlingsinnehåll: Vi arbetar utifrån en miljöterapeutisk vardag där den enskildes specifika behov och barnperspektivet är centralt. Det övergripande målet är att ge god omvårdnad i en hemlik och trygg miljö där vi utifrån socialtjänstens uppdrag erbjuder behandling avseende föräldraförmåga samt föräldrastöd och föräldrautbildning.

Fridagården arbetar miljöterapeutiskt och insiktsorienterat för att stödja föräldern att nå känslomässig och social mognad. I detta arbete erbjuder vi våra klienter en miljö med trygga vuxna att identifiera sig med i en fungerande vardagsstruktur som en modell att ta till sig. En betydande del av verksamhetens arbete har sin utgångspunkt från barnet och barnets behov (BBIC). Arbetet med föräldrar och barn sker anknytningsstödjande enligt modellinlärning och genom positiv förstärkning.​​​​​​​

Personalen på Fridagården har god kompetens beträffande barn med särskilda behov, dels inom verksamheten och dels genom extern psykolog samt psykoterapeut.

Project Support - stärker föräldrar och barn som upplevt våld och försummelse
Det finns få metoder för våldsutsatta föräldrar och barn att tillgå och de flesta saknar evidens. Project support är forskat på i Sverige och USA och har evidens och goda resultat på familjer där det förekommit våld och eller försummelse. Neptuna Omsorgs behandlingspersonal på Fridagården har utbildning i och arbetar med Project Support. Vi har regelbunden handledning av Helena Draxler, leg psykoterapeut och doktor i psykologi samt forskare vid Karlstads universitet.
I sin doktorsavhandling i psykologi har Helena Draxler vid Karlstads universitet studerat föräldrastödsprogrammet Project Support och hur det i högre grad skulle kunna anpassas till svenska förhållanden. Programmet, som i Sverige rekommenderas av bland andra Socialstyrelsen, har använts i USA sedan början av 1980-talet. Det fokuserar på att stötta våldsutsatta mammor och barn. Barnen har ofta bevittnat våldet mot mamman och även själva blivit utsatta.

Börjar när våldet slutat
Behandlingen i programmet sätts in efter att våldet har upphört, till exempel vid flytt till skyddat boende och i fall där barnen utvecklat utåtagerande beteendeproblem.
En del är praktiskt stöd, till exempel att ordna ett annat boende eller söka ekonomiskt stöd. Men det handlar också om att stärka relationen mellan förälder och barn. Bland annat görs övningar där den våldsutsatta föräldern observerar, följer och deltar i sitt barns lek. Syftet är att se barnet, notera barnets beteenden och stärka relationen, säger Helena Draxler.
När man i sin vardag utsätts för våld får liksom inget annat plats i tillvaron. All tid, alla tankar, all uppmärksamhet fokuseras på att skydda sitt barn och sig själv. Föräldrarna kan känna att de inte riktigt vet hur barnen leker och agerar – de känner inte riktigt sitt barn. Därför behöver mammorna stöd i olika färdigheter, till exempel att se sitt barn igen och barnen behöver bli sedda.
​​​​​​​
Metoden stärker föräldrarollen
Helena Draxler har i sin forskning bland annat intervjuat behandlare inom socialtjänsten. Resultaten visar att det är nödvändigt att anpassa den aktuella metoden till svenska värderingar och normer, till exempel gällande hur barns beteendeproblem ska förstås och bemötas.
Studierna visar också att resultaten är ungefär som i USA, det vill säga att metoden minskar barnens beteendeproblematik och stärker föräldrarollen.

Våld i nära relationer
Fridagården har spetskompetens med inriktning mot våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld. Vi kan på uppdrag göra riskbedömningar enligt FREDA , SARA och PATRIARK. Vi erbjuder strukturerat och bearbetande samtalsstöd till den vuxne som är våldsutsatt. Alla barn ges möjlighet att utifrån sin ålder och mognad berätta om och bearbeta sina upplevelser av våld. Samtal enligt Trappanmodellen erbjuds inom verksamheten.

Fastigheten har ett gediget skalskydd enligt högsta säkerhetsklass med flera larmfunktioner och kameraövervakat område med direktkoppling till larmcentral. För de boende som önskar erbjuds även personlarm.

Vi strävar efter att vår verksamhet ska vara transparent och präglas av förutsägbarhet så att klient och socialtjänst känner sig trygga med planering, genomförande och uppföljning. Den enskildes medverkan, medbestämmande och frivillighet ses som avgörande viktig. Uppföljning sker kontinuerligt under vistelsens gång efter överenskommelse med placerande handläggare.

Vi arbetar även med evidensbaserade systematiska bedömningsinstrument som underlag för klientsamtal, behandlingsplanering och uppföljning av insatser.

Utslussnings/träningsboende finns i nära anslutning till verksamheten.

Språkkompetens
Personalgruppen innehar stor språkkompetens och talar förutom flytande svenska och engelska: Dari, Persiska, Spanska, Arabiska, Kurdiska och Teckenspråk.

Fridagården är bemannad dygnet runt och kan taemot akut.
Verksamheten nås alltid på vårt journummer 070-3660817

REFERENSER
Lämnas på begäran.

Geografi: FRIDAGÅRDEN ligger i närheten av samhällstjänster såsom vårdcentral, matbutiker, skola barnomsorg och fritidsaktiviteter.
Fridagården ligger naturskönt beläget i Mellansverige, med närhet till omkringliggande städer. Det är goda kommunikationer till oss antingen med tåg, buss eller bil.

Huvudman: Neptuna AB

Org nr: 559108-7555

Upptagningsområde: Hela Sverige.

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till föreståndare, tel 070-3660817.
Inskrivning kan ske dygnet runt och vi har möjlighet att erbjuda transport till boendet.

Språk: Arabiska, Dari, Sorani, Kurdiska, Spanska, Franska, Engelska, Tyska

Övriga upplysningar: Möjlighet finns att ta med sig husdjur.
Lokalerna är handikappanpassade och verksamheten kan ta emot rörelsehindrade.
Fridagården är en del i Neptuna Omsorgs vårdkedja som utöver HVB även omfattar jour- och familjehem, stödboende, skyddat boende och öppenvård. Vi kan därför ta emot många olika typer av ärenden och vid behov slussa vidare klienter i denna vårdkedja. Neptuna erbjuder på så vis en kontinuitet för både klienter och placerande socialtjänst.

"Fridagården HVB - utredning - behandling - skydd" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
Arbetsförberedande träning
Copingskills training
Familjeterapi
KBT
Lösningsfokuserat arbetssätt
MI, motiverande samtal
Miljöterapi
PDT, Psykodynamisk Psykoterapi
Trauma
Våld i nära relation
Inriktning
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Sexuella övergrepp
Övergreppsspecifik
Lagrum
Insats / LVU
Insats / SoL 4.1 - Bistånd för boende
Insats / SoL 6.1 - Familjehem
Målgrupp
Föräldrar och barn
Kvinnor och män
Par
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Depression
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Trauma
Ätstörning
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem
Kan ta emot rörelsehindrade
Tillståndsbevis utfärdat av IVO