HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Fridagården HVB

Tfn: 070-3660817

Besöksadress: Gävle
Postadress: Rälsgatan 6B (Huvudkontor ej besöksadress), 802 91 Gävle
Föreståndare: Annica Nygren, 070-366 0817
Placeringsansv: Matilda Lindström, 070-3660817
Platsantal: 7 vuxna 11 barn
Lagrum: LVU, SoL 4.1, SoL 6.1


Målgrupp: Målgruppen är föräldrar med barn 0-16 år, socialt utsatta situationer samt skydd och stöd då det förekommit våld eller hedersrelaterat förtryck.
Fridagården har skalskydd i form av lås, larm, kameraövervakning med direktkoppling till larmcentral, insynsskydd.
Vi tar emot placeringar från hela landet enligt SoL och LVU.
Vi tar emot boende dygnet runt och vid behov har vi möjlighet att erbjuda hämtning.

Vi arbetar på socialtjänstens uppdrag och med genomförandeplan, dokumentation m.m. Boendet hjälper till vid myndighetskontakter och andra viktiga sociala kontakter. Det finns dygnet-runt-bemanning med kvalificerade boendestödjare/behandlingspedagoger. Personalen har spetskompetens inom familjebehandling, föräldrastöd, stöd till barn som bevittnat våld m.m.

Behandlingsinnehåll: Fridagården HVB, skydd och behandling är en föräldra- barn verksamhet. Vi vill att barnen ska känna sig viktiga, sedda och trygga och därför ger vi barnen en egen separat introduktion, genomförandeplan och kontaktperson under tiden hos oss. Åtgärderna ska förklaras, konkretiseras och praktiseras för att barnen ska förstå sin situation.

Behandlingen bygger på miljöterapi och en strukturerad daglig verksamhet med barnsamtal och familjesamtal med fokus på samspelsmönster och trygghetsskapande relationer. Inslag i behandlingen kan vara utbildning/träning i föräldraskap, relationsbearbetning samt nätverksarbete. Komplement till behandlingsinsatserna kommer att finnas i form av stöd i skolarbete, stöd att klara myndighetskontakter, ekonomisk planering och att sköta de vardagliga sysslorna i hemmet samt friskvård. Behandlingen utgår alltid från genomförandeplan som utarbetas i samråd med den inskrivne, ansvarig socialsekreterare och kontaktpersonen.
Barn som är i skolålder ska så fort det är möjligt skrivas in i den kommunala skolan. Yngre barn kan skrivas in i den kommunala barnomsorgen.
För barn som inte har möjlighet att vara inskrivna i barnomsorg eller skola erbjuds pedagogiska insatser i samråd med ansvarig skola.

SÄKERHET & PLANERING (för inskrivna med ett skyddsbehov)
Säkerhetsplanering, säkerhetsresonemang och utvecklande säkerhetstänk påbörjas och arbetas med från dag ett och fortlöper under hela vistelsen. Boendena har skalskydd i form av lås, larm, insynsskydd m.m. Det viktigaste säkerhetsarbetet består dock av förebyggande åtgärder. Den boende måste vara en samarbetspartner i sin egen säkerhet vilket innebär att: ej röja vistelseadress till någon, stänga av sociala medier såsom Facebook mfl. ,byta telefon/telefonnummer, adressändra, ansöka om sekretessmarkering, delta i regelbundna säkerhetssamtal.
En hot- och riskbedömning utförs på boendet samt en genomförandeplan. I samråd med socialtjänsten ska personer som bor på Fridagården tillsammans med personal sätta upp mål, delmål, identifiera primära och långsiktiga behov av stöd, vård och/eller behandling. I genomförandeplanen beskrivs vad som ska göras, vem som ska göra det och vem som har ansvaret. Säkerhetsåtgärder, hot- och riskbedömning som föreligger uppdateras ständigt då ny information tillkommer och hotbilden förändras.
Vi utför riskbedömningar enl. FREDA, SARA och PATRIARK.

UTVÄRDERING/ UPPFÖLJNING
Regelbunden uppföljning via genomförandeplaner, uppföljningsmöten samt rapporter till placerande socialtjänst.
Verksamheten använder sig även av systematiska skattningsinstrument för uppföljning och utvärdering av insatserna.

UTSLUSSNING/ EFTERVÅRD
Uppföljning kan ske i form av ett nytt uppdrag om stöd eller behandling.

SKOLA/ BARNOMSORG
Skolpliktiga barn erbjuds undervisning i kommunal skola.
för barn i förskoleåldern erbjuds deltagande i förskola.
Personal är familjen behjälplig med skjuts och hämtning.

SYSSELSÄTTNING
Fridagården är belägen i naturskönt område med närhet till skog och sjö. Sommartid finns möjlighet till bad, fiske, svamp- och bärplockning. Vintertid erbjuds skidåkning, pulka och skridskoåkning. Lokalerna har väl tilltagna lek- och aktivitetsutrymmen för barn i olika åldrar. Verksamheten har eget fritidshus med träningslokal och barnaktivitetslokal. Trädgården är stor och inbjudande med gräsmatta, bärbuskar och fruktträd. Fridagården har aktiviteter och friskvård som inslag i behandlingen. Det kan röra sig om ridning, simning/gym, promenader och skidåkning under vinterhalvåret.

BEHANDLING/ INSATSLÄNGD
En individuell bedömning om insatsens längd görs tillsammans med placerande handläggare.

ORGANISATION/ PERSONAL
Verksamheten är bemannad dygnet runt. Personalen har spetskompetens inom familjevåld, missbruk, stöd till barn som bevittnat våld, hedersproblematik, våld och förtryck. De som arbetar på Fridagården är socionomer, socialpedagog, beteendevetare, förskollärare och behandlingspedagoger.

KONSULTER
Psykolog/leg barnpsykolog vid behov.

HANDLEDNING
Handledning erbjuds regelbundet för personal.

SAMVERKAN
Vi strävar efter att vår verksamhet ska vara transparent och präglas av förutsägbarhet så att klient och socialtjänst känner sig trygga med planering, genomförande och uppföljning. Den enskildes medverkan, medbestämmande och frivillighet är avgörande viktig. Uppföljning sker kontinuerligt
Kvalitets-/Miljöarbete
Kvalitetsarbetet på Fridagården är en grundsten i verksamheten. Vi arbetar enligt gällande lagstiftning och föreskrifter med systematiskt kvalitetsarbete. Kvalitetsarbetet består bland annat av:
- Avvikelsehanteringar
- Policys, riktlinjer och rutiner
- Hantering av klagomål och synpunkter
- Egenkontroll
- Riskanalyser
Fridagården följer också branschorganisationen Svenska vårds etiska riktlinjer

FORTBILDNING
Personalen får regelbunden handledning samt fortbildning inom verksamhetsområdet, nu med särskilt fokus på våld i nära relation, anknytningsstöd till föräldrar och barn samt stöd till föräldrar och barn med neuropsykiatriska och kognitiva funktionshinder.

REFERENSER
Lämnas på begäran.

Geografi: FRIDAGÅRDEN ligger i närheten av samhällstjänster såsom vårdcentral, matbutiker, skola barnomsorg och fritidsaktiviteter.
Fridagården ligger naturskönt beläget i Mellansverige, med närhet till omkringliggande städer. Det är goda kommunikationer till oss antingen med tåg, buss eller bil.

Huvudman: Neptuna AB

Org nr: 559108-7555

Upptagningsområde: Hela Sverige.

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till föreståndare, tel 070-3660817.
Inskrivning kan ske dygnet runt och vi har möjlighet att erbjuda transport till boendet.

Språk: Arabiska, Dari, Sorani, Kurdiska, Spanska, Franska, Engelska, Tyska

Övriga upplysningar: Möjlighet finns att ta med sig husdjur.
Lokalerna är handikappanpassade och verksamheten kan ta emot rörelsehindrade.
Fridagården är en del i Neptuna Omsorgs vårdkedja som utöver HVB även omfattar jour- och familjehem, stödboende, skyddat boende och öppenvård. Vi kan därför ta emot många olika typer av ärenden och vid behov slussa vidare klienter i denna vårdkedja. Neptuna erbjuder på så vis en kontinuitet för både klienter och placerande socialtjänst.

"Fridagården HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
Familjeterapi
KBT
MI, motiverande samtal
Miljöterapi
PDT, Psykodynamisk Psykoterapi
Trauma
Våld i nära relation
Inriktning
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Sexuella övergrepp
Övergreppsspecifik
Lagrum
Insats / LVU
Insats / SoL 4.1 - Bistånd för boende
Insats / SoL 6.1 - Familjehem
Målgrupp
Föräldrar och barn
Kvinnor och män
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Depression
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Trauma
Ätstörning
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem
Kan ta emot rörelsehindrade
Tillståndsbevis utfärdat av IVO