Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Bergvikens HVB

Besöksadress: Salem
Postadress: Salem
Föreståndare: Anna Zetterström, 0767828989
Placeringsansv: 0729916113, Anna 0767828989, 0729916113
Platsantal: 8
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4


Målgrupp: Vi arbetar med pojkar 14-18 år med psykosocial problematik, missbruk och kriminalitet samt ungdomar med utredningsbehov, både enligt SoL och LVU.
Verksamheten är anpassad för att ta emot pojkar såväl akut som under strukturerade former.

Behandlingsinnehåll: Vi arbetar med en strukturerad trefas-behandling, en relationsbyggande/utredandefas, en behandlings/primärfas och en utslussfas. Detta ger ungdomen och socialtjänsten en tydlighet och insikt vad behandlingstiden kommer att omfatta. Ungdomar får formulera delmål tillsammans med personal i en genomförandeplan. Vid varje nivå så finns det tydliga krav vad som förväntas av ungdomen för att ta sig vidare inom vårdkedjan.

Utredningsverktyg:

- SAVRY - (Structured Assessment of Violence Risk in Youth)
- ERASOR - (Estimate of Risk of Adolescent Sexual Offense Recidivism)
- TBA - (Beteendeanalys, funktionell analys)
- NP-utredning - (vid behov, Neuropsykiatrisk Utredning)

Behandlingsinnehåll:

- ÅP - Återfallsprevention
- ART – Aggression Replacement Therapy
- Sorgebearbetning
- Mindfulness
- Yoga

Vi samverkar med lokala skolor för att kunna underlätta för ungdomen att studera. På behandlingshemmet finns det tillgång till strukturerad läxhjälp av lärare regelbundet.
Vi har ett omfattande nätverk gällande praktikplatser och fritidsaktiviteter.

Geografi: Söder om Stockholm.

Huvudman: Menige Omsorg AB

Org nr: 556947-2003

Upptagningsområde: Hela landet.
Ramavtal med 118 kommuner enligt SKL Barn & Unga 2017.

Inskrivningsförfarande: Socialtjänsten ansöker om vårdplats, därefter fattar föreståndaren beslut om inskrivning efter man sett att ungdomens behov kan tillgodoses med verksamhetens innehåll, riskbedömning görs med hänsyn till matchning av ålder och problematik, baserad på inhämtad information från socialtjänsten.
Inskrivningsförfarande följs av vår inskrivningsrutin.

Språk: Engelska, Arabiska, Kurdiska, Persiska, Dari, Armeniska, Somaliska.

Övriga upplysningar: Fastigheten ligger 100 meter från en sjö med badplats.
Fastigheten är nybyggd 2016 och har en fin tomt med stor pool.
Transportmöjlighet.

"Bergvikens HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
BBIC
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Fobier/Depressioner
Incest
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Endast pojkar
Ensamkommande
Pojkar 12-18 år
Särskilda upplysningar
Akuthem
LVU
Medlevarskap
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO