HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Tiangruppen Stödboende Märsta

Mobil: 0735-681990

Föreståndare: Tf Föreståndare Farshad Farsiani, 0735-68 19 90
Placeringsansv: Placeringsenheten, 0771-11 33 11
Platsantal: 8
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Vårt stödboende välkomnar ungdomar 16-20 år med psykosociala svårigheter, såsom behov av boende med dagligt stöd, behov av skyddsplacering, behov av stöd i samhällsintegrering samt sysselsättning (skola, praktik).

Behandlingsinnehåll: Stödboende Märsta ingår i Region Uppland som är en del av Humana Individ och familj. Verksamheten har sju lägenheter i samma fastighet samt en fristående lägenhet.

ARBETSSÄTT OCH METODER
Ungdomarna som kommer till oss är alla unika och behovet av flexibilitet kring vilka insatser som behövs kring den enskilde är nödvändig. Stödprogrammet som teamet arbetar utifrån erbjuder en unik möjlighet till ett tryggare kliv in i vuxenvärlden med allt vad eget ansvar och självständighet innebär. Upplägget bygger på inlärningspsykologiska principer och evidensbaserade metoder med fokus på Kognitiv Beteende Terapi (KBT) där funktionella beteenden förstärks, ny kunskap om samhällets uppbyggnad lärs in och rättigheter och skyldigheter tydliggörs samtidigt som eventuella dysfunktionella beteenden så som inaktivitet, riskbruk eller utagerande bearbetas.

Stödinsatserna innefattar bl.a. färdighetsträning, social orientering, studiestöd, nätverksarbete, anhörigkontakt, motion, hälsa och samhällsintegrering. Förstärkningssystem förekommer och bygger på ökat inflytande i den egna ekonomin i takt med ungdomens utveckling. Varje ungdom har en särskilt utsedd huvudcoach (motsvarande kontaktman).

I den tillitsfulla relationen berörs allt ifrån självförtroende socialt uppträdande, livsvärderingar och självständighet. Ungdomarna har individuella träffar med personal och antalet träffar varierar p.g.a. stödbehov. Träffarnas innehåll utgår från ungdomens genomförandeplan och det kan t.ex. vara läxhjälp, stöd vid matinköp, fysisk aktivitet, städcheck, söka jobb eller samtala kring olika situationer som kan ha uppstått sedan föregående träff. Under veckodagarna genomförs mera praktiska uppgifter och på helgen planerar ungdomen, tillsammans med sin coach, andra aktiviteter utifrån ungdomens önskemål.

BEMANNING OCH KOMPETENS
Personalen i Märsta utgår ifrån ett personalkontor i samma fastighet som samtliga sju lägenheter, med bemanning dygnet runt och sovande jour på enheten.
Personalen har kompetens inom KBT, MI, DBT, suicidprevention, lågaffektivt bemötande och självskadebeteende. Region Uppland har specialistkompetens i form av fem heltidsanställda leg. psykologer, en leg. psykoterapeut och en alkohol- och drogterapeut att tillgå vid behov, samt en sjuksköterska och möjlighet till leg. psykiater vid akut behov. Verksamheten är HBTQ-certifierad.

NÄTVERK OCH DELAKTIGHET
Vi ser familjens delaktighet som en resurs i arbetet. Målet är att vi skall ha ett fungerande samarbete med alla ungdomars vårdnadshavare och nätverk, om detta är önskvärt och godkänt av ungdom, föräldrar och socialtjänst. Den unges vårdnadshavares syn på genomförandet av den planerade placeringen iakttas, såvida detta inte är uppenbart olämpligt ur skyddsaspekter. Olika former av familjearbete i öppenvårdsform kan erbjudas. Möjlighet finns att succesivt starta umgänge med vårdnadshavare samt övrigt nätverk genom att vi tillhanda-
håller med två umgängeslägenheter, för att sedan utöka till umgänge i hemmiljö.

SYSSELSÄTTNING
Varje ungdom får ett individuellt veckoschema utifrån uppdrag från socialtjänsten. Alla placerade ungdomar har en regelbunden sysselsättning i form av praktik, skola eller arbete. Olika intressen hos ungdomarna uppmuntras genom att ungdomen ges möjlighet att boka passande kurser. Även regelbunden fysisk aktivitet förordas och träningskort erbjuds om intresse finns hos ungdomen.

UTSLUSS
Vid planerad utskrivning påbörjas arbetet med utsluss ungefär 2-3 månader i förväg. Coachen ser då över möjlighet till eget lägenhetskontrakt, tar kontakt med försörjningsstöd om behov finns, CSN om fortsatta studier är ett alternativ, arbetsförmedling, försäkringskassa etc. Det ska även finnas en etablerad kontakt inom landstinget, både för sjukvård och tandvård.

Geografi: Märsta

Huvudman: Tiangruppen AB, Humana

Org nr: 556378-5145

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: När förfrågan inkommit genomför föreståndare/enhetschef en placeringsbedömning. Under matchning förs dialog mellan uppdragsgivare och verksamhet kring ungdomens behov av stöd,
baserat på bl.a. antal träffar med coach/vecka. När överenskommelse är gjord får ungdomen komma på studiebesök tillsammans med socialhandläggare, ev. vårdnadshavare samt personal från ev. tidigare placeringsenhet. Efter att placeringsbeslut har inkommit från uppdragsgivare påbörjas inskrivning av ungdomen och genomförandeplan upprättas inom 4 veckor. Vid inflyttning blir ungdomen tilldelad en lägenhet och får till viss del inreda sitt egna boende utefter sitt eget tycke och smak. Om så är avtalat erbjuds ungdomen tre bedömningssamtal med psykolog vilket bokas in vid behov. Ungdomen blir tilldelad en huvudcoach samt medcoach som tillsammans påbörjar planeringen av den individuella vårdplanen med aktuella stödinsatser. Därefter tar coachen kontakt med vårdnadshavare eller annan för ungdomen viktig person, med hänsyn utifrån skyddsaspekter. Vi arbetar för att ungdomen ska ha någon typ av sysselsättning och i första hand en fungerande skolgång. Personal hjälper till med att ordna skolgång alt. praktikplats direkt i anslutning till inskrivning. Information ges till ungdomen gällande regler och rutiner och en hälsoundersökning bokas in i början av placeringen. Ungdomen får hjälp med att upprätta ett individuellt veckoschema som innefattar bl.a. skoltider, praktik, KP-samtal, fritidssysselsättningar, terapisamtal m.m.

Språk: Engelska och holländska.

Övriga upplysningar: MÅLET
Slutmålet är trygga, välfungerade individer med egen bostad och utan behov av stödinsatser. Med hjälp av vårt flexibla program, höga kompetens och långa erfarenhet samt möjlighet till fortsatta öppenvårdsinsatser gör vi allt för att ungdomarna som kommer till oss ska lyckas.

"Tiangruppen Stödboende Märsta" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsmetod
DBT
KBT
MI, motiverande samtal
Inriktning
Hedersrelaterat
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Kvinnor och män
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Autismspektrum
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Ångestsyndrom