Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Ability Care

Tfn: 018-418 90 01

Besöksadress: UPPSALA
Postadress: Ekeby Bruk A1, 752 75 UPPSALA
Föreståndare: Patrik Törnqvist, 070-611 67 19
Placeringsansv: Benjamin Jiglund, 073-980 51 68
Platsantal: 7+9+11
Lagrum: SoL 7.1.1


Behandlingsinnehåll: Ability Care bedriver boendeverksamhet för ensamkommande på HVB och i stödboende med IVO-tillstånd samt familjehem. I samtliga våra verksamheter har vi ett mycket nära samarbete med Ekeby ungdom - ett behandlingsteam som med korta väntetider och i hög frekvens tillhandahåller oss hälso- och sjukvårdsinsatser med betoning på psykisk hälsa. Teamet består av allmänläkare, psykiater, sjuksköterska, psykolog, kbt-terapeut, psykoterapeut, dietist och fysioterapeut.

I dagsläget bedriver vi två HVB-hem. Tegnér med sina 9 platser är centralt beläget i Uppsala med ungdomar i åldersspannet 16-18 år. Dammen med sina 7 platser är lantligt beläget i natursköna Skyttorp. Dammen är anpassat för ensamkommande barn och unga 14-18 år med särskild sårbarhet. Boendet är till för barn och unga som ger uttryck för extra stort behov av trygghet, omsorg och behöver en omhändertagande miljö med hög vuxennärvaro. Det kan gälla de som är särskilt psykiskt utsatta, har utsatts för grym hantering såsom övergrepp, tvång eller hot eller de som förts hit för att utnyttjas sexuellt, som arbetskraft eller för brottslig verksamhet. Vår verksamhet präglas av förståelse och medkänsla i kombination med en tydlig målsättning utifrån varje enskilt behov. En central del av vårt anknytningsbaserade arbete handlar om särskilt stöd för att dessa unga ska kunna fungera i nära relationer, reglera sina affekter och få verktyg att hantera sin omvärld.

Vår stödboendeverksamhet består av 11 platser för ensamkommande ungdomar i åldern 16-20 i form av större och mindre lägenheter för gemensamt eller enskilt boende. Varje ungdom har regelbundna träffar med en egen kontaktperson som vägleder och stöttar i vardagen med fokus på bland annat läxläsning, kontakt med olika myndigheter, matlagning samt värdegrundsarbete genomsyrat av tron på jämlikhet och allas lika värde. Utöver ungdomarnas eget ansvar för ekonomi, hushåll och skolgång erbjuder vi handledd praktik, körlektioner och aktiv hjälp till att finna sommarjobb för att ytterligare främja integrationen i det svenska samhället. Vår målsättning är att med betoning på anknytning och relationsskapande forma självgående och trygga individer som efter avslutad placering är redo att stå på helt egna ben.

Huvudman: Ability Care AB

Org nr: 556769-4343

Språk: Våra medarbetare behärskar: persiska/dari, arabiska, somaliska, tigrinja, turkiska, spanska, luo

"Ability Care" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
Psykosocial problematik
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Ensamkommande
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO