HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

ÄLBY STÖDBOENDE

Tfn: 072-399 05 33
Fax: 010-333 47 99

Besöksadress: Gunsta villaväg 1, Uppsala
Postadress: Box 3106, 75576 Uppsala
Föreståndare: Marielle Ragvals, 072-399 05 33
Placeringsansv: Marielle Ragvals, 072-3990533
Platsantal: 14
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1, SoL 4.1


Målgrupp: ÄLBY STÖDBOENDE - Tillståndspliktigt kvalititativ stödboende med tillgänglig personal dygnet runt som bor i en intilliggande lägenhet. Vi tar emot personer 16 år och upp till 20 år som av någon anledning behöver stöd i sitt boende över en tid, t ex:

- Person som t ex fullgjort primär behandling eller insats av något slag och behöver ett boende med stöd och viss kontrollinsats.
- Ensamkommande ungdom med behov av eget boende med stöd.
- Ungdom/ung vuxen utan stabilt nätverk med behov av eget boende med stöd.

Vi har tillståndsbevis utfärdat av IVO.

Behandlingsinnehåll: På Älby stödboende som ligger ca 3 mil norr om Uppsala har vi 4 st nyrenoverade tvårumslägenheter på 50 kvm st. I slutet av lägenhetslängan finns en personalbostad där personal finns tillgänglig dygnet runt.

Man behöver ha någon slags sysselsättning när man bor på Älby och hur behovet av stöd ser ut avgörs från fall till fall.

Vi erbjuder resor till AA eller NA möten flera gånger i veckan och gör även inhandlingsresor och andra praktiska saker ihop. En kväll i veckan lagar man mat tillsammans och äter middag med de andra boende om man vill.

Vi har även flera tillståndspliktiga träningslägenheter i Uppsala samt en träningslägenhet i Gävle.

Geografi: ÄLBY STÖDBOENDE - Björklinge, strax utanför Uppsala.
ÄLBY STÖDBOENDE - Lövstalöt, Uppsala
ÄLBY STÖDBOENDE - Gävle

Huvudman: Allviken Vård AB

Org nr: 556924-3362

Upptagningsområde: Hela Sverige.

Inskrivningsförfarande: All inskrivning skall i möjligaste mån föregås av ett studiebesök tillsammans med klienten, eventuell vårdnadshavare och remittent. En första presentation av verksamheten sker. Klienten får träffa personal och eventuellt andra klienter och får bilda sig en uppfattning om verksamheten och ställa de frågor som kan finnas. Beslut om inskrivning av nya klienter ska tas av föreståndaren.

En individuell bedömning görs av föreståndaren huruvida klienten matchar verksamhetens målgrupp samt de nuvarande inskrivna klienternas bakgrund, problematik och behovsområden. En man och en kvinna placeras aldrig i samma lägenhet såvida de inte är ett par och placeras som ett par av Socialtjänsten. Om två klienter ska bo tillsammans görs alltid en matchning gällande den nya klienten kontra den redan inskrivna klienten. Bakgrund, ålder och behov hos de båda klienterna skall matchas. Klientens behov skall vara ledande. I vissa fall kommer därför beslut att tas att en klient under sin placeringstid skall bo själv i samråd med Socialtjänst och klient. Beslut som detta dokumenteras då i matchningen. Matchningen skall alltid dokumenteras och undertecknas av föreståndaren. Matchningen kan sedan leda till ett beslut om inskrivning. Ett inskrivningsbeslut upprättas då av föreståndaren och undertecknas.

Dag 1
Inskrivningssamtal.
Presentation av personal och verksamheten. Vi välkomnar den nya klienten.
Visa boenderum/lägenhet och ge hjälp med att göra i ordning vid behov.
Genomgång av dagliga rutiner.
Genomgång av klagomålshantering, rättighet att läsa sin journal, brandsäkerhet/utrymningsvägar/uppsamlingsplats vid brand.
Starta upp social dokumentation/journalföring. Lägga in placeringsbeslut, inskrivningsbeslut, matchning, social utredning, vårdplan, placeringsavtal mm.
Mediciner, recept, ordinationer, ev. allergier dokumenteras i journalen.
Religiositet, vad behöver vi tänka på när det gäller klientens kultur och trosuppfattningar.
Möjlighet att få lämna urinprov (vid behov).
Kontakt tas alltid med eventuella vårdnadshavare/god man (om dessa inte kunnat vara med vid inskrivningen) för att informera hur allt gått, välkomna dem, ge information om verksamheten och svara på eventuella frågor de kan ha. Både Socialtjänst och eventuella vårdnadshavare/god man får alltid samma information skriftligt som klienten fått vid inskrivning. Om dessa ej kunnat närvara skickas detta med post.
Klienten får veckopeng och matpeng. Klienten får sedan regelbundet matpeng och veckopeng insatts på deras respektive bankkonto.
Handlingsresa med personal för inköp av matvaror och andra basartiklar. Vi hjälper alltid klienten ekonomiskt med inhandling av basvaror och vissa hygienartiklar.

Dag 2-14
Första enskilda samtalet med personal/kontaktperson.
Nätverket kartläggs.
Plan för vistelsen upprättas.
Begär in material från tidigare utredningar, placeringar samt övrigt som kan vara viktigt ex. ansökningar till praktik, skola, fritidsaktiviteter, hälsa/friskvård, etc.
Komplettera med scanning/ADAD (vid behov).
Ta reda på vem som är läkare, tandläkare, ev terapeut och övriga kontakter till den enskilde och vid behov ta kontakt för att upprätta samarbete.
Vi ordnar en läkarkontakt med en psykiatriker/läkare för hälsoundersökning vid behov.
Inskolningstid – personal hjälper klienten att komma in i de dagliga rutinerna och i praktik/sysselsättning eller skola.
Klienten får genomgång av busstrafik/tåg. Busskort ordnas till klienten.
Om klienten behöver ordna bankkonto, legitimation eller liknande hjälper vi till med detta.
En genomförandeplan upprättas inom 14 dagar tillsammans med klienten och i samråd med beställaren och eventuella vårdnadshavare/god man utifrån målen i vårdplanen.
Vi planerar in ett uppföljningsmöte med socialtjänsten (och vårdnadshavare/god man) efter ca 6 veckor från inskrivningen. Detta för att klienten ska känna att insatsen följs upp, att han/hon ska få utvärdera den första tiden samt att tiden framåt ska kännas hanterbar, förutsägbar och meningsfylld. Klienten ska så långt det är möjligt uppleva att de är delaktiga i alla insatserna under hela placeringen.

Språk: Tyska, engelska, dari, farsi, arabiska.

Övriga upplysningar: EFTERVÅRD

Omfattande eftervårdsinsats kan kopplas på under placeringens gång. Vi arbetar i team kring ungdomen med flera coacher som stöttar upp och har regelbundna träffar och samtal i ett eftervårdsprogram. Dessa finns tillgängliga dygnet runt för stöd.

VI STÖDJER UNHCR, HUNGERPROJEKTET & LOVE & HOPE!
www.allviken.se/csr

"ÄLBY STÖDBOENDE" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsmetod
12-stegsprogram / Minnesota
KBT
MI, motiverande samtal
Lagrum
Insats / LVU
Insats / SoL 4.1 - Bistånd för boende
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Fobier
Narkotikaberoende
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO