Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Vattmyren I och II

Tfn: 018-71 19 90
Fax: 018-71 19 91

Besöksadress: Götgatan 1, Uppsala
Postadress: 753 15 Uppsala
Föreståndare: Mats Hagberg ( Vattmyren I ) Josefine Azrang (Vattmyren II), 070-772 19 90 (Mats) 072- 2235698 (Josefine)
Placeringsansv: Placering Humana, 073-078 99 02 alt. 0771-11 33 11
Platsantal: 12+1
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: ​Vattmyren består av två enheter där vi båda består av unika små behandlingsenhet med sex platser vardera. Personaltätheten är hög för att ge såväl den placerade ungdomen som uppdragsgivare trygghet och professionalism i placeringen. Målgruppen är pojkar 15-19 år med sexuellt utagerande beteende. Problematiken kan även yttra sig i annat beteende exempelvis aggressivitet eller riskfyllt alkohol-/drogbruk. Pojkar med en historik av sexuella övergrepp känner ofta återkommande oro/ångest och många har suicidtankar, ätstörningar och/eller fobier av olika slag. Tidigare övergreppserfarenheter kan även finnas. Vi arbetar med samtliga delar.

Behandlingsinnehåll: Det är viktigt att tiden som placerad på Vattmyren känns begriplig, hanterlig, förutsägbar och framför allt meningsfull för den placerade ungdomen. Vi har ett salutogent förhållningssätt och arbetar framförallt utifrån inlärningspsykologiska principer och evidensbaserade metoder med fokus på Kognitiv Beteende Terapi (KBT).

Vi lägger stor vikt vid att observera och tydliggöra funktionella beteenden, kartlägga destruktiva beteendemönster och bygga på underskottsbeteenden, samt att ha ett helhetsperspektiv där vi ser varje enskild som en individ men också som en del av sitt sammanhang och ursprung.

Fungerande samverkan med nätverk och anhöriga är en bra förutsättning för en fungerande vård. Vi ser familjens delaktighet som en resurs i behandlingen och erbjuder alltid familjeterapi för att öka möjligheten till fungerande framtida relationer i hemmiljön. Familjen kan besöka ungdomen på HVB Vattmyren och möjlighet finns för ungdomen och familjen att tillsammans vistas/övernatta i en umgängeslägenhet som Tiangruppen tillhandahåller. Vattmyren arbetar för att alla placerade ungdomar har en regelbunden sysselsättning, utöver behandlingsarbetet, i form av skola/praktik.

Vårdinnehåll:

•Övergreppsfokuserad enskild terapi med legitimerad psykolog (KBT).
•Familjeterapi (KBT).
•Miljöterapi på behandlingshemmet med hjälp av teckenekonomi och fassystem.
•Alkohol-/drogterapi med certifierad alkohol-/drogterapeut, kognitiv inriktning (vid behov).
•Motiverande Samtal (MI).
•ART
•Strukturerade utredningar.
•Undervisning i sex- och samlevnad.
•Lösningsfokuserade samtal med kontaktmannasamtal.
•Gruppsittningar med olika behandlande teman
•Hälso- och näringslära i kombination med idrott/fysisk aktivitet.
•Skolgång på Vattmyren sker i Gimo Bruksgymnasiums regi.

Insatser, mål och eventuell revidering görs tillsammans med alla berörda parter och följer BBIC: s samtliga livsområden i genomförandeplanen.

Ett nära samarbete hålls med olika friskolor (godkända av skolverket) samt kommunala skolor, då det är av största vikt att den unge blir godkänd i sin årskurs. En god kontakt finns även med flera praktikplatser runt om i Uppsalatrakten vilket gör att vi kan anpassa utformningen till den enskildes intresse och behov. Möjlighet till delaktighet genomsyrar hela verksamheten och behandlingen då klienten förutsätts vara delaktig i bland annat upprättande och genomgång av sin egen behandlingsplan, uppföljning av denna, delta i vårdplaneringsmöten, ha Psykolog-/terapisamtal och kontaktmannasamtal, husmöten 1 ggr/vecka, upprätta sitt veckoschema, klientenkätundersökning, klagomålshantering och mera.

Geografi: Cirka 30 minuter utanför Uppsala

Huvudman: Tiangruppen, Humana

Org nr: 556378-5145

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Förfrågningar sker via Humanas placeringsrådgivare, 0771-11 33 11.
Du som vill ansöka om plats, kan göra det via länken http://www.humana.se/individ-och-familj/placering/Webbforfragan-Barn-och-unga/
Beslut om inskrivning fattar enhetschef Mats Hagberg, 0768-36 19 07 (Vattmyren I) eller enhetschef Josefine Azrang 0722235698 (Vattmyren II)

Övriga upplysningar: Personalen är HBTQ-certifierade vilket innebär att personalen har fått grundläggande kunskaper om begrepp, lagstiftning och bemötande gentemot personer som faller inom diskrimineringsgrunderna.

"Vattmyren I och II" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
BBIC
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast pojkar
Särskilda upplysningar
LVU
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO