Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Vattmyren I och II

Verksamhetstyp: HVB för barn och unga (0-25 år) - Övriga hem
Antal platser: 12+1
Besöksadress: Götgatan 1, Uppsala
Kommun: Östhammar
Org nr: 556378-5145
Webbplats: http://www.humana.se/Vattmyren

Målgrupp

Vattmyren är ett HVB med två små unika behandlingsenheter med sex respektive sju platser. Personaltätheten är hög för att ge såväl den placerade ungdomen som uppdragsgivare trygghet och professionalism i placeringen. Målgruppen är pojkar 15-19 år med sexuellt utagerande beteende. Problematiken kan även yttra sig i annat beteende exempelvis aggressivitet eller riskfyllt alkohol-/drogbruk. Pojkar med en historik av sexuella övergrepp känner ofta återkommande oro/ångest och många har suicidtankar, ätstörningar och/eller fobier av olika slag. Tidigare övergreppserfarenheter kan även finnas. Vi arbetar med samtliga delar.

Behandlingsinnehåll

Det är viktigt att tiden som placerad på Vattmyren känns begriplig, hanterlig, förutsägbar och framför allt meningsfull för den placerade ungdomen. Vi har ett salutogent förhållningssätt och arbetar framförallt utifrån inlärningspsykologiska principer och evidensbaserade metoder med fokus på Kognitiv Beteende Terapi (KBT).

Vi lägger stor vikt vid att observera och tydliggöra funktionella beteenden, kartlägga destruktiva beteendemönster och bygga på underskottsbeteenden, samt att ha ett helhetsperspektiv där vi ser varje enskild som en individ men också som en del av sitt sammanhang och ursprung.

Vi arbetar utifrån ett normkritiskt perspektiv. Samtliga medarbetare har kunskap och insikt i HBTQ-frågor vilket återspeglas i vårt bemötande och i den fysiska miljön.

Fungerande samverkan med nätverk och anhöriga är en bra förutsättning för en fungerande vård. Vi ser familjens delaktighet som en resurs i behandlingen och erbjuder alltid familjeterapi för att öka möjligheten till fungerande framtida relationer i hemmiljön. Familjen kan besöka ungdomen på HVB Vattmyren och möjlighet finns för ungdomen och familjen att tillsammans vistas/övernatta i en umgängeslägenhet som Tiangruppen tillhandahåller.

Vårdinnehåll:

•Övergreppsfokuserad enskild terapi med legitimerad psykolog (KBT).
•Familjeterapi (KBT).
•Miljöterapi på behandlingshemmet med hjälp av teckenekonomi och fassystem.
•Alkohol-/drogterapi med certifierad alkohol-/drogterapeut, kognitiv inriktning (vid behov).
•Motiverande Samtal (MI).
•ART
•Strukturerade utredningar.
•Undervisning i sex- och samlevnad.
•Lösningsfokuserade samtal med kontaktmannasamtal.
•Gruppsittningar med olika behandlande teman
•Hälso- och näringslära i kombination med idrott/fysisk aktivitet.


Insatser, mål och eventuell revidering görs tillsammans med alla berörda parter och följer BBIC: s samtliga livsområden i genomförandeplanen.

Vattmyren arbetar för att alla placerade ungdomar har en regelbunden sysselsättning, utöver behandlingsarbetet, i form av praktik eller skola. För de ungdomar som uppvisar en stabil riskprofil för sexuellt utagerande så finns upparbetat samarbete med flera skolor och praktikplatser runt om i Uppsalatrakten vilket gör att vi kan anpassa utformningen till den enskildes intressen och behov. Möjlighet finns till lånedatorer med internetuppkoppling för studiesyften på Vattmyren, samt om ungdomen har kommit in på distansutbildning. Parallellt med skolplanen så övas ungdomen i allmänna skolfärdigheter som behövs för att fullfölja skolgång. Riskbedömningar ligger till grund för beslut kring grad av sysselsättning som sker utanför Vattmyren. Vi strävar också efter att de unga ska ha en sund fritidsaktivitet som möjliggör exempelvis att skapa goda kontakter, beteendeaktivering, fysisk aktivitet och/eller exponering vilket sannolikt ökar livstillfredsställelse över tid.

Möjlighet till delaktighet genomsyrar hela verksamheten och behandlingen då klienten förutsätts vara delaktig i bland annat upprättande och genomgång av sin egen behandlingsplan, uppföljning av denna, delta i vårdplaneringsmöten, genomföra Psykolog-/terapisamtal samt kontaktmannasamtal, deltaga på husmöten 1 ggr/vecka, upprätta sitt veckoschema, svara på klientenkätundersökning, klagomålshantering m.m.

Bred språklig och kulturell kompetens finns i personalgruppen.

Geografi

Cirka 30 minuter utanför Uppsala

Huvudman

Tiangruppen, Humana

Org nr

556378-5145

Upptagningsområde

Hela landet.

Inskrivningsförfarande

Förfrågningar sker via Humanas placeringsrådgivare, 0771-11 33 11.
Beslut om inskrivning fattar enhetschef Luka Rubil, 0720619843 (Vattmyren I) eller enhetschef Lennart Damjanovic 0725763259 (Vattmyren II)

Språk

Arabiska, persiska, kurdiska, engelska, serbiska och kroatiska.

Övriga upplysningar

Personalen är HBTQ-certifierade vilket innebär att personalen har fått grundläggande kunskaper om begrepp, lagstiftning och bemötande gentemot personer som faller inom diskrimineringsgrunderna.

Vattmyren I och II ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 018-71 19 90
Fax: 018-71 19 91
E-postadress: Luka.rubil@humana.se; Lennart.damjanovic@humana.se

Föreståndare:
Verksamhetschef Luka Rubil (Vattmyren I), 0720-619843) Verksamhetschef Lennart Damjanovic (Vattmyren II), 0725763259), Föreståndare Bo Buhrman 0707-721990

Placeringsansvarig:
Placeringsenheten, 0771-11 33 11

Postadress:
753 15 Uppsala

Broschyrer:
Enhetsfolder

Sökkategorier

Behandlingsmetod
ART
KBT
MI, motiverande samtal

Inriktning
Sexuella övergrepp
Övergreppsspecifik

Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1

Målgrupp
Endast pojkar

Sjukdomar och Besvär
Psykosocial problematik

Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO