Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Stiftelsen Unga Kvinnors Värn (UKV)

Tfn: 08-652 99 98
Fax: 08-652 99 11

Föreståndare: Johanna Bruno, 070-426 70 12
Placeringsansv: 08-652 99 98
Platsantal: 8 platser på boendet samt 8 träningslägenheter på skyddad adress


Målgrupp: Kvinnor 18-30 år utsatta för hot och våld, psykisk ohälsa
Partnervåld, hedersrelaterat våld och förtryck, människohandel och prostitution.
Kvinnor i behov av skydd och stöd enligt SoL 5:11
Vi tar ej emot barn i våra boenden, ej kvinnor i aktivt missbruk.

Behandlingsinnehåll: Verksamheten vilar på värdegrund utifrån FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.
Vi värnar om hela människan; fysiska och psykiska samt sociala, existentiella och andliga behov.
Stor vikt läggs vid miljöterapeutiskt arbete för att återskapa struktur i vardagen; sömn, sysselsättning, motion, och skapande.
Vårt mål är att vara till stöd för ett självständigt liv fritt från våld och förtryck.
Vi värnar om det inre och det yttre skyddet, att stärka självkänslan och kvinnans egen delaktighet till förändring.
MI samtal, livslinjer, ångstreducerande samtal, KASAM, lösningsfokusering, stabiliseringsövningar, näringslära.
Genomförandeplaner, hot- och riskbedömningsmanualer, empowerment.
Utvärdering vid utflytt.

Geografi: Stockholmsområdet

Huvudman: Stiftelsen Unga Kvinnors Värn (UKV)

Org nr: 802005-9401

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Akut via polis eller socialjour, planerat via ansvarig socialsekreterare.
Lägenheterna är i första hand utslussning från skyddade boendet, träningsboende med fortsatt kuratorsstöd.
Andra boenden kan erbjudas dessa i mån av plats med kuratorsstöd från Unga Kvinnors Värn.
Eftervård i form av kvalificerat kontaktpersonskap efter utflytt.

Språk: Engelska, tyska, arabiska, bulgariska, bengali, urdu, hindi, turkiska, kurdiska (kurmanji och sorani), persiska

Övriga upplysningar: Skyddat boendet med utbildade kuratorer dygnet runt. Hög skyddsnivå.
Alla kuratorer har socionomexamen eller likvärdig akademisk examen. Två kuratorer med grundläggande psykoterapiutbildning två under utbildning.
Personalen har regelbunden extern handledning två ggr i månaden.
Terapiverksamhet och stöd- och samtalsgrupp.
Verksamheten har lång och beprövad erfarenhet av våldsutsatthet.
Icke-vinstdrivande ideell stiftelse som startade 1914.
Dokumenterade resultat.

"Stiftelsen Unga Kvinnors Värn (UKV)" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
KBT
MI, motiverande samtal
Psykodynamisk Psykoterapi
Diagnosgrupp
Hedersrelaterat
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Målgrupp
Endast kvinnor
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO