HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Stiftelsen Unga Kvinnors Värn (UKV)

Tfn: 08-652 99 98
Fax: 08-652 99 11

Föreståndare: Sofia Haking, 08-652 99 98
Placeringsansv: 08-652 99 98
Platsantal: 8 st platser på skyddade boendet samt 7 st skydds- och utslussningslägenheter på skyddad adress
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 4.1


Målgrupp: Kvinnor 18-30 år i behov av skydd och stöd enligt SoL 5:11.
Vi tar emot kvinnor som utsatts för hedersrelaterat våld, partnervåld, människohandel/prostitution, sexuella övergrepp och har psykosociala svårigheter – många gånger med en komplex problematik.

Vi tar även emot kvinnor som inte är i behov av skydd men har ett omfattande stödbehov och psykosociala svårigheter utifrån en våldsutsatt bakgrund.

Vi tar ej emot barn i våra boenden eller kvinnor i aktivt missbruk.

Behandlingsinnehåll: Varje kvinna får två kuratorer, kontaktpersoner, som ansvarar för det emotionella och praktiska stödet under vistelsen. Behandlingsinnehållet skräddarsys utifrån kvinnans behov och förutsättningar samt socialtjänstens uppdrag. På det skyddade boendet får kvinnan tid för återhämtning och stabilisering i en trygg och säker miljö.

o Genomförandeplan tas fram ihop med kvinnan och socialtjänsten och används som ett instrument under placeringstiden
o Strukturerade kontaktpersonssamtal två gånger i veckan med kurator
o Miljöterapeutiskt arbete, vi återskapar en struktur i vardagen med dygnsrytm, sömn, regelbundna måltider, motion och sysselsättning
o Ångestreducerande samtal (akuta)
o Motiverande samtal
o Samtal kring det inre och det yttre skyddet
o Psykoedukation kring våld i nära relation
o Psykosocialt stöd i att kunna skapa och återskapa adekvata och gynnsamma relationer

Geografi: Stockholmsområdet

Huvudman: Stiftelsen Unga Kvinnors Värn (UKV)

Org nr: 802005-9401

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: I det skyddade boendet (HVB) tar vi emot placeringar dygnet runt. Inflytt kan ske akut eller planerat.
Akut inflytt sker via socialjour eller polis. Planerad inflytt sker via ansvarig socialsekreterare.
UKV kan möta upp eller hämta kvinnan, enligt överenskommelse.
Placering i skydds- och utslussningslägenhet sker planerat, lägenheterna är i första hand utslussning från det skyddade boendet.

Språk: Svenska, engelska, spanska, franska, arabiska, persiska, dari, kurdiska, syrianska.

Övriga upplysningar: Stiftelsen Unga Kvinnors Värn, (UKV) är en icke-vinstdrivande ideell stiftelse som startade 1914.
UKV erbjuder skyddat boende (HVB), skydds- och utslussningslägenheter samt öppenvård.
Inom samtliga delar i verksamheten tar vi emot unga våldsutsatta kvinnor (18-30 år) med ett stort stödbehov.
På UKV arbetar erfaren personal med lång erfarenhet för att ge traumatiserade unga kvinnor både skydd och stöd i en process som syftar till ett självständigt liv utan våld.
Vi tar även emot kvinnor som inte är i behov av skydd men är i behov av ett omfattande psykosocialt stöd och stabilisering.

Vårt mål är att verka för unga våldsutsatta kvinnors rätt till ett eget självständigt liv fritt från våld och förtryck.

Skyddat boende / HVB-hem för våldsutsatta kvinnor
o Hög personaltäthet
o Kvalificerad personal dygnet runt (socionomer), i verksamheten finns också psykoterapeutisk kompetens (steg 1)
o Vi tar emot placeringar dygnet runt, året runt
o Hög skyddsnivå, skyddsklass 3
o Kontinuerliga hot- och riskbedömningar samt säkerhetsplanering
o På uppdrag av socialtjänsten utför vi riskbedömningar enligt FREDA
o Kartläggning av våldsutsatthet som ett led i att motverka normaliseringen av våldet
o Stöd i myndighetskontakter och i kontakt med rättsväsendet
o Stöd i kontakt med hälso- och sjukvården samt andra specialiserade instanser
o UKV:s skyddade boende står under tillsyn av Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO och följer Socialstyrelsens kvalitetsledningssystem enligt föreskriften 2011:9.
o Vi tar ej emot medföljande barn eller kvinnor i aktivt missbruk.

Skydds- och utslussningslägenhet
Efter en placering på det skyddade boendet kan vi erbjuda kvinnan fortsatt stöd och behandling i eget tryggt boende. Våra lägenheter hyrs ut fullt utrustade via avtal med socialtjänsten.
Utifrån socialtjänstens uppdrag och genomförandeplanen erbjuds kvinnan psykosocialt och praktiskt stöd genom en kontaktperson, en kurator. Stödet innefattar regelbundna stödsamtal, våld- och traumabearbetning, samtal kring skydd och säkerhet, stöd i myndighetskontakter och framtida boendeplanering.

"Stiftelsen Unga Kvinnors Värn (UKV)" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsmetod
KBT
Lösningsfokuserat arbetssätt
MI, motiverande samtal
Miljöterapi
Mindfulness
PDT, Psykodynamisk Psykoterapi
Trauma
Våld i nära relation
Inriktning
Hedersrelaterat
Incest
Misshandlade kvinnor
Sexuella övergrepp
Övergreppsspecifik
Lagrum
Insats / SoL 4.1 - Bistånd för boende
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast kvinnor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Depression
Fobier
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Trauma
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem
Kan ta emot rörelsehindrade
Tillståndsbevis utfärdat av IVO